Promotic

Open - metoda objektu AdoRecordset

Popis:
Otevře databázovou oblast, která vám umožní přístup k záznamům v tabulce, výsledkům dotazu nebo k uloženému AdoRecordsetu.
Syntaxe:
Variant Open([String Source], [String actconn], [Long cursortyp], [Long locktyp], [Long opt])
Parametry:
Source[nepovinné] (String) Určuje zdroj dat. Zdrojový parametr může být jeden z následujících:
URL
Relativní / úplná cesta k souboru
Objekt příkazu
Příkaz SQL
Uložená procedura
Název tabulky
actconn[nepovinné] (String) Řetězec připojení (connection string) nebo objekt připojení.
cursortyp[nepovinné] (Long) Hodnota CursorTypeEnum, která určuje typ kurzoru, který se má použít při otevření objektu AdoRecordset. Přednastavená hodnota je adOpenForwardOnly.
-1 - adOpenUnspecified Nespecifikovaný typ kurzoru.
0 (přednastaveno) - adOpenForwardOnly Kurzor pouze vpřed. To zlepšuje výkon, když potřebujete provést pouze jeden průchod objektem AdoRecordset.
1 - adOpenKeyset Keyset kurzor. Jako dynamický kurzor, až na to, že nevidíte záznamy, které přidávají ostatní uživatelé a když záznamy, které ostatní uživatelé odstraňují, jsou z objektu AdoRecordset nepřístupné. Změny dat jinými uživateli jsou stále viditelné.
2 - adOpenDynamic Dynamický kurzor. Přidávání, změny a mazání jinými uživateli jsou viditelné, a všechny typy pohybu prostřednictvím objektu AdoRecordset jsou povoleny.
3 - adOpenStatic Statický kurzor. Statická kopie sady záznamů, které můžete použít k vyhledání dat nebo generování reportů. Přidání, změny nebo odstranění jinými uživateli nejsou viditelné.
locktyp[nepovinné] (Long) Hodnota CursorTypeEnum, která určuje typ uzamčení objektu AdoRecordset. Přednastavená hodnota je adLockReadOnly.
-1 - adLockUnspecified Nespecifikovaný typ zámku. Klony dědí typ zámku z původní sady záznamů.
1 (přednastaveno) - adLockReadOnly Záznamy jen pro čtení.
2 - adLockPessimistic Pesimistické zamykání, záznam po záznamu. Poskytovatel uzamkne záznamy ihned po úpravách.
3 - adLockOptimistic Optimistické zamykání, záznam po záznamu. Zámek poskytovatele zaznamenává pouze při volání aktualizace.
4 - adLockBatchOptimistic Optimistické dávkové aktualizace. Vyžadováno pro režim dávkové aktualizace.
opt[nepovinné] (Long) Určuje, jak vyhodnotit zdrojový parametr, pokud nejde o objekt Command. Může to být jedna nebo více hodnot CommandTypeEnum nebo ExecuteOptionEnum.
 
CommandTypeEnum
-1 - adCmdUnspecified Nespecifikovaný typ příkazu.
1 - adCmdText Vyhodnotí CommandText jako textovou definici volání příkazu nebo uložené procedury.
2 - adCmdTable Vyhodnotí CommandText jako název tabulky, jejíž sloupce jsou vráceny dotazem SQL.
4 - adCmdStoredProc Vyhodnotí CommandText jako název uložené procedury.
8 (přednastaveno) - adCmdUnknown Neznámý typ příkazu.
256 - adCmdFile Vyhodnotí CommandText jako název souboru trvale uložené sady záznamů. Používá se pouze s AdoRecordset, Open nebo Requery.
512 - adCmdTableDirect Vyhodnotí CommandText jako název tabulky, jejíž sloupce jsou všechny vráceny. Používá se s objektem AdoRecordset. Otevřeno nebo pouze vyžadováno. Chcete-li použít metodu Seek, musí být objekt AdoRecordset otevřen pomocí adCmdTableDirect. Nelze kombinovat s hodnotou ExecuteOptionEnum adAsyncExecute.
 
ExecuteOptionEnum
-1 - adOptionUnspecified Nespecifikovaný příkaz.
16 - adAsyncExecute Příkaz by měl být spuštěn asynchronně. Nelze kombinovat s hodnotou CommandTypeEnum a adCmdTableDirect.
32 - adAsyncFetch Zbývající řádky po počátečním množství uvedeném ve vlastnosti CacheSize by měly být načteny asynchronně.
64 - adAsyncFetchNonBlocking Hlavní vlákno se při načítání nezablokuje. Pokud požadovaný řádek nebyl načten, pak se aktuální řádek automaticky přesune na konec souboru. Pokud otevřete objekt AdoRecordset ze Stream obsahujícího trvale uložený objekt AdoRecordset, pak adAsyncFetchNonBlocking nebude mít účinek, operace bude synchronní a blokující. adAsynchFetchNonBlocking nemá žádný účinek, pokud se k otevření objektu AdoRecordset použije možnost adCmdTableDirect.
128 - adExecuteNoRecords Text příkazu je příkaz nebo uložená procedura, která nevrací řádky. Pokud se načtou nějaké řádky, pak se zahodí a nevrátí se. adExecuteNoRecords lze předat pouze jako volitelný parametr metodě Command nebo Connection Execute.
256 - adExecuteStream Výsledky provedení příkazu by měly být vráceny jako datový proud. adExecuteStream lze předat pouze jako volitelný parametr metodě Command Execute.
512 - adExecuteRecord CommandText je příkaz nebo uložená procedura, která vrací jeden řádek, který by měl být vrácen jako objekt Record.
Viz také:
- AdoRecordset.Filter (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var sConnStr = "provider=SQLOLEDB;Server=.\\SQLEXPRESS;Database=pm_data;Uid=pm_admin;Pwd=pmadmin;";
oRs.Open("table1", sConnStr);
© MICROSYS, spol. s r. o.