Promotic

Objekt AdoRecordset (ADO Recordset)

Popis:
Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů. Jedná se přímo o objekt z implementace technologie ADO od firmy Microsoft. V dokumentaci PROMOTIC budou uvedeny jenom nejdůležitější vlastnosti a metody. Přesný popis rozhraní objektu viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681510(v=VS.85).aspx nebo http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.

Objekt ADO Recordset: Objekt AdoRecordset (množina záznamů) představuje výsledná data SQL dotazu. Data se skladají z libovolného množství záznamů, kde každý záznam jednoho objektu AdoRecordset má stejnou strukturu (objekty AdoField). Data mají tedy tabulkovou podobu, kde řádky odpovídají záznamům a sloupce jsou tvořeny objekty AdoField.

Aktuální záznam: Jeden ze záznamů může být označen jako aktuální záznam. Jedná se o záznam, se kterým se právě pracuje. Celá řada operací se týká aktuálního záznamu. K pohybu pozice aktuálního záznamu po záznamech objektu AdoRecordset slouží mnoho metod, například MoveFirst, MoveNext, atd. Aktuální záznam v objektu AdoRecordset může být maximálně jeden, ale nemusí také být žádný. Při procházení záznamů jednoho po druhém dopředu (dozadu), s posouváním pozice aktuálního záznamu o jeden dopředu metodou MoveNext (dozadu metodou MovePrevious), se nakonec aktuální záznam dostane až za poslední (první) záznam a procházení záznamů tím končí. K indikaci toho, že aktuální záznam už není platný a dostal se za poslední záznam (nebo před první), slouží vlastnost EOF (BOF).

Objekt ADO Record:
V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z existujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord se skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst). V dokumentaci se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.
Vlastnosti:
AbsolutePageVrací nebo nastaví hodnotu, která určuje číslo stránky v objektu AdoRecordset.
AbsolutePositionVrací nebo nastaví hodnotu, která určuje pořadovou pozici aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset.
ActiveCommandVrací objekt Command spojený s AdoRecordset.
ActiveConnectionVrací nebo nastaví definici připojení, pokud je připojení uzavřeno, nebo aktuální Connection objekt, pokud je připojení otevřené.
BOFZjistí, zda pozice aktuálního záznamu je před prvním záznamem v objektu AdoRecordset
BookmarkVrací nebo nastaví záložku (bookmark). Záložka uloží pozici aktuálního záznamu
CacheSizeVrací nebo nastaví počet záznamů, které lze uložit do mezipaměti.
CursorLocationVrací nebo nastaví umístění kurzoru.
CursorTypeVrací nebo nastaví typ kurzoru objektu AdoRecordset.
DataMemberVrací nebo nastaví název datové oblasti, který se načte z objektu, na který odkazuje DataSource vlastnost.
DataSourceUrčuje objekt obsahující data, která mají být reprezentována jako objekt AdoRecordset
EditModeIndikuje editační status aktuálního záznamu (hodnota ADO EditModeEnum)
EOFZjistí, zda pozice aktuálního záznamu je za posledním záznamem v objektu AdoRecordset
FieldsVrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField
FilterVrací nebo nastaví filtr pro data v objektu AdoRecordset.
IndexVrací nebo nastaví název aktuálního indexu v objektu AdoRecordset.
LockTypeVrací nebo nastaví hodnotu, která určuje typ uzamčení při úpravách záznamu v objektu AdoRecordset.
MarshalOptionsVrací nebo nastaví hodnotu, která určuje, které záznamy se mají vrátit na server.
MaxRecordsVrací nebo nastaví maximální počet záznamů, které se mají vrátit z dotazu na objekt AdoRecordset
PageCountVrací počet stránek s daty v objektu AdoRecordset.
PageSizeVrací nebo nastaví maximální počet záznamů povolený na jedné stránce objektu AdoRecordset.
Pm_LastErrČíselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset
Pm_LastTextErrTextový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset
RecordCountVrací počet záznamů v objektu AdoRecordset
SortVrací nebo nastaví názvy polí v AdoRecordset, na které se seřadí.
SourceNastaví hodnotu řetězce nebo odkaz na objekt Command nebo vrátí hodnotu typu String, která určuje zdroj dat objektu AdoRecordset.
StateZjistí, zda objekt AdoRecordset je otevřený, zavřený, připojuje se, provádí se asynchronní metoda nebo čte data
StatusVrací stav aktuálního záznamu s ohledem na dávkové aktualizace nebo jiné hromadné operace.
StayInSyncVrací nebo nastaví, zda se změní odkaz na podřízené záznamy, když se změní pozice nadřazeného záznamu.
Metody:
AddNewZačátek editačního režimu přidání záznamu
CancelZruší provedení rozpracované metody.
CancelBatchZruší dávkovou aktualizaci.
CancelUpdateKonec editačního režimu záznamu, zrušení změn
CloneVytvoří duplikát existujícího AdoRecordset.
CloseZavře AdoRecordset.
CompareBookmarksPorovná dvě záložky (bookmarks).
DeleteSmaže záznam v objektu AdoRecordset
FindVyhledá záznam v objektu AdoRecordset, který splňuje daná kritéria
GetRowsKopíruje více záznamů objektu AdoRecordset do 2-rozměrného pole
GetStringVrací AdoRecordset jako řetězec
MovePřesun pozice aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset o zadaný počet záznamů
MoveFirstPřesun pozice aktuálního záznamu na první záznam v objektu AdoRecordset
MoveLastPřesun pozice aktuálního záznamu na poslední záznam v objektu AdoRecordset
MoveNextPřesun pozice aktuálního záznamu na následující záznam v objektu AdoRecordset
MovePreviousPřesun pozice aktuálního záznamu na předcházející záznam objektu AdoRecordset
NextRecordsetVymaže aktuální objekt AdoRecordset a vrátí další objekt AdoRecordset opakováním řady příkazů.
OpenOtevře databázovou oblast, která vám umožní přístup k záznamům v tabulce, výsledkům dotazu nebo k uloženému AdoRecordsetu.
RequeryÚplné opětovné načtení dat v objektu AdoRecordset
ResyncObnovení existujících dat v objektu AdoRecordset
SaveUloží objekt AdoRecordset do souboru nebo do objektu Stream.
SeekProhledá index objektu AdoRecordset a najde záznam, který odpovídá zadaným hodnotám.
SupportsVrátí logickou hodnotu, která určuje, zda objekt AdoRecordset podporuje určitý typ funkce.
UpdateKonec editačního režimu záznamu, provedení změn
UpdateBatchUloží všechny změny v objektu AdoRecordset do databáze. Používá se při práci v režimu dávkové aktualizace.
Viz také:
- AdoRecord (objekt)
- AdoField (objekt)
- PmaAdo (objekt)

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.