Update cookies preferences
Promotic

Objekt AdoRecordset (ADO Recordset)

Popis:
Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů. Jedná se přímo o objekt z implementace technologie ADO od firmy Microsoft. V dokumentaci PROMOTIC budou uvedeny jenom nejdůležitější vlastnosti a metody. Přesný popis rozhraní objektu viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681510(v=VS.85).aspx nebo http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.

Objekt ADO Recordset: Objekt AdoRecordset (množina záznamů) představuje výsledná data SQL dotazu. Data se skladají z libovolného množství záznamů, kde každý záznam jednoho objektu AdoRecordset má stejnou strukturu (objekty AdoField). Data mají tedy tabulkovou podobu, kde řádky odpovídají záznamům a sloupce jsou tvořeny objekty AdoField.

Aktuální záznam: Jeden ze záznamů lze vybrat jako aktuální záznam. Jedná se o záznam, se kterým se právě pracuje. Celá řada operací se týká aktuálního záznamu. K pohybu pozice aktuálního záznamu po záznamech objektu AdoRecordset slouží mnoho metod, například MoveFirst, MoveNext, atd. Aktuální záznam v objektu AdoRecordset může být maximálně jeden, ale nemusí také být žádný. Při procházení záznamů jednoho po druhém dopředu (dozadu), s posouváním pozice aktuálního záznamu o jeden dopředu metodou MoveNext (dozadu metodou MovePrevious), se nakonec aktuální záznam dostane až za poslední (první) záznam a procházení záznamů tím končí. K indikaci toho, že aktuální záznam už není platný a dostal se za poslední záznam (nebo před první), slouží vlastnost EOF (BOF).

Objekt ADO Record:
V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z existujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord se skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst).
V dokumentaci PROMOTIC se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.
Vlastnosti:
AbsolutePageVlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu, která určuje číslo stránky v objektu AdoRecordset.
AbsolutePositionVlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu, která určuje pořadovou pozici aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset.
ActiveCommandVrací objekt Command spojený s AdoRecordset.
ActiveConnectionVlastnost vrací nebo nastavuje definici připojení, pokud je připojení zavřeno, nebo aktuální objekt Connection, pokud je připojení otevřené.
BOFZjistí, zda pozice aktuálního záznamu je před prvním záznamem v objektu AdoRecordset
BookmarkVlastnost vrací nebo nastavuje záložku (bookmark). Záložka uloží pozici aktuálního záznamu
CacheSizeVlastnost vrací nebo nastavuje počet záznamů, které lze uložit do mezipaměti.
CursorLocationVlastnost vrací nebo nastavuje umístění kurzoru.
CursorTypeVlastnost vrací nebo nastavuje typ kurzoru objektu AdoRecordset.
DataMemberVlastnost vrací nebo nastavuje název datové oblasti, který se načte z objektu, na který odkazuje vlastnost DataSource.
DataSourceUrčuje objekt obsahující data, která mají být reprezentována jako objekt AdoRecordset
EditModeIndikuje editační status aktuálního záznamu (hodnota ADO EditModeEnum)
EOFZjistí, zda pozice aktuálního záznamu je za posledním záznamem v objektu AdoRecordset
FieldsVrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField
FilterVlastnost vrací nebo nastavuje filtr pro data v objektu AdoRecordset.
IndexVlastnost vrací nebo nastavuje název aktuálního indexu v objektu AdoRecordset.
LockTypeVlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu, která určuje typ uzamčení při úpravách záznamu v objektu AdoRecordset.
MarshalOptionsVlastnost vrací nebo nastavuje hodnotu, která určuje, které záznamy se mají vrátit na server.
MaxRecordsVlastnost vrací nebo nastavuje maximální počet záznamů, které se mají vrátit z dotazu na objekt AdoRecordset
PageCountVrací počet stránek s daty v objektu AdoRecordset.
PageSizeVlastnost vrací nebo nastavuje maximální počet záznamů povolený na jedné stránce objektu AdoRecordset.
Pm_LastErrČíselný kód chyby výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset
Pm_LastTextErrTextový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset
RecordCountVrací počet záznamů v objektu AdoRecordset
SortVlastnost vrací nebo nastavuje názvy polí v AdoRecordset, na které se seřadí.
SourceNastaví hodnotu řetězce nebo odkaz na objekt Command nebo vrátí hodnotu typu String, která určuje zdroj dat objektu AdoRecordset.
StateZjistí, zda objekt AdoRecordset je otevřený, zavřený, připojuje se, provádí se asynchronní metoda nebo čte data
StatusVrací stav aktuálního záznamu s ohledem na dávkové aktualizace nebo jiné hromadné operace.
StayInSyncVlastnost vrací nebo nastavuje, zda se změní odkaz na podřízené záznamy, když se změní pozice nadřazeného záznamu.
Metody:
AddNew()Začátek editačního režimu pro přidání záznamu
Cancel()Zruší provedení rozpracované metody
CancelBatch()Zruší dávkovou aktualizaci.
CancelUpdate()Konec editačního režimu záznamu, zrušení změn
Clone()Vytvoří duplikát existujícího AdoRecordset.
Close()Zavře AdoRecordset.
CompareBookmarks()Porovná dvě záložky (bookmarks).
Delete()Smaže záznam v objektu AdoRecordset
Find()Vyhledá záznam v objektu AdoRecordset, který splňuje daná kritéria
GetRows()Zkopíruje více záznamů objektu AdoRecordset do 2-rozměrného pole
GetString()Vrací AdoRecordset jako textový řetězec
Move()Přesun pozice aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset o zadaný počet záznamů
MoveFirst()Přesun pozice aktuálního záznamu na první záznam v objektu AdoRecordset
MoveLast()Přesun pozice aktuálního záznamu na poslední záznam v objektu AdoRecordset
MoveNext()Přesun pozice aktuálního záznamu na následující záznam v objektu AdoRecordset
MovePrevious()Přesun pozice aktuálního záznamu na předcházející záznam objektu AdoRecordset
NextRecordset()Vymaže aktuální objekt AdoRecordset a vrátí další objekt AdoRecordset opakováním řady příkazů.
Open()Otevře databázovou oblast, která vám umožní přístup k záznamům v tabulce, výsledkům dotazu nebo k uloženému AdoRecordsetu.
Requery()Úplné opětovné načtení dat v objektu AdoRecordset
Resync()Obnovení existujících dat v objektu AdoRecordset
Save()Uloží objekt AdoRecordset do souboru nebo do objektu Stream.
Seek()Prohledá index objektu AdoRecordset a najde záznam, který odpovídá zadaným hodnotám.
Supports()Vrátí logickou hodnotu, která určuje, zda objekt AdoRecordset podporuje určitý typ funkce.
Update()Konec editačního režimu záznamu, provedení změn
UpdateBatch()Uloží všechny změny v objektu AdoRecordset do databáze. Používá se při práci v režimu dávkové aktualizace.
Viz také:
- AdoRecord (objekt)
- AdoField (objekt)
- PmaAdo (objekt)

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.