Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt AdoRecordset (ADO Recordset)

Popis:
Objekt ADO Recordset představuje množinu záznamů. Jedná se přímo o objekt z implementace technologie ADO od firmy Microsoft. V dokumentaci PROMOTIC budou uvedeny jenom nejdůležitější vlastnosti a metody. Přesný popis rozhraní objektu viz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681510(v=VS.85).aspx nebo http://www.w3schools.com/asp/ado_ref_recordset.asp.

Objekt ADO Recordset: Objekt AdoRecordset (množina záznamů) představuje výsledná data SQL dotazu. Data se skladají z libovolného množství záznamů, kde každý záznam jednoho objektu AdoRecordset má stejnou strukturu (objekty AdoField). Data mají tedy tabulkovou podobu, kde řádky odpovídají záznamům a sloupce jsou tvořeny objekty AdoField.

Aktuální záznam: Jeden ze záznamů může být označen jako aktuální záznam (ukazovátko). Jedná se o záznam, se kterým se právě pracuje. Celá řada operací se týká aktuálního záznamu. K pohybu pozice aktuálního záznamu po záznamech objektu AdoRecordset slouží mnoho metod, například MoveFirst, MoveNext, atd. Aktuální záznam v objektu AdoRecordset může být maximálně jeden, ale nemusí také být žádný. Při procházení záznamů jednoho po druhém dopředu (dozadu), s posouváním pozice aktuálního záznamu o jeden dopředu metodou MoveNext (dozadu metodou MovePrevious), se nakonec aktuální záznam dostane až za poslední (první) záznam a procházení záznamů tím končí. K indikaci toho, že aktuální záznam už není platný a dostal se za poslední záznam (nebo před první), slouží vlastnost EOF (BOF).

Objekt ADO Record:
V závislosti na konkrétním ADO Provider se může stát, že jednořádkový výsledek SQL dotazu nebude vrácen v podobě objektu AdoRecordset s jedním záznamem, ale v podobě objektu AdoRecord (představuje jeden řádek). Není to ale typické pro nejběžněji užívané ADO Provider. Objekt AdoRecord je spíše vrácen při explicitních operacích, kdy z existujícího objektu AdoRecordset se vrátí konkrétní záznam v podobě objektu AdoRecord. Objekt AdoRecord se skládá z objektů AdoField stejně jako objekt AdoRecordset, na rozdíl od něj však nepodporuje metody pro přesun pozice aktuálního záznamu (např. MoveFirst). V dokumentaci se pro zjednodušení bude uvádět pouze běžnější vracený objekt AdoRecordset, přestože v určitých ojedinělých případech může být vrácen i objekt AdoRecord.
Vlastnosti:
AbsolutePage Nastaví nebo vrátí hodnotu, která určuje číslo stránky v objektu AdoRecordset.
AbsolutePosition Nastaví nebo vrátí hodnotu, která určuje pořadovou pozici aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset.
ActiveCommand Vrátí objekt Command spojený s AdoRecordset.
ActiveConnection Nastaví nebo vrátí definici připojení, pokud je připojení uzavřeno, nebo aktuální Connection objekt, pokud je připojení otevřené.
BOF Zjistí, zda pozice aktuálního záznamu je před prvním záznamem v objektu AdoRecordset
Bookmark Nastaví nebo vrátí záložku (bookmark). Záložka uloží pozici aktuálního záznamu
CacheSize Nastaví nebo vrátí počet záznamů, které lze uložit do mezipaměti.
CursorLocation Nastaví nebo vrátí umístění kurzoru.
CursorType Nastaví nebo vrátí typ kurzoru objektu AdoRecordset.
DataMember Nastaví nebo vrátí název datové oblasti, který se načte z objektu, na který odkazuje DataSource vlastnost.
DataSource Určuje objekt obsahující data, která mají být reprezentována jako byl objekt AdoRecordset.
EditMode Indikuje editační status aktuálního záznamu (hodnota ADO EditModeEnum)
EOF Zjistí, zda pozice aktuálního záznamu je za posledním záznamem v objektu AdoRecordset
Fields Vrací objekt Collection, který obsahuje objekty AdoField
Filter Nastaví nebo vrátí filtr pro data v objektu AdoRecordset.
Index Nastaví nebo vrátí název aktuálního indexu pro objekt AdoRecordset.
LockType Nastaví nebo vrátí hodnotu, která určuje typ uzamčení při úpravách záznamu v AdoRecordset.
MarshalOptions Nastaví nebo vrátí hodnotu, která určuje, které záznamy se mají vrátit na server.
MaxRecords Nastaví nebo vrátí maximální počet záznamů, které se mají vrátit na objekt AdoRecordset z dotazu.
PageCount Vrátí počet stránek s daty v objektu AdoRecordset.
PageSize Nastaví nebo vrátí maximální počet záznamů povolený na jedné stránce objektu AdoRecordset.
Pm_LastErr Číselný chybový kód výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset
Pm_LastTextErr Textový popis výsledku poslední provedené metody (vlastnosti) objektu AdoRecordset
RecordCount Vrací počet záznamů v objektu AdoRecordset
Sort Nastaví nebo vrátí názvy polí v AdoRecordset, na které se seřadí.
Source Nastaví hodnotu řetězce nebo odkaz na objekt Command nebo vrátí String hodnotu, která označuje zdroj dat objektu AdoRecordset.
State Zjistí, zda objekt AdoRecordset je otevřený, zavřený, připojující se, provádějící příkaz nebo čtoucí data
Status Vrátí stav aktuálního záznamu s ohledem na dávkové aktualizace nebo jiné hromadné operace.
StayInSync Nastaví nebo vrátí, zda se změní odkaz na podřízené záznamy, když se změní pozice nadřazeného záznamu.
Metody:
AddNew Začátek editačního režimu přidání záznamu
Cancel Zruší provedení rozpracované metody.
CancelBatch Zruší dávkovou aktualizaci.
CancelUpdate Konec editačního režimu záznamu, zrušení změn
Clone Vytvoří duplikát existujícího AdoRecordset.
Close Zavře AdoRecordset.
CompareBookmarks Porovná dvě záložky (bookmarks).
Delete Smaže věty v objektu AdoRecordset
Find Vyhledává záznam v objektu AdoRecordset, který splňuje daná kritéria
GetRows Kopíruje více záznamů objektu AdoRecordset do 2-rozměrného pole
GetString Vrátí AdoRecordset jako řetězec.
Move Přesun pozice aktuálního záznamu v objektu AdoRecordset o zadaný počet vět
MoveFirst Přesun pozice aktuálního záznamu na první záznam v objektu AdoRecordset
MoveLast Přesun pozice aktuálního záznamu na poslední záznam v objektu AdoRecordset
MoveNext Přesun pozice aktuálního záznamu na následující záznam v objektu AdoRecordset
MovePrevious Přesun pozice aktuálního záznamu na předcházející záznam objektu AdoRecordset
NextRecordset Vymaže aktuální objekt AdoRecordset a vrátí další objekt AdoRecordset opakováním řady příkazů.
Open Otevře databázovou oblast, která vám umožní přístup k záznamům v tabulce, výsledkům dotazu nebo k uloženému AdoRecordsetu.
Requery Úplné opětovné načtení dat v objektu AdoRecordset
Resync Obnovení existujících dat v objektu AdoRecordset
Save Uloží objekt AdoRecordset do souboru nebo objektu Stream.
Seek Prohledá index AdoRecordset a najde záznam, který odpovídá zadaným hodnotám.
Supports Vrátí logickou hodnotu, která definuje, zda objekt AdoRecordset podporuje určitý typ funkce.
Update Konec editačního režimu záznamu, provedení změn
UpdateBatch Uloží všechny změny v AdoRecordset do databáze. Používá se při práci v režimu dávkové aktualizace.
Viz také:
- AdoRecord (objekt)
- AdoField (objekt)
- PmaAdo (objekt)

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice