Promotic

DbConnectionParams - właściwość obiektu PmaAdo

Opis:
Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych.
Składnia:
String DbConnectionParams
Wartości:
Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych przy pomocy metody DbOpen w formie łańcucha tekstowego.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "connect:async;connectiontimeout:30;commandtimeout:60;".
"connect:xxx;" (opcjonalne) - Określa sposób podłączenia. Domyślnym jest podłączenie synchroniczne, to znaczy, że metoda wykona podłączenie i oczekuje na wynik operacji.
async - Podłączenie asynchroniczne, to znaczy, że metoda wytworzy wymóg na podłączenie do bazy danych i nie czeka na wynik operacji. Odpowiada wartości ADO adAsyncConnect.
Uwaga: Programowanie asynchroniczne często przynosi znaczącą komplikację pracy i dlatego jest zalecany raczej dostęp synchroniczny. Jeżeli zachodzi obawa, że polecenia synchroniczne mogą trwać zbyt długo lub zachodzi obawa czekania na timeout, wtedy jest lepiej wykonywanie wszystkich operacji w wątku roboczym (patrz obiekt PmaSequencer").
"connectiontimeout:xxx;" (opcjonalne) - Określa czas oczekiwania (w sekundach) na otwarcie połączenia (domyślnie 15 sekund).
"commandtimeout:xxx;" (opcjonalne) - Określa czas oczekiwania (w sekundach) na wykonanie polecenia (domyślnie 30 sekund).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaAdo.DbOpen (metoda)
- PmaAdo.DbConnectionString (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sConnectParams = oDb.DbConnectionParams;
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm9.00.02: Nowe opcje "connectiontimeout:xxx;" oraz "commandtimeout:xxx;" umożliwi wprowadzenie czasu oczekiwania na podłączenie oraz wykonanie polecenia.
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.