Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

DbConnectionParams - właściwość obiektu PmaAdo

Opis:
Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych.
Składnia:
String DbConnectionParams
Wartości:
Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych przy pomocy metody DbOpen w formie łańcucha. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "connect:async;connectiontimeout:30;commandtimeout:60;".
"connect:xxx;" (opcjonalne) - Określa sposób podłączenia. Domyślnym jest podłączenie synchroniczne, tzn. że metoda wykona podłączenie i oczekuje na wynik operacji.
async - Podłączenie asynchroniczne, tzn. metoda wytworzy wymóg na podłączenie do bazy danych i nie czeka na wynik operacji. Odpowiada wartości ADO adAsyncConnect.

Uwaga: Programowanie asynchroniczne często przynosi znaczącą komplikację pracy, dlatego jest zalecany raczej dostęp synchroniczny. Jeżeli zachodzi obawa, że polecenia synchroniczne mogą trwać zbyt długo lub zachodzi obawa czekania na timeout, wtedy jest lepiej wykonywanie wszystkich operacji w tredzie roboczym (Patrz PmaSequencer").

"connectiontimeout:xxx;" (opcjonalne) - Określa czas oczekiwania (w sekundach) na otwarcie połączenia (domyślnie 15 sekund).
"commandtimeout:xxx;" (opcjonalne) - Określa czas oczekiwania (w sekundach) na wykonanie polecenia (domyślnie 30 sekund).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych" tego obiektu.
Patrz również:
- PmaAdo.DbOpen (metoda)
- PmaAdo.DbConnectionString (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sConnectParams = oDb.DbConnectionParams;
Przykład2:
patrz Przykład

Historia:
Pm9.00.02: Nowa opcja "connectiontimeout:xxx;" oraz "commandtimeout:xxx;" umożliwi wprowadzenie czasu oczekiwania na podłączenie oraz wykonanie polecenia.
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice