Update cookies preferences
Promotic

ADO - karta obiektu PmaAdo

Opis:
Ustawienia podstawowe dostępu do bazy danych za pośrednictwem technologii ADO.
Konfiguratory:
Parametry podłączenia do bazy danychParametry podłączenia do bazy danych przy pomocy metody DbOpen w formie łańcucha tekstowego ADO ConnectionString. Łańcuch ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) zawiera wszystkie niezbędne parametry, by obiekt ADO Connection mógł się polączyć do bazy danych przy pomocy wybranego dostawcy połaczenia ADO Provider. Typowe parametry to na przykład dostawca połączenia (provider), adres serwera (serwer), nazwa bazy danych (database), login nazwa oraz hasło (uid, pwd), itd. Lista parametrów oraz ich forma jest określona konkretnym ADO Provider, u pojedyńczych ADO Provider parametry się różnią. Niemniej jednak z powodu zgodności większość dostawców połączenia ADO Provider rozumie głównym parametrom pod większą ilością nazw równocześnie (np. nazwa bazy danych jako database, data source, dbq, itd.). Uwaga: Forma tego łaćucha odbiega od większości podobnych łańcuchów w systemie PROMOTIC, wartość jest oddzielona od nazwy "znakiem równości" (=), a nie znakiem "dwukropek" (:). Dane z przypisaną wartością są tutaj oddzielone średnikiem, na przykład "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DbConnectionString.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wartości można ustawiać ręcznie, lub je można wytworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie, który otworzy okno dla Parametry podłączenia do bazy danych (connection string).
Parametry te nie muszą być zawsze ważne (w najczęściej stosowanych przypadkach), zależy to od wybranego dostawcy połączenia ADO Provider.
"provider:xxx;" (opcjonalne) - Określa, który ADO Provider będzie zastosowany do podłączenia do bazy danych. Można stosować ADO Provider od firmy Microsoft lub można zastosować ADO Provider innej firmy, np. "provider=MSDASQL;"
MSDASQL (domyślnie) - Microsoft provider dla ODBC.
SQLOLEDB - Microsoft provider dla MS SQL Server.
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 - Microsoft provider dla Access (*.MDB).
"server=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa serwera SQL, do którego bazy danych będzie wykonywane podłączenie. Zależne od typu serwera SQL. Nazwa zazwyczaj składa się z nazwy komputera (adres IP) oraz nazwy instancji serwera, oddzielone określony znakiem odzielającym, na przykład "server=.\SQLEXPRESS;".
"database=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa bazy danych, np. "database=pm_data;".
"dsn=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa zarejestrowanego źródła ODBC DSN. W tym przypadku nie wprowadza się już ani server, ani database ani driver, ponieważ wszystkie te opcje są już częścią zarejestrowanego źródła DSN, na przykład dsn=pm_data;.
"driver=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa drivera ODBC, np. driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};.
"uid=xxx;" (opcjonalne) - Nazwa użytkownika, dla którego zostanie wykonane podłączenie do bazy danych, np. uid=pm_admin;.
"pwd=xxx;" (opcjonalne) - Hasło użytkownika, np. pwd=pmadmin;.
Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danychDodatkowe parametry podłączenia do bazy danych przy pomocy metody DbOpen w formie łańcucha tekstowego. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "connect:async;connectiontimeout:30;commandtimeout:60;".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DbConnectionParams.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
"connect:xxx;" (opcjonalne) - Określa sposób podłączenia. Domyślnym jest podłączenie synchroniczne, to znaczy, że metoda wykona podłączenie i oczekuje na wynik operacji.
async - Podłączenie asynchroniczne, to znaczy, że metoda wytworzy wymóg na podłączenie do bazy danych i nie czeka na wynik operacji. Odpowiada wartości ADO adAsyncConnect.
Uwaga: Programowanie asynchroniczne często przynosi znaczącą komplikację pracy i dlatego jest zalecany raczej dostęp synchroniczny. Jeżeli zachodzi obawa, że polecenia synchroniczne mogą trwać zbyt długo lub zachodzi obawa czekania na timeout, wtedy jest lepiej wykonywanie wszystkich operacji w wątku roboczym (patrz obiekt PmaSequencer").
"connectiontimeout:xxx;" (opcjonalne) - Określa czas oczekiwania (w sekundach) na otwarcie połączenia (domyślnie 15 sekund).
"commandtimeout:xxx;" (opcjonalne) - Określa czas oczekiwania (w sekundach) na wykonanie polecenia (domyślnie 30 sekund).
Podłącz bazę danych przy uruchamianiu aplikacjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy uruchamianiu aplikacji automatycznie podłączy obiekt PmaAdo do bazy danych.

Historia:
Pm9.00.02: Nowe opcje "connectiontimeout:xxx;" oraz "commandtimeout:xxx;" w konfiguratorze "Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych" umożliwi wprowadzenie czasu oczekiwania na podłączenie oraz wykonanie polecenia.
Pm8.01.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.