Update cookies preferences
Promotic

Parametry podłączenia do bazy danych (connection string)

Łańcuch podłączenia zawiera parametry z przyszeregowaną wartością, które są oddzielone średnikiem. Ważnym parametrem jest nazwa dostawcy połączenia (Provider) i zazwyczaj jest wprowadzany w pierwszej kolejności. Następne parametry są takie, których wymaga odpowiedni dostawca do pomyślnego połączenia.
 
Inną możliwością jest połączenie za pośrednictwem "Nazwanych ODBC źródeł". To znaczy, że w SO Windows w oknie konfiguracyjnym "Administrator źródeł danych ODBC" jest wybrany odpowiedni Provider i w nim znajduje się ustawiony dostęp do odpowiedniej bazy danych. I to konkretne ustawienie może zostać dowolnie nazwane. Wtedy łańcuch podłączenia, który zastosuje takie nazwane źródło danych będzie wyglądać na przykład następująco:
dsn=UserNameSource;uid=NameUser;pwd=PasswordUser;Initial Catalog=NameDb;
Parametry podłączenia do bazy danych (connection string):
Typ bazy danych
ODBC - Nazwane źródło danych ODBC (domyślnie) - dsn=ODBCSourceName;pwd=password;
dBase - Provider Microsoft - $.join("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=","$.path("data",""),";")
dBase - Provider ACE.OLEDB 12.0 - $.join("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties=dBASE IV;Data Source=","$.path("data","")),";")
Access - Provider Microsoft - $.join("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=",$.path("data","dbfile.mdb"),";")
Access - Provider ACE.OLEDB 12.0 - $.join("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Persist Security Info=false;Data Source=",$.path("data","dbfile.mdb"),";")
MsExcel 2003 - Provider ACE.OLEDB 12.0 - $.join$.join("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=Yes;IMEX=0';Data Source=",$.path("data","file.xls"),";")
MsExcel 2007,2010 - Provider Microsoft - $.join("Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};ReadOnly=0;Dbq=",$.path("data","file.xlsx"),";")
DB - Firebird (ODBC Driver) - PROVIDER=MSDASQL;DRIVER={Firebird/InterBase(r) driver};SERVER=localhost;DATABASE=pm_data;UID=pm_writer;PWD=pmwriter;
MsSql - SQL Server (Windows authentication) - provider=MSOLEDBSQL;Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;Integrated Security=SSPI;
MsSql - SQL Server (SQL user) - MSOLEDBSQL - provider=MSOLEDBSQL;Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;Uid=owner;Pwd=password;
MsSql - SQL Server (SQL user) - SQLOLEDB - provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;Uid=owner;Pwd=password;
MsSql - SQL Server (ODBC Driver) - Driver={SQL Server};Server=.\SQLEXPRESS;Database=pm_data;UID=owner;PWD=password;
MySql - MySQL ODBC 8.0 Driver - Driver={MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver};Server=localhost;Database=dbname;User=username;Password=password;Option=3;
MySql - OLEDB - Provider=MySQLProv;Data Source=mydb;User Id=Username;Password=Password;
Oracle - Microsoft ODBC - Driver={Microsoft ODBC for Oracle};Server=ServerAddress;Uid=Username;Pwd=Password;
Oracle - Oracle in OraClient11g - Driver={Oracle in OraClient11g_home1};Dbq=myTNSServiceName;Uid=Username;Pwd=Password;
PostgreSQL - psqlODBC Driver - Provider=MSDASQL;Driver={PostgreSQL UNICODE};Server=localhost;Port=5432;Database=dbname;Uid=username;Pwd=password;
Patrz również:
- PmaAdo > ADO (karta)
- PmaAdo.DbConnectionString (właściwość)

Historia:
Pm8.01.00: Wytworzono
Nawigacja:
 
- ADO
 
- Parametry podłączenia do bazy danych (connection string)
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.