Promotic

Parametry připojení k databázi (connection string)

Připojovací řetězec obsahuje parametry s přiřazenou hodnotou a ty jsou oddělené středníkem. Důležitý je název poskytovatele připojení (Provider) a je obvykle uváděn jako první v pořadí. Další parametry jsou pak takové, které příslušný poskytovatel k úspěšnému připojení vyžaduje.
 
Jinou možností je připojení přes "Pojmenované ODBC zdroje". To znamená, že v OS Windows v konfiguračním okně "Správce zdrojů dat ODBC" je vybrán příslušný Provider a v něm je nakonfigurován přístup k příslušné databázi. A tato konkrétní konfigurace připojení se pak libovolně pojmenuje. Připojovací řetězec pak, který toto pojmenované připojení použije bude mít například tuto podobu:
dsn=UserNameSource;uid=NameUser;pwd=PasswordUser;Initial Catalog=NameDb;
Parametry připojení k databázi (connection string):
Typ databáze
ODBC - Pojmenovaný ODBC zdroj (přednastaveno) - dsn=ODBCSourceName;pwd=password;
dBase - Provider Microsoft - $.join("Driver={Microsoft dBASE Driver (*.dbf)};DriverID=277;Dbq=","$.path("data",""),";")
dBase - Provider Jet.4 - $.join("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties=dBASE IV;Data Source=","$.path("data","")),";")
Access - Provider Microsoft - $.join("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=",$.path("data","dbfile.mdb"),";")
Access - Provider Jet.4 - $.join("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=false;Data Source=",$.path("data","dbfile.mdb"),";")
MsExcel 2003 - Provider Jet.4 - $.join("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=0';Data Source=",$.path("data","file.xls"),";")
MsExcel 2007,2010 - Provider Microsoft - $.join("Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};ReadOnly=0;Dbq=",$.path("data","file.xlsx"),";")
DB - Firebird - PROVIDER=MSDASQL;DRIVER={Firebird/InterBase(r) driver};SERVER=localhost;DATABASE=pm_data;UID=pm_writer;PWD=pmwriter;
MsSql - SQL Server (Windows authentication) - provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=db_name;Integrated Security=SSPI;
MsSql - SQL Server (SQL user) - provider=SQLOLEDB;Server=.\SQLEXPRESS;Database=db_name;Uid=owner;Pwd=password;
MsSql - SQL Server Compact - Provider=Microsoft.SQLSERVER.CE.OLEDB.4.0;ssce:max database size=4091;Persist Security Info=False;Data Source=",$.path("data","pm_data.sdf"),";")
MySql - MySQL ODBC 8.0 Driver - Driver={MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver};Server=localhost;Database=dbname;User=username;Password=password;Option=3;
Oracle - Oracle in OraClient11g - Driver={Oracle in OraClient11g_home1};Dbq=myTNSServiceName;Uid=myUsername;Pwd=myPassword;
PostgreSQL - psqlODBC Driver - Provider=MSDASQL;Driver={PostgreSQL UNICODE};Server=localhost;Port=5432;Database=dbname;Uid=username;Pwd=password;
Viz také:
- PmaAdo > ADO (karta)

Historie:
Pm8.01.00: Vytvořeno
Navigace:
 
- ADO
 
- Parametry připojení k databázi (connection string)
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.