Update cookies preferences
Promotic

Tryb graficzny - okno konfiguracyjne

Opis:
Opisywane konfiguratory ustawiają wygląd wykresów.
Konfiguratory:
Kolor tłaKolor tła przeglądarki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.BackgroundColor.
Typ kursoraTyp kursora, jego wygląd.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.CursorType.
0 - żaden
1 - pełny krzyż
2 - linia pionowa
Kolor kursoraKolor kursora.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.CursorColor.
Wyświetl czas kursoruUlokowanie etykietki czasu kursora.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.CursorTimeLocation.
0 - nie jest wyświetlana
1 - jest wyświetlana u dołu wewnątrz obszaru wykresów
2 - jest wyświetlana u góry wewnątrz obszaru wykresów
Kolor etykietki czasu kursoraKolor etykietki czasu kursora.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.CursorTimeColor.
Zezwól kursor w trybie automatycznego przewijaniaWłącza kursor także przy włączonym trybie automatycznego przewijania.
Wymagać tylko konieczne dane (wymóg optimalizowany)Jeżeli opcja jest aktywna, wtedy przeglądarka żąda od trend serwera tylko dane konieczne, na przykład przy przesunięciu osi czasu o 1/4 długości przeglądarka zażąda tylko o dane odpowiadające bieżącej 1/4 długości osi czasu. Resztę danych przeglądarka ma w swoim buforze z przeszłych wymagań.
Jeżeli opcja jest nie aktywna, wtedy przeglądarka żąda przy zapotrzebowaniu zawsze o kompletne dane odpowiadające całej długości osi czasu.
Obszar wykreślania trendów
Pozycja XX-pozycja obszaru wykresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.X.
Pozycja YY-pozycja obszaru wykresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Y.
Szerokość DxSzerokość obszaru wykresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Dx.
Wysokość DyWysokość obszaru wykresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Dy.
KolorKolor obszaru wykresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Color.
Typ trójwymiarowościTyp trójwymiarowości obszaru wykresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Type3D.
0 - żaden
1 - wypukły
2 - wklęsły
3 - 3D obwódka
4 - linia prosta
Szerokość trójwymiarowościSzerokość trójwymiarowości obszaru wykresu.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Width3D.
Zakresy osi czasu i wartości
Zakres osi czasuZakres (długość) osi czasu przeglądarki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.ZoomTime.
Minimalny zakres osi czasuMinimalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki (nie można ustawić mniejszego).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.TimeZoomMin.
Maksymalny zakres osi czasuMaksymalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki (nie można ustawić większego).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.TimeZoomMax.
Maks. zakres osi czasu dla etykietek wartościMaksymalna wartość zakresu osi czasu przeglądarki przy którym będą wyświetlone etykietki wartości punktów.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForValues.
Maks. zakres osi czasu do wyświetlenia punktówMaksymalna wartość zakresu osi czasu przeglądarki przy którym będą wyświetlone punkty wartości.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForPoints.
Zakres osi wartościTyp ustawienia zakresu (minimum oraz maksymum) osi wartości.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmgTrendViewer.ValueZoomMode.
1 - każdy trend według swego minimum i maksimum - Właściwość ValueMin oraz ValueMax nie są ustawiane automatycznie. To znaczy, że:
- Właściwość ValueMin zostanie ustawiona według konfiguratora "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Minimum".
- Właściwość ValueMax zostanie ustawiona według konfiguratora "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Maksymum".
2 - minimum automatycznie, każdy trend osobno - Właściwość ValueMin jest ustawiana automatycznie jako minimum wartości wyświetlonych punktów tego trendu. Właściwość ValueMax nie jest ustawiana automatycznie.
3 - maksymum automatycznie, każdy trend osobno - Właściwość ValueMin nie jest ustawiana automatycznie. Właściwość ValueMax jest ustawiana automatycznie jako maksymum wartości wyświetlonych punktów tego trendu.
4 - Minimum oraz maksymum automatycznie, każdy trend osobno - Właściwość ValueMin oraz ValueMax są ustawiane automatycznie jako minimum/maksymum wartości wyświetlanych punktów tego trendu.
5 - minimum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Właściwość ValueMin jest ustawiana automatycznie jako minimum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMin jest zgodna dla wszystkich trendów). Właściwość ValueMax nie jest ustawiana automatycznie.
6 - maksymum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Właściwość ValueMin nie jest ustawiana automatycznie. Właściwość ValueMax jest ustawiana automatycznie jako maksymum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMax jest zgodna dla wszystkich trendów).
7 - Minimum oraz maksymum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Właściwość ValueMin oraz ValueMax są ustawiane automatycznie jako minimum/maksymum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMin oraz ValueMax są zgodne dla wszystkich trendów).

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.