Promotic

FindViewers - metoda objektu Pm

Popis:
Vrací seznam prohlížečů objektů podle zadaných kritérií.
Seznam je zejména vhodný pro Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky. Umožňuje pohodlně vytvářet uživatelské nabídky s proměnlivým a parametrizovatelným obsahem. Nabídky mohou mít globální charakter se seznamem všech dostupných objektů aplikace a/nebo lze vytvářet nabídky orientované pouze na část aplikace (technologie) pomocí logických skupin.
Syntaxe:
Array FindViewers(String sFilter, String sExpression, String sParams)
Parametry:
sFilter(String) Umožňuje filtrovat objekty a jejich prohlížeče. Například "groups:menu;viewers:panel,alarm_state,alarm_history;viewertype:0;".
Výchozí hodnota je "viewers:all;viewertype:0;"
groups - Filtrace podle logické skupiny prohlížečů (objektů). Například "groups:menu;".
viewers (nepovinné) - Filtrace podle typů požadovaných prohlížečů. Například "viewers:panel,alarm_state,alarm_history;".
all (přednastaveno) - Jakákoliv prohlížeč.
workspace - Prohlížeč objektu PmaWorkspace s pracovní plochou.
panel - Prohlížeč objektu PmaPanel s uživatelskou grafikou.
report - Prohlížeč objektu PmaReport s přehledovými a tiskovými reporty.
alarm_state - Prohlížeč objektu PmaAlarmGroup - stavy alarmů.
alarm_history - Prohlížeč objektu PmaAlarmGroup - historie alarmů.
event - Prohlížeč objektu PmaEventGroup - historie eventů.
viewertype (nepovinné) - Typ filtrace podle toho, zda jsou prohlížeče určené pro zobrazení v lokální aplikaci nebo pro Web.
Pokud se nezadá, pak se nastavuje automaticky podle toho, zda je tato metoda volána v lokální aplikaci nebo na Webu - a proto se normálně tato volba nemusí zadávat.
1 - Jen prohlížeče určené pro lokální aplikaci.
Zatím u prohlížečů (např. u objektů PmaPanel) nelze říct že nejsou určené pro lokální použití a proto tato volba nic neodfiltruje.
2 - Jen prohlížeče určené pro Web.
Ve výsledném seznamu budou jen ty prohlížeče, které jsou povoleny pro Web sdílení. Standardně se objekt (např. PmaPanel) povoluje do Webu v konfigurátoru "Povolit jako Web komponentu" v kartě "Web server".
sExpression(String) Rezervováno. Musí zde být prázdný řetězec ("").
sParams(String) Určuje formát výstupních dat. Například "headers:title;columns:path,title;lang:cs;".
Výchozí hodnota je "headers:title;columns:path,title;"
headers (nepovinné) - Určuje, zda výsledný seznam bude obsahovat (na prvním řádku) i názvy sloupců (lokalizované texty) pro následné zobrazení.
title (přednastaveno) - První řádek výsledného seznamu bude obsahovat názvy sloupců (lokalizované texty) pro následné zobrazení.
columns (nepovinné) - Seznam identifikátorů sloupců výsledného seznamu (oddělovač je čárka ',').
path (přednastaveno) - Úplná cesta k prohlížeči objektu (s případným upřesněním prohlížeče například #state, které umožňuje otevřít prohlížeč metodou CreateView). Tento sloupec se pro potřeby následného zobrazení nabídky uvádí vždy jako první a při zobrazení nabídky je neviditelný. Další sloupce už jsou v nabídce viditelné.
title (přednastaveno) - Lokalizovaný text spojený s daným prohlížečem nalezeného objektu (Title), určený pro zobrazení v nabídce.
alstate3 - Počet alarmů ve stavu aktivní nekvitovaný (červený) ve skupině alarmů.
alstate2 - Počet alarmů ve stavu aktivní kvitovaný (žlutý) ve skupině alarmů.
alstate1 - Počet alarmů ve stavu neaktivní nekvitovaný (modrý) ve skupině alarmů.
alhoot - Počet houkajících alarmů ve skupině alarmů.
lang (nepovinné) - Určuje národní jazyk, pro který budou vyhodnocené lokalizované texty. Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.
Pokud není nastaveno, pak se použije právě používaný jazyk prohlížeče - obvykle se tedy tato volba nemusí zadávat.
Viz konfigurátor "PmaRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime".
Vrácená hodnota:
Výsledný seznam je 2-rozměrné pole (objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript), kde každý řádek představuje nalezený prohlížeč objektů.
Poznámka:
Řádky odpovídají jednotlivým nalezeným prohlížečům objektů podle zadaných filtračních kritérií. Sloupce jsou určeny položkou columns v parametru sParams.
Základní formát výsledného seznamu je, že v prvním sloupci je úplná cesta k nalezenému prohlížeči objektu (s případným upřesněním prohlížeče například #state, umožňující otevřít prohlížeč metodou CreateView) a v druhém sloupci je lokalizovaný text spojený s daným prohlížečem nalezeného objektu (pro zobrazení v nabídce). Odpovídá nastavení "columns:path,title;", což je výchozí hodnota této položky. První řádek bude obsahovat záhlaví (lokalizovaný text) s nadpisy sloupců. Odpovídá nastavení "headers:title;", což je výchozí hodnota této položky.

Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Volání této metody na Webu způsobí vnitřní XML komunikaci se serverem, takže se metoda ve skutečnosti volá na serveru a jen vstupní a výstupní data se přenesou přes komunikaci.
Příklad1:
Získá seznam všech prohlížečů uživatelské grafiky, které jsou nabídnuty do globální nabídky v rámci logické skupiny menu, se základním zobrazením (cesta k prohlížeči a uživatelský lokalizovaný název). Nabídka bude včetně prvního řádku s vygenerovanými názvy sloupců.
Tento skript je vyvolán v události Pmg objektu (např. v události PmgButton.onButtonUp). Pomocí vlastnosti PmgRoot.ClientType se dosáhne toho, že v lokálním obrazu bude nabídka všech lokálních obrazů a ve Web obrazu bude nabídka všech Web obrazů.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = Pm.FindViewers("groups:menu;viewers:panel;", "", "");
Příklad2:
Získá seznam všech prohlížečů stavů alarmů, které jsou nabídnuty do globální nabídky v rámci logické skupiny menu, s podrobným zobrazením počtů alarmů v jednotlivých stavech.
Nabídka bude včetně prvního řádku s vygenerovanými názvy sloupců.
Lokalizované texty budou vyhodnoceny pro angličtinu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var a = Pm.FindViewers("groups:menu;viewers:alarm_state;", "", "columns:path,title,alstate3,alstate2,alstate1,alhoot;lang:en;");
Další příklady:

Historie:
Pm8.00.00: Vytvořeno
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FindViewers
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r.o.