Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileFind - metoda objektu Pm

Popis:
Vyhledávání souborů a složek na zadané cestě.
Syntaxe:
FileFind(sPath As String, sName As String, nAttr As Long) As Variant
Volání:
FoundFiles = Pm.FileFind(sPath, sName, nAttr)
Parametry:
sPath(String) Cesta, kde se budou soubory hledat.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sName(String) Názvy souborů, které se mají hledat; lze použít "divoké" znaky * a ?
nAttr(Long) Bitový atribut. Hodnota je bitovou kombinací :
1 - Neprohledávat podsložky
2 - Vracet absolutní cesty
4 - Hledat i složky
8 - Hledat jen podsložky; silnější než atribut 4
16 - Setřídí výstupní pole podle času vytvoření souboru
32 - Setřídí výstupní pole podle jména souboru
64 - Setřídí výstupní pole podle přípony souboru
128 - Výstupní pole bude seřazeno od zdola nahoru (od nejmenších po největší = aa, ab, ba, bb, c, d ...). Jinak je řazení shora dolů (od největších po nejmenší = zz, zy, yz, yy, x, w, ...). Hodnota 0 má význam hledat jen soubory, ne složky.
256 - Vrácené názvy souboru budou bez přípony
512 - Setřídí výstupní pole podle času posledního zápisu do souboru
Vrácená hodnota:
Metoda vrací vždy pole prvků typu String.

Pokud byl nalezen jen jeden soubor, pak má pole pouze jeden prvek.

Pokud soubor nebyl nalezen, pak nemá pole žádné prvky (horní index UBound=-1).

Poznámka:
Relativní cesty (pokud není nAttr AND 4) se vztahují k počátku hledání (k souborům v podsložkách jsou přidány jejich názvy, například "soubor.ini", "DATA/soubor.dat").
 
Tato metoda není funkční v obrazech v jazyce JavaScript (a není tedy funkční ani pro Web obrazy).
Příklad1:
Vyhledání INI souborů ve složce aplikace, jejich výpis bez prohledávání podsložek a setříděním podle jména zdola nahoru. Vrátí absolutní cesty k souborům.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim aFiles, nFiles, i
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "*.INI", 1+2+32+128)
nFiles = UBound(aFiles, 1)
For i = 0 To nFiles
  Pm.Debug aFiles(i)
Next
Příklad2:
Vyhledání souboru app.txt ve složce aplikace. Vrátí absolutní cestu k souboru.
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Dim aFiles, nFiles
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "app.txt", 1+2+32+128)
nFiles = UBound(aFiles, 1)
If nFiles <> -1 Then
  Pm.Debug aFiles(0)  'Soubor nalezen
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileFind
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice