Promotic

FileFind - metoda objektu Pm

Popis:
Vyhledá soubory a složky na zadané cestě.
Syntaxe:
Variant FileFind(String sPath, String sName, Long nAttr)
Parametry:
sPath(String) Cesta, kde se budou soubory hledat.
Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
sName(String) Názvy souborů, které se mají hledat; lze použít "divoké" znaky * a ?
nAttr(Long) Bitový atribut. Hodnota je bitovou kombinací:
1 - Neprohledávat podsložky
2 - Vracet absolutní cesty
4 - Najít i složky
8 - Najít jen podsložky; silnější než atribut 4
16 - Setřídí výstupní pole podle času vytvoření souborů
32 - Setřídí výstupní pole podle názvu souboru
64 - Setřídí výstupní pole podle přípony souboru
128 - Výstupní pole bude seřazeno zdola nahoru (od nejmenších po největší = aa, ab, ba, bb, c, d ...). V jiném případě je řazení shora dolů (od největších po nejmenší = zz, zy, yz, yy, x, w, ...). Hodnota 0 = má význam hledat jen soubory, ne složky.
256 - Vrácené názvy souboru budou bez přípony
512 - Setřídí výstupní pole podle času posledního zápisu do souboru
Vrácená hodnota:
Metoda vrací vždy pole položek typu String.
Pokud byl nalezen jen jeden soubor, pak má pole pouze jedne položku.
Pokud soubor nebyl nalezen, pak nemá pole žádné položky (horní index UBound=-1).
Poznámka:
Relativní cesta (pokud není nAttr AND 4) se vztahuje k počátku hledání (k souborům v podsložkách jsou přidány jejich názvy, například "soubor.ini", "DATA/soubor.dat").

Tato metoda není funkční ve Web obrazech.
Příklad1:
Vyhledá INI soubory ve složce aplikace, jejich výpis bez prohledávání podsložek a tříděním podle názvu zdola nahoru. Vrací absolutní cesty k souborům.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aFiles, nFiles, iFiles;
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "*.INI", 1 + 2 + 32 + 128);
nFiles = aFiles.GetSize(1);
for (iFiles = 0; iFiles < nFiles; iFiles++)
{
Pm.Debug(aFiles.GetItem(iFiles));
}
Příklad2:
Vyhledá soubor app.txt ve složce aplikace. Vrací absolutní cestu k souboru.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var aFiles, nFiles;
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "app.txt", 1 + 2 + 32 + 128);
nFiles = aFiles.GetSize(1);
if (nFiles != -1)
{
Pm.Debug(aFiles.GetItem(0));   // Soubor nalezen
}
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileFind
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.