Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FileFind - metoda objektu Pm

Popis:
Vyhledávání souborů a složek na zadané cestě.
Syntaxe:
FileFind(sPath As String, sName As String, nAttr As Long) As Variant
Volání:
FoundFiles = Pm.FileFind(sPath, sName, nAttr)
Parametry:
sPath(String) Cesta, kde se budou soubory hledat.

Je doporučeno použít cestu v syntaxi PROMOTIC - viz PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.

sName(String) Názvy souborů, které se mají hledat; lze používat "divoké" znaky * a ?
nAttr(Long) Bitový atribut. Hodnota je bitovou kombinací :
1 - Neprohledávat podsložky
2 - Vracet absolutní cesty
4 - Hledat i složky
8 - Hledat jen podsložky; silnější než atribut 4
16 - Setřídí výstupní pole podle času vytvoření souboru
32 - Setřídí výstupní pole podle jména souboru
64 - Setřídí výstupní pole podle přípony souboru
128 - Výstupní pole bude seřazeno od zdola nahoru (od nejmenších po největší = aa, ab, ba, bb, c, d ...). Jinak je řazení shora dolů (od největších po nejmenší = zz, zy, yz, yy, x, w, ...). Hodnota 0 má význam hledat jen soubory, ne složky.
256 - Vrácené názvy souboru budou bez přípony
512 - Setřídí výstupní pole podle času posledního zápisu do souboru
Vrácená hodnota:
Metoda vždy vrací pole prvků typu String. Pokud byl nalezen jen jeden soubor, má pole pouze jeden prvek. Pokud soubor nebyl nalezen, nemá pole žádné prvky (horní index UBound=-1).
Poznámka:
Relativní cesty (pokud není nAttr AND 4) se vztahují k počátku hledání (k souborům v podsložkách jsou přidány jejich názvy, například "soubor.ini", "DATA/soubor.dat").
 
Tato metoda není funkční pro Web obrazy.
Příklad1:
Vyhledání INI souborů ve složce aplikace, jejich výpis bez prohledávání podsložek a setříděním podle jména zdola nahoru. Vrátí absolutní cesty k souborům.
Dim aFiles, i
aFiles = Pm.FileFind("#app:", "*.INI", 1+2+32+128)
For i=0 To UBound(aFiles)
  Pm.Debug aFiles(i)
Next
Příklad2:
Vyhledání souboru app.txt ve složce aplikace. Vrátí absolutní cestu k souboru.
Dim aFile
aFile = Pm.FileFind("#app:", "App.txt", 1+2)
If UBound(aFile)<>-1 Then
  Pm.Debug aFile(0)    'Soubor nalezen.
End If
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- FileFind
 
 
- LN2
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice