Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MessageBox - metoda objektu Pm

Popis:
Zobrazí zprávu v okně a čeká na kliknutí uživatelem na tlačítko. Vrací hodnotu odpovídající stisknutému tlačítku.
Syntaxe:
MessageBox(sTitle As String, sText As String, [nStyle As Long]) As Long
Volání:
n = Pm.MessageBox(sTitle, sText, nStyle)
Parametry:
sTitle(String) Řetězec zobrazený v záhlaví okna
sText(String) Text, který je zobrazen v okně. Pokud má být text složen z více řádků, pak lze na jejich rozdělení použít konstanty vbCr, vbLf nebo vbCrLf.
nStyle[nepovinné] (Long) Bitové příznaky určující typ okna a jeho obsah.

Hexadecimální čísla lze zadat pomocí prefixu před číslem: pro JavaScript je to 0x a pro VBScript je to &H. Například 0x10 nebo &H10 v hexadecimální notaci reprezentuje 16 v desítkové soustavě.

Lze zadat následující styly nebo jejich kombinace jako součet:

&H0 (přednastaveno) - Zobrazit pouze tlačítko OK
&H1 - Zobrazit tlačítka OK a Storno
&H2 - Zobrazit tlačítka ABORT, RETRY a IGNORE
&H3 - Zobrazit tlačítka YES, NO a Storno
&H4 - Zobrazit tlačítka YES a NO
&H5 - Zobrazit tlačítka RETRY a Storno
&H10 - Zobrazit ikonu "Kritická zpráva"
&H20 - Zobrazit ikonu "Dotaz varování"
&H30 - Zobrazit ikonu "Varování"
&H40 - Zobrazit ikonu "Informační zpráva"
&H0 - 1.tlačítko je implicitně nastaveno
&H100 - 2.tlačítko je implicitně nastaveno
&H200 - 3.tlačítko je implicitně nastaveno
&H300 - 4.tlačítko je implicitně nastaveno
&H0 - Režim Application modal. Pokud chce uživatel pokračovat v aktivitách v dané aplikaci, pak musí zareagovat na zprávu zobrazenou v okně.
&H10000 - Režim System modal. Dokud nezareaguje uživatel na zprávu zobrazenou v okně, budou všechny aplikace pozastaveny.
&H10000000 - Okno bude "Vždy nahoře" nad normálními okny.
Vrácená hodnota:
Vrací hodnotu odpovídající stisknutému tlačítku. Hodnoty odpovídají následujícím konstantám:
vbOK - Stisknuto tlačítko OK
vbCancel - Stisknuto tlačítko Storno
vbAbort - Stisknuto tlačítko ABORT (ZRUŠIT)
vbRetry - Stisknuto tlačítko RETRY (OPAKOVAT)
vbIgnore - Stisknuto tlačítko IGNORE (IGNOROVAT)
vbYes - Stisknuto tlačítko YES (ANO)
vbNo - Stisknuto tlačítko NO (NE)
Poznámka:
Metoda Pm.InputBox umožňuje také zobrazit požadovaný text a na rozdíl od metody MessageBox lze zadat pozici okna.
 
Metodu lze volat i v událostech grafických prvků pro Web obrazy. Zatím však pro Web není funkční parametr nStyle.
Příklad:
Zobrazí okno s textem na více řádků a se dvěma tlačíky OK, Storno
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var ret;
var sText = "Doma musím udělat:";
sText += "\n 1) Umýt nádobí";
sText += "\n 2) Uklidit";
ret = Pm.MessageBox("Nadpis", sText, 0x0+0x10000000);
if (ret == 1)
  //Pokud bylo stisknuto tlačítko OK...
Navigace:
 
- Pm
 
- Abs
- Cos
- E
- Exp
- LN2
- MessageBox
 
 
- PI
- Pow
- Sin
- Tan
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice