Promotic

Otevření prohlížeče pro výběr složky/souboru (/#glob/filepath)

Okno pro výběr složky/souboru se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/filepath".
Tento prohlížeč není funkční ve Web obrazech.
Syntaxe:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sView, sFrame);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Doporučené nastavení je null, které automaticky zajistí, že v grafických objektech je to PmaPanel a v aplikaci aktivní PmaWorkspace. Plnou cestu zadáme, pouze pokud chceme tento objekt přímo určit nebo pokud se jedná o objekt PmgFrame. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
Hodnota null znamená, že se použije aktivní pracovní plocha (Pm.GetActiveWorkspace).
Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.

Parametry prohlížeče:
initValue[nepovinné] (String) Počáteční výběr souboru/složky, nejlépe v notaci PROMOTIC cesta k souborům nebo složkám.
mode[nepovinné] (Long) (Long) Mód výběru. Určuje zda výsledkem bude cesta k souboru nebo složce.
1 (přednastaveno) - Výběr souboru.
2 - Výběr složky.
roots[nepovinné] (PmMap) Seznam nabídky počátků výběrů (root) (logických složek, fyzických disků, ...) v podobě vnořené mapy (Submap). Pro snadné vytvoření/nastavení vnořené mapy (Submap) v položce jiné mapy, lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt. Tato metoda zajistí, že v dané položce bude vnořená mapa a do této mapy navíc umí hromadně přidat položky z řetězce v syntaxi KeyVal.
 
Každý počátek výběru (root) je tvořen dvojicí hodnot: popis (titleN) a hodnota (valueN), kde N je index (indexováno od 0). Popisy (titleN) jsou nepovinné. Například v originální KeyVal notaci před převedením do objektu PmMap by zápis mohl vypadat takto: "title0:Kotel1;value0:#data:Kotel1/;title1:Kotel2;value1:#data:Kotel2/;"
Pokud není nastaveno, pak bude v nabídce jediný počátek výběru a ten se určí z hodnoty initValue.
 
Povolené hodnoty (valueN) počátků výběrů (root) jsou:
#xx - Počátky PROMOTIC cest, např. "value0:#pmres;value1:#appres;"
#xx:yy/zz - PROMOTIC cesty včetně podsložek, např. "value0:#pmres:Img/;value1:#appres:Img/;"
disk: - Zařízení v podobě písmen disků, např. "value0:c:;value1:d:;"
disk:yy/zz - Cesty v podobě písmen disků včetně podsložek, např. "value0:c:\Temp\;value0:d:\Data\;"
$disks - Automaticky se přidají všechna přimapovaná fyzická disková zařízení (písmena disků), např. "value0:$disks;"
hide[nepovinné] (Long) Umožňuje nastavit, co se má skrýt.
0 (přednastaveno) - Zobrazit vše.
1 - Skrýt podsložky.
2 - Skrýt soubory.
existence[nepovinné] (Long) Umožňuje nastavit, zda při výběru souboru/složky testovat na existenci/neexistenci.
0 (přednastaveno) - Netestuje se.
1 - Potvrzení, pokud vybraný soubor/složka již existuje.
10 - Vybraný soubor/složka musí existovat.
11 - Vybraný soubor/složka nesmí existovat.
defaultExt[nepovinné] (String) Implicitní přípona nového souboru, pokud se při výběru neuvede. Například "csv".
filter[nepovinné] (PmMap) Seznam zobrazovaných filtrů souborů v podobě vnořené mapy (Submap). Pro snadné vytvoření/nastavení vnořené mapy (Submap) v položce jiné mapy, lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt. Tato metoda zajistí, že v dané položce bude vnořená mapa a do této mapy navíc umí hromadně přidat položky z řetězce v syntaxi KeyVal.
 
Každý filtr je tvořen dvojicí hodnot: popis (titleN) a hodnota (valueN), kde N je index (indexováno od 0). Popisy (titleN) jsou nepovinné. Například v originální KeyVal notaci před převedením do objektu PmMap by zápis mohl vypadat takto: "title0:Obrázky;value0:*.jpg,*.png,*.bmp;title1:Všechny soubory;value1:*.*;"
 
Pokud není nastaveno, pak bude v nabídce jediný filtr pro všechny soubory.
title[nepovinné] (String) Záhlaví okna, pokud je okno se záhlavím vůbec zobrazeno (pro target:_blank;)
onChange[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události změny v prohlížeči.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.value - (String) Právě vybraná cesta k souboru/složce.
onClose[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události zavření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.CloseReason - (String) Identifikátor typu zavření okna.
Hodnota "ok" znamená platný výběr.
Hodnota "cancel" nebo "" znamenají zrušený výběr.
ev.ReturnValue - (String) Výsledný vybraný soubor/složka.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn, položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.
Příklad2:
Výběr souboru umístěného pouze ve složce aplikace (pouze ini, log, nebo všechny soubory)
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/filepath", "title:App files;initValue:#app:MyApp.log;mode:1;hide:1;defaultExt:ini;", "target:_blank;modal:1;");
var oView = oCreator.View;
oView.mapSetSubmapAt("filter", "", "title0:Setting log;value0:*.ini,*.log;title1:All files;value1:*.*;");
oView.onClose = function(ev)
{
Pm.Debug("onClose ReturnValue=" + ev.ReturnValue);
};
oCreator.Open();
Příklad3:
Výběr pouze cesty ke složce umístěné v této aplikaci (#app:). Vrácená hodnota po ukončení je zpracována ve funkci onClose.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("onClose ReturnValue=" + ev.ReturnValue);
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/filepath", "title:PmAppFiles,initValue:#app:;mode:2;", "target:_blank;modal:1;");
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();
Příklad4:
Uložení textu do nového nebo vybraného txt souboru ve složce Data (#data:). Vrácená hodnota po ukončení je zpracována ve funkci onClose.
Zpracování přepokládá, že v obrazu existuje metoda projektanta "SaveFile", která převezme parametry a metodou FileTextWrite soubor uloží a výsledek uložení vrací zpět.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var sFilePath = ev.ReturnValue;
if (sFilePath != "")
{
var sText = "Hello world!";
var bDone = pMe.PmPanel.Methods.SaveFile(sFilePath, sText);
Pm.Debug("Save text to file = " + sFilePath + " is " + bDone);
}
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/filepath", "title:Create File;initValue:#data:;mode:1;defaultExt:txt;", "target:_blank;modal:1;");
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.