Promotic

Otevření prohlížeče pro výběr volby z nabídky (/#glob/list)

Okno pro výběr volby z nabídky se otevírá metodou Pm.CreateView. V parametru sViewPath se zadá globální cesta "/#glob/list".
Syntaxe:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sView, sFrame);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče. Doporučené nastavení je null, které automaticky zajistí, že v grafických objektech je to PmaPanel a v aplikaci aktivní PmaWorkspace. Plnou cestu zadáme, jen pokud chceme tento objekt přímo určit nebo pokud se jedná o objekt PmgFrame. Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
Hodnota null znamená, že se použije aktivní pracovní plocha (Pm.GetActiveWorkspace).
Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.

Parametry prohlížeče:
initValue[nepovinné] (String) Počáteční výběr (Identifikátor).
list(Array) 2-rozměrné pole s volbami, kde řádky představují jednotlivé volby a sloupce představují položky volby. Viz (Col,Row) - 2-rozměrné pole s významem pole řádků.
První sloupec (indexováno od 0) není nabídkou zobrazen (je neviditelný) a obsahuje identifikátory jednotlivých voleb. Další sloupce jsou již v nabídce zobrazeny. Nabídka je zobrazena v tabulkové podobě a má o jeden sloupec méně, než dodané 2-rozměrné pole.
První řádek může (ale nemusí) obsahovat záhlaví s nadpisy sloupců (lokalizované uživatelské názvy) v nabídce. Pokud má první řádek obsahovat záhlaví, pak v prvním sloupci (neviditelný, vyhrazený pro identifikátory) musí být uveden řetězec s hodnotou $title.
autoselect[nepovinné] (Long) (Long) Umožňuje režim, kdy se nečeká na výběr uživatelem v těch případech, kdy to není nutné. Nedojde tak ani k zobrazení okna.
0 (přednastaveno) - okno bude zobrazeno vždy.
1 - Okno bude zobrazeno pouze pokud jsou k zobrazení alespoň dvě volby.
Pokud je k dispozici pouze jediná volba, pak je tato automaticky zvolena a metoda vrací hodnotu typu String (identifikátor vybrané volby).
Pokud není k dispozici žádná volba, pak metoda vrací: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript (lze testovat metodou Pm.IsValid).
grid[nepovinné] (Long) Určuje, zda buňky zobrazené tabulky budou s ohraničením.
0 (přednastaveno) - nebudou s ohraničením.
1 - budou s ohraničením.
title[nepovinné] (String) Záhlaví okna, pokud je okno se záhlavím vůbec zobrazeno (pro target:_blank;)
onChange[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události změny v prohlížeči.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Value - (String) Právě vybraná volba (Identifikátor).
ev.Index - (Long) Index právě vybrané volby v originálním nesetříděném poli.
onClose[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události zavření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.CloseReason - (String) Identifikátor typu zavření okna.
Hodnota "ok" znamená platný výběr.
Hodnota "cancel" nebo "" znamenají zrušený výběr.
ev.ReturnValue - (String) Výsledná vybraná volba (Identifikátor).
ev.ReturnIndex - (Long) Index výsledné vybrané volby v originálním nesetříděném poli.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn, položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.
Příklad2:
Výběr z pole hodnot
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var arr = Pm.CreatePmArray().Create(2,3);
arr.SetItem("id1", 0, 0);
arr.SetItem("Test 1", 1, 0);
arr.SetItem("id2", 0, 1);
arr.SetItem("Test 2", 1, 1);
arr.SetItem("id3", 0, 2);
arr.SetItem("Test 3", 1, 2);

function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
switch (ev.ReturnValue)
{
case "id1":
Pm.Debug("Run test 1");
break;
case "id2":
Pm.Debug("Run test 2");
break;
case "id3":
Pm.Debug("Run test 3");
break;
}
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/list", "autoselect:0;grid:1;title:Selection;", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.View.list = arr;
oCreator.View.initValue = "id2";
oCreator.View.onClose = onViewClose;
oCreator.Open();
Příklad3:
Výběr ze seznamu obrazů. Metoda Pm.FindViewers vrací pole výběru.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var sViewer = ev.ReturnValue;
if (Pm.IsValid(sViewer))
{
Pm.CreateView(pMe, sViewer, "", "target:main;").Open();
}
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/list", "autoselect:0;grid:1;title:Selection;", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.View.list = Pm.FindViewers("groups:menu;viewers:panel;","", "headers:;columns:path,title;");
oCreator.View.onClose = onViewClose;
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.10: Nové parametry ev.ReturnIndex a ev.Index.
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice