Update cookies preferences
Promotic

Otevření prohlížeče objektu PmaEventGroup

Prohlížeč tohoto objektu se otevírá metodou Pm.CreateView, kde v parametru sViewPath se zadá cesta k tomuto objektu.

Objekt PmaEventGroup implementuje jediný prohlížeč:
- /#history : (Přednastaveno) Prohlížeč historie eventů


Vlastní prohlížeč historie eventů je realizován pomocí předkonfigurovaného obrazu PmaPanel. Tento obraz je zaregistrován v objektu PmaEventGroup.
Při vlastním otevírání prohlížeče objektu PmaEventGroup dojde interně k přesměrování na příslušný zaregistrovaný obraz. Viz Prohlížení alarmů/eventů.
Syntaxe:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry metody Pm.CreateView:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd.
- Hodnota null znamená, že se použije:
- objekt PmaPanel, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pmg objektu.
- aktivní PmaWorkspace, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pma objektu.
- Pokud zde zadáme objekt PmgFrame (ve skriptu Pmg objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto rámu.
- Pokud zde zadáme objekt PmaPanel (ve skriptu Pma objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto zvoleném objektu.

Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů).
Viz vlastnost PmViewCreator.View.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal. Například "pars:{filter:{desc:#eq:Kotel;}};".

Vlastnosti a události v objektu PmViewCreator.View:
pars[nepovinné] (PmMap) Prohlížečem je ve skutečnosti předkonfigurovaný obraz PmaPanel, proto jsou všechny parametry prohlížeče obsaženy v parametru pars. Předkonfigurovaný obraz PmaPanel prohlížeče historie eventů pracuje s následujícími parametry.
filter (nepovinné) - Filtrační řetězec ve formátu KeyVal.
Pokud se neuvede, pak budou zobrazeny všechny položky dané skupiny.
Pro snadné vytvoření/nastavení vnořené mapy (Submap) v položce jiné mapy, lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt. Tato metoda zajistí, že v dané položce bude vnořená mapa a do této mapy navíc umí hromadně přidat položky z řetězce ve formátu KeyVal.
grouppath (nepovinné) - Cesta k objektu PmaEventGroup.
Pokud se cesta neuvede, pak tento parametr je doplněn při přesměrování otevření ze skupiny eventů na zaregistrovaný obraz prohlížeče.
Arguments[nepovinné] (Variant) () Hodnota předávaná otevíranému prohlížeči obrazu. Tato hodnota může být jednoduchá (Integer, String, ...), pole nebo objekt typu PmArray nebo PmMap (nedoporučuje se zde předávat jiné typy objektů).
Tato hodnota je pak dostupná:
- v události onOpen
- v objektu PmaPanel pomocí vlastnosti PmgRoot.Arguments
onOpen[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události otevření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Arguments - (Variant) Vstupní hodnota prohlížeče. Viz Arguments.
onClose[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události zavření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.CloseReason - (String) Identifikátor typu zavření okna. Viz parametr sReason v metodě PmgRoot.Close.
ev.ReturnValue - (Variant) Výstupní hodnota prohlížeče. Viz vlastnost PmgRoot.ReturnValue.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč.
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn - položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.
Příklad1:
Otevření prohlížeče historie eventů (s výchozím nastavením) v pojmenovaném samostatném okně
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Eventy/#history", "", "target:_blank.events");
oCreator.Open();
Příklad2:
Otevření prohlížeče historie eventů s předáním filtračního parametru v pojmenovaném samostatném okně
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Eventy/#history", "pars:{filter:{desc:#eq:Kotel;}};", "target:_blank.events");
oCreator.Open();
Příklad3:
Otevření prohlížeče historie eventů s předáním cesty ke grouppath
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "../EventHistory", "pars:{grouppath:../Events;};", "target:_blank.events");
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.