Promotic

Otevření prohlížeče objektu PmaPanel

Prohlížeč tohoto objektu se otevírá metodou Pm.CreateView, kde v parametru sViewPath se zadá cesta k tomuto objektu.
Syntaxe:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
- Hodnota null znamená, že se použije:
- objekt PmaPanel, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pmg objektu.
- aktivní PmaWorkspace, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pma objektu.
- Pokud zde zadáme objekt PmgFrame (ve skriptu Pmg objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto rámu.
- Pokud zde zadáme objekt PmaPanel (ve skriptu Pma objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto zvoleném objektu.

Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.
Parametry:
pars(String) Parametry objektu PmgRoot představují parametry obrazu a jsou všechny uloženy pod názvem pars ve vnořené úrovni. Buď ve vnořené mapě PmMap nebo ve vnořeném KeyVal, záleží v jaké podobě se pracuje s parametry prohlížeče.
Arguments(Variant) () Hodnota předávaná otevíranému prohlížeči obrazu. Tato hodnota může být jednoduchá (Integer, String, ...), pole nebo objekt typu PmArray nebo PmMap (nedoporučuje se zde předávat jiné typy objektů).
Tato hodnota je pak dostupná:
- v události onOpen
- v objektu PmaPanel pomocí vlastnosti PmgRoot.Arguments
onOpen[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události otevření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Arguments - (Variant) Vstupní hodnota prohlížeče. Viz Arguments.
onClose[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události zavření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.CloseReason - (String) Identifikátor typu zavření okna. Viz parametr sReason v metodě PmgRoot.Close.
ev.ReturnValue - (Variant) Výstupní hodnota prohlížeče. Viz vlastnost PmgRoot.ReturnValue.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn - položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.

Příklad pro otevření obrazu bez parametrů v samostatném okně:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Panel0", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();


Příklad pro otevření obrazu s umístěním podle Pmg objektu:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Panel0", "", "target:_blank;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.Open();


Příklad pro otevření obrazu s parametry (boil, branch) v samostatném okně:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PanelBoil", "pars:{boil:1;branch:A;}", "target:_blank;");
oCreator.Open();
nebo pomocí mapSetSubmapAt takto:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PanelBoil", "", "target:_blank;");
oCreator.View.mapSetSubmapAt("pars", "", "boil:1;branch:A;");
oCreator.Open();


Příklad pro otevření modálního obrazu s předáním argumentu v samostatném okně:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

function onClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
Pm.Debug("onClose ReturnValue=" + ev.ReturnValue);
}
}

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PanelModal", "", "target:_blank;dependent:1;pos:100,100;size:panel;modal:1;");
oCreator.View.Arguments = "Hello world!";
oCreator.View.onClose = onClose;
oCreator.Open();


Příklad pro otevření obrazu s prohlížečem trendů:
Otevření obrazu s prohlížečem trendů kde v parametru trConnect je střídavě uvedeno ID-skupiny a ID-proměnné připojené automaticky při otevření obrazu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/PanelTrend", "pars:{trConnect:group0,temper,group0,pressure;}", "target:main;");
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.