Update cookies preferences
Promotic

Otevření prohlížeče objektu PmaWorkspace

Prohlížeč tohoto objektu se otevírá metodou Pm.CreateView, kde v parametru sViewPath se zadá cesta k tomuto objektu.

Prohlížeč pracovní plochy PmaWorkspace umožňuje rozdělit okno na několik menších částí. PmaWorkspace bývá nejčastěji zobrazen v samostatném okně (_blank), ale může být také zobrazen v jiném PmaWorkspace.
Syntaxe:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry metody Pm.CreateView:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd.
- Hodnota null znamená, že se použije:
- objekt PmaPanel, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pmg objektu.
- aktivní PmaWorkspace, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pma objektu.
- Pokud zde zadáme objekt PmgFrame (ve skriptu Pmg objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto rámu.
- Pokud zde zadáme objekt PmaPanel (ve skriptu Pma objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto zvoleném objektu.

Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů).
Viz vlastnost PmViewCreator.View.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal. Prozatím se zadává prázdný řetězec ("").

Vlastnosti a události v objektu PmViewCreator.View:
Arguments[nepovinné] (Variant) (Variant) Hodnota předávaná otevíranému prohlížeči pracovní plochy. Tato hodnota může být jednoduchá (Integer, String, ...), pole nebo objekt typu PmArray nebo PmMap (nedoporučuje se zde předávat jiné typy objektů). Tato hodnota je pak dostupná:
- v události onOpen
onOpen[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události otevření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Arguments - (Variant) Vstupní hodnota prohlížeče. Viz Arguments.
onClose[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události zavření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.CloseReason - (String) Identifikátor typu zavření okna. V případě pracovní plochy vždy prázdný řetězec ("").
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč.
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn - položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Workspace2", "", "target:_blank;");
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.