Promotic

Otevření prohlížeče objektu PmaAlarmGroup

Prohlížeč tohoto objektu se otevírá metodou Pm.CreateView, kde v parametru sViewPath se zadá cesta k tomuto objektu.

Objekt PmaAlarmGroup implementuje ve skutečnosti 2 prohlížeče:
- /#state : (Přednastaveno) Prohlížeč stavů alarmů.
- /#history : Prohlížeč historie alarmů.


Vlastní prohlížeče stavu a historie jsou realizovány pomocí dvou předkonfigurovaných obrazů PmaPanel. Tyto obrazy jsou zaregistrovány v objektu PmaAlarmGroup.
Při vlastním otevírání prohlížeče objektu PmaAlarmGroup dojde interně k přesměrování na příslušný zaregistrovaný obraz. Viz Prohlížení alarmů/eventů.
Syntaxe:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(oFrom, sViewPath, sViewPars, sFramePars);
oCreator.Open();
Parametry prohlížeče:
oFrom(Object) Objekt, který zprostředkuje otevření prohlížeče.
Objekt určuje odkud hledat cestu, vůči komu pozicovat okno, kdo bude rodičem, atd..
- Hodnota null znamená, že se použije:
- objekt PmaPanel, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pmg objektu.
- aktivní PmaWorkspace, pokud se metoda CreateView volá ve skriptu Pma objektu.
- Pokud zde zadáme objekt PmgFrame (ve skriptu Pmg objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto rámu.
- Pokud zde zadáme objekt PmaPanel (ve skriptu Pma objektu), pak se prohlížeč otevře v tomto zvoleném objektu.

Viz vlastnost PmViewCreator.From.
sViewPath(String) Cesta (relativní nebo absolutní) k objektu nebo komponentě, jehož prohlížeč má být otevřen.
Viz vlastnost PmViewCreator.ViewPath.
sViewPars(String) Parametry prohlížeče (liší se u jednotlivých typů prohlížečů)
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "název1:hodnota1;název2:hodnota2;".
Viz vlastnost PmViewCreator.View.

Parametry prohlížeče:
pars[nepovinné] (PmMap) Prohlížečem je ve skutečnosti předkonfigurovaný obraz PmaPanel, proto jsou všechny parametry prohlížeče obsaženy v parametru pars. Předkonfigurovaný obraz PmaPanel prohlížeče stavu nebo historie pracuje s následujícími parametry.
filter (nepovinné) - Filtrační řetězec ve formátu KeyVal.
Pokud se neuvede, pak budou zobrazeny všechny položky dané skupiny.
Pro snadné vytvoření/nastavení vnořené mapy (Submap) v položce jiné mapy, lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt. Tato metoda zajistí, že v dané položce bude vnořená mapa a do této mapy navíc umí hromadně přidat položky z řetězce ve formátu KeyVal.
grouppath (nepovinné) - Cesta k objektu PmaAlarmGroup.
Pokud se cesta neuvede, pak tento parametr je doplněn při přesměrování otevření z alarmní skupiny na zaregistrovaný obraz prohlížeče.
statepath (nepovinné) - Cesta k zaregistrovanému obrazu prohlížeče stavů alarmů. Parametr umožňuje přepnutí z prohlížeče historie do prohlížeče stavu.
Pokud se cesta neuvede, pak tento parametr je doplněn při přesměrování otevření z alarmní skupiny na zaregistrovaný obraz prohlížeče.
historypath (nepovinné) - Cesta k zaregistrovanému obrazu prohlížeče historie alarmů. Parametr umožňuje přepnutí z prohlížeče stavu do prohlížeče historie.
Pokud se cesta neuvede, pak tento parametr je doplněn při přesměrování otevření z alarmní skupiny na zaregistrovaný obraz prohlížeče.
Arguments[nepovinné] (Variant) () Hodnota předávaná otevíranému prohlížeči obrazu. Tato hodnota může být jednoduchá (Integer, String, ...), pole nebo objekt typu PmArray nebo PmMap (nedoporučuje se zde předávat jiné typy objektů).
Tato hodnota je pak dostupná:
- v události onOpen
- v objektu PmaPanel pomocí vlastnosti PmgRoot.Arguments
onOpen[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události otevření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.Arguments - (Variant) Vstupní hodnota prohlížeče. Viz Arguments.
onClose[nepovinné] (Function) Událostní funkce pro obsloužení události zavření prohlížeče.
Pro JavaScript se zde zadává function.
Pro VBScript se zde zadává objekt PmAction.
 
Funkce má jeden parametr ev obsahující informace o dané události.
ev.CloseReason - (String) Identifikátor typu zavření okna. Viz parametr sReason v metodě PmgRoot.Close.
ev.ReturnValue - (Variant) Výstupní hodnota prohlížeče. Viz vlastnost PmgRoot.ReturnValue.
sFramePars(String) Parametry pro rám (frame), ve kterém bude zobrazen prohlížeč
Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "target:_blank;".
Viz vlastnost PmViewCreator.Frame.
Parametry prohlížeče jsou v podobě objektu PmMap, který je naplněn z hodnoty parametru sViewPars (typu KeyVal) v metodě Pm.CreateView.
Naplněním z KeyVal hodnoty jsou všechny parametry na počátku uložené jako řetězec. Obsah objektu PmMap však může být libovolně měněn - položky lze přidávat, mazat nebo měnit jejich hodnotu.
Objekt PmMap může obsahovat jiné vnořené objekty PmMap. Ke zpřístupnění existující nebo založení nové položky typu PmMap lze použít metodu PmMap.mapSetSubmapAt.
Příklad1:
Otevření prohlížeče stavů alarmů (s výchozím nastavením) v pojmenovaném samostatném okně
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Alarmy/#state", "", "target:_blank.alarms");
oCreator.Open();


Příklad2:
Otevření prohlížeče historie alarmů s předáním filtračního parametru v pojmenovaném samostatném okně
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Alarmy/#history", "pars:{filter:{source:#eq:Boil;}};", "target:_blank.alarms");
oCreator.Open();
nebo pomocí mapSetSubmapAt takto:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "/Alarmy/#history", "", "target:_blank.alarms");
oCreator.View.mapSetSubmapAt("pars", "", "filter:{source:#eq:Boil;}");
oCreator.Open();


Příklad3:
Otevření prohlížeče obrazu s prohlížečem historie alarmů s předáním cesty k grouppath a statepath
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oCreator = Pm.CreateView(null, "../AlarmHistory", "pars:{grouppath:../Alarms;statepath:../AlarmsState};", "target:_blank.alarms");
oCreator.Open();

Historie:
Pm9.00.09: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.