Promotic

Jak pracovat s polem hodnot v systému PROMOTIC

Systém PROMOTIC umožňuje psát algoritmy ve dvou skriptovacích jazycích: JavaScript a VBScript. V každém jazyku se pracuje s polem odlišně.
Tato kapitola popisuje přehled práce s polem v obou jazycích.

JavaScript

Pole v tomto jazyku je realizováno objektem PmArray. Tento objekt je přizpůsoben potřebám systému PROMOTIC a umožňuje 1- i 2-rozměrné pole.
Jazyk JavaScript má sice vlastní objekt Array, ale v systému PROMOTIC není doporučeno tento objekt používat.

Objekt PmArray lze vytvořit metodou Pm.CreatePmArray.

VBScript

Pole v tomto jazyce je standardní VBScript pole, tzn. datový typ Array.
Pro práci s tímto polem lze použít VBScript funkce s polem (array).

Pole lze vytvořit metodou Array (pro 1-rozměrné pole) nebo pomocí příkazu Dim (i pro vícerozměrné pole).

(Col,Row) - 2-rozměrné pole s významem pole řádků

Při obecné práci s 2-rozměrným polem si význam prvního i druhého rozměru určuje ten, kdo pole používá.
Ve funkcích systému PROMOTIC, které přijímají nebo vrací pole řádků, je význam rozměrů vždy v pořadí (Col,Row), tzn. (Sloupec,Řádek).
To znamená, že první index je číslo nebo počet sloupců a druhý index je číslo nebo počet řádků.
Z implementačního hlediska lze u takto vytvořených polí totiž snadno přidávat, mazat nebo měnit celé řádky, protože položky každého řádku tvoří v paměti souvislou oblast.
 
Viz například PmArray.GetItem, PmArray.SetItem, Pm.CreatePmArray.

Některé další PROMOTIC metody používající pole

Pm.StringSplit - Vrací 1-rozměrné pole podřetězců
Pm.StringJoin - Vrací řetězec vytvořený spojením podřetězců obsažených v 1-rozměrném poli
Pm.FileCsvRead - Čtení ze souboru CSV
Pm.FileCsvWrite - Zápis do souboru CSV
Pm.FileTextWrite - Uložení proměnné (nebo pole proměnných) do textového souboru
Pm.FindViewers - Vrací seznam prohlížečů objektů podle zadaných kritérií
Pm.GetRtLangs - Vrací seznam všech národních jazyků podporovaných v aplikaci
Pm.ArrayOper - Operace s polem
Pm.TransformValue - Transformace hodnoty


PmaData.GetVarArray - Vytvoří pole hodnot (array) ze všech proměnných objektu
PmaData.GetVarSubArray - Vytvoří pole hodnot (array) z proměnných objektu určených indexem
PmaData.SetVarArray - Přiřazení hodnot proměnným objektu z pole hodnot
PmaData.SetVarSubArray - Přiřazení pole hodnot


PmaDataTable.GetArray - Vytvoří pole (array) hodnot ze zvolených datových položek objektu
PmaDataTable.SetArray - Přiřazení pole (array) hodnot zvoleným datovým položkám objektu


PmaTrendGroup.GetData - Vrací uchovaná dat
PmaTrendGroup.GetValueByTime - Vrací hodnotu (nebo více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času
PmaTrendGroup.SetValueByTime - Zápis hodnoty (více hodnot) proměnné (více proměnných) podle zadaného času.


PmaAlarmGroup.GetHistoryData - Získá data z historie alarmů
PmaAlarmGroup.GetStateData - Získá data z aktuálního stavu alarmů
Navigace:
 
 
- Jak pracovat s polem hodnot v systému PROMOTIC
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r.o.