Promotic

PmAutocomplete - Automatyczne uzupełnianie tekstu

PmAutocomplete jest funkcjonalnością do ułatwienia i przyspieszenia pisania skryptów, która na podstawie już napisanego tekstu oferuje automatyczne dokończenie słowa. Jest zaprojektowana tak, żeby było można ją obsługiwać z klawiatury i oferowała w ten sposób maksymalny komfort przy pisaniu tekstu.
Jeżeli okno "PmAutocomplete" jest wyświetlone, wtedy jest zmienione znaczenie niektórych klawiszy. Na przykład klawisz <klawisz do góry> oraz <klawisz w dół> będzie służyć do wyboru pozycji zamiast poruszania się po tekście.

PmAutocomplete oferuje globalne hasła, jakimi są słowa kluczowe, funkcje języka VBScript i dostępne obiekty. Do obiektów są oferowane ich właściwości i metody. Funkcja analizuje kontekst, w którym znajduje się uzupełniane słowo i dlatego oferuje tylko te hasła, które mają sens w danym kontekście. Na przykład dla obiektu Pm oferuje tylko właściwości i metody tego obiektu. Jeżeli obiekt nie jest rozpoznany, wtedy jest wyświetlona lista metod i właściwości wszystkich obiektów PROMOTIC.

Funkcję można kiedykolwiek włączyć przy pomocy klawisza skrótu <Ctrl-spacja>. Funkcja jest automatycznie włączona po napisaniu znaku "kropka" za nazwą obiektu i jest zaoferowana lista jego metod i właściwości.

Klawisze obsługi PmAutocomplete:

<Enter> Włożenie wybranej pozycji do skryptu i zamknięcie okna PmAutocomplete.
<Esc> Zamknąć okno "PmAutocomplete".
<Ctrl-spacja> Otworzyć okno "PmAutocomplete". Jeżeli nie można niczego zaoferować, wtedy okno nie będzie wyświetlone.
<klawisz do góry> Wybierz poprzedniej pozycji.
<klawisz w dół> Wybierz kolejnej pozycji.
<Home> Wybierz pierwszej pozycji w liście.
<End> Wybierz ostatniej pozycji w liście.
<PageUp> Przesuń o jedną stronę w przód.
<PageDown> Przesuń o jedną stronę w tył.


Klawisze skrótu dla myszki:

<kółeczko myszki> Przesunięcie listy
<dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki> Włożenie wybranej pozycji do skryptu i zamknięcie okna PmAutocomplete.

Historia:
Pm8.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.