Update cookies preferences
Promotic

Parametry - karta obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Definicja parametrów grupy danych OPC klienta, które będą współdzielone z podłączonym OPC serwerem.
Wspólne konfiguratory:
Aktywny po starcieJeżeli jest zaznaczone, wtedy grupa zostanie uaktywniona bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ActiveGroup.
Konfiguratory dotyczące odbioru danych z OPC serwera:
Odśwież z serwera przy zmianie na serwerzeJeżeli jest zaznaczone, wtedy bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji zostanie zaktywowane odświeżanie danych z serwera (będą odświeżane dane w karcie "Dane" oraz dane w obiekcie PmaData zawierające ExtOpcDa).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Update.
Jeżeli ten konfigurator nie jest ustawiony, wtedy można odbierac dane przy pomocy metody Refresh lub Read.
Minimalna szybkość odświeżania [ms]Szybkość w milisekundach. OPC serwer prze automatycznym odświeżaniu danych nie będzie przesyłać dane szybciej niż jest tu określone.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości UpdateRate.
Pasmo nieczułości [%]OPC serwer podczas automatycznego odświeżania danych nie będzie wysyłać danych, które zmieniły się o mniej, niż jest tu określone.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Deadband.
Zdarzenie "onDataReceive"Typ wywołania zdarzenia onDataReceive. OPC serwer zazwyczaj wysyła większą ilość dnaych (pozycji) równocześnie i w tym miejscu określa się, dla których odczytanych zmiennych zostanie wywołane zdarzenie oraz co zostanie zapisane w parametrze pEvent.Items tego zdarzenia.
A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData) - Zdarzenie zostanie wywołane dla wszystkich zmiennych, do których przypisano wartości. Chodzi o:
- zmienne zdefiniowane w tym obiekcie PmaOpcDaClientGroup w karcie "Dane".
- zmienne zdefiniowane w obiekcie PmaData, które posiadają rozszerzenie danych ExtOpcDa zarejestrowane do tego obiektu PmaOpcDaClientGroup.

W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie się znajdować lista rozszerzeń danych tych zmiennych (obiektów ExtOpcDa).
B = wywołaj dla całej grupy odczytanych zmiennych - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe) - Zdarzenie zostanie wywołane tylko dla zmiennych, do których zostały przypisane wartości, oraz które zostały zdefiniowane w tym obiekcie w karcie "Dane". Zdarzenie zostanie wywołane tylko raz dla każdej odczytanej grupy zmiennych.
W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie się znajdować lista zmiennych (obiektów PmVar).
C = wywołać oddzielnie dla każdej pozycji - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe) - Zdarzenie zostanie wywołane tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie w karcie "Dane", do których zostały przypisane wartości. Zdarzenie zostanie wywołane dla każdej zmiennej osobno. Na przykład jeżeli zostanie odebrana grupa 100 zmiennych, wtedy zdarzenie zostanie wywołane 100x. Z tego powodu jest to opcja szczególnie nieodpowiednia w przypadku dużej ilości zmiennych w obiekcie.
W zdarzeniu onDataReceive można później odkryć zmienne w parametrze pEvent.VarName.
Konfiguratory dotyczące wysyłania danych do OPC serwera:
Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy jakimkolwiek zapisie do zmiennej wartość tej zmiennej zostanie bezzwłocznie do OPC serwera (zarówno przy zapisie do danych zdefiniowanych w karcie "Dane" jak i przy zapisie do danych w obiekcie PmaData zawierającym ExtOpcDa).
Jeżeli zapisujesz jednocześnie do kilku pozycji tego obiektu, wtedy transmisja zostanie wywołana dla każdej pozycji danych osobno! W takich porzypadkach jest lepiej niezaznaczenie tego konfiguratora i przesyłać dane przy pomocy metody Write.
Uwaga! Zapis do OPC zostanie wywołany tylko jeżeli zostanie przeprowadzony rzeczywisty zapis (np. obiekt.Item(0).Value=3) do pozycji - zaznaczmy ją jako A. Lecz jeżeli w pozycji A jest powiązanie danych (przy odczycie) do innej pozycji B (w innym obiekcie) i zostanie wykonany zapis do pozycji B, wtedy pozycja A nie dowie się o tej zmianie i niczego nie odeśle do OPC serwera (pozycja A o zmianie dowie się dopiero wtedy, kiedy ktoś będzie z niej odczytywać - wtedy zostanie "wykonane" powiązanie danych).
© MICROSYS, spol. s r.o.