Promotic

onDataReceive - zdarzenie obiektu PmaOpcDaClientGroup

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane po odbiorze danych z OPC serwera.
Sposób wywołania tego zdarzenia jest zależny od ustawienia konfiguratora "Zdarzenie "onDataReceive"". Zalecane ustawienie to "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData)".
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaOpcDaClientGroup obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Items - (Array) [do odczytu] Właściwość jest ustawiona tylko jeżeli konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" jest ustawiony na wartość:
- "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData)".
Wtedy każda pozycja tej tablicy przedstawia obiekt "rozszerzenie danych ExtOpcDa" zmiennej, która jest zdefiniowana w obiekcie PmaOpcDaClientGroup lub w innym obiekcie PmaData.
- "B = wywołaj dla całej grupy odczytanych zmiennych - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe)".
Wtedy każda pozycja tej tablicy przedstawia obiekt PmVar, która jest zdefiniowana w obiekcie Dane. Zmienne w innych obiektach PmaData (które posiadają rozszerzenie danych ExtOpcDa) nie są tutaj przechwytywane.

W obu przypadkach jeżeli z OPC serwera zostanie równocześnie odczytanych na przykład 10 pozycji danych, wtedy zdarzenie zostanie wywołane tylko raz a w tablicy znajduje się tych 10 pozycji.
pEvent.VarName - (String) [do odczytu] Nazwa pozycji danych. Właściwość jest ustawiona tylko jeżeli konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" jest ustawiony na "C = wywołać oddzielnie dla każdej pozycji - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe)".
Na przykład jeżeli z OPC serwera zostanie odczytanych jednocześnie 10 pozycji danych, wtedy zdarzenie zostanie wywołane dla każdej pozycji osobno i we właściwości pEvent.VarName znajduje się nazwa tej pozycji danych.
pEvent.Reason - (Long) [do odczytu] Powód odbioru.
0 - Odbiór z aktualizacji automatycznej (tylko jeżeli konfigurator "Odśwież z serwera przy zmianie na serwerze" jest zaznaczony).
1 - Po wywołaniu metody Read.
2 - Po wywołaniu metody Refresh.
Notatka:
Wywołanie tego zdarzenia można także emulować w INFO systemie, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
Patrz również:
Przykład:
Konfigurator "Zdarzenie "onDataReceive"" jest ustawiony na "A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData)".
Wypiszemy informacje o wszystkich odebranych danych do pozycji Debug INFO systemu:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aItems = pEvent.Items;
var nItems = aItems.GetSize(1);
Pm.Debug("OPC onDataReceive: Size=" + nItems + ", Reason=" + pEvent.Reason);

var iItm;
for (iItm = 0; iItm < nItems; iItm++)
{
Pm.Debug("Name=" + aItems.GetItem(iItm).Var.Name);
Pm.Debug("Value=" + aItems.GetItem(iItm).Var.Value);
Pm.Debug("Quality=" + aItems.GetItem(iItm).Var.Quality);
Pm.Debug("ItemId=" + aItems.GetItem(iItm).ItemId);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.