Update cookies preferences
Promotic

Ramki - karta obiektu PmaWorkspace

Opis:
Definicja rozlokowania ramek na obszarze roboczym.
Obszar roboczy jest podstawowym oknem, którego obszar kliencki jest prezentowany przez główną ramkę o identyfikatorze MainFrame. Rozmiar ramki głównej jest więc określona rozmiarem okna obszaru roboczego.
Każdą ramkę (włącznie z ramkę główną) można w tej karcie rozdzielić na dowolną ilość ramek podrzędnych albo poziomo lub pionowo.
Każdą nowo powstałą ramkę można również dalej dzielić na dowolną ilość następnych ramek podrzędnych.
W ten sposób powstaje hierarchiczna struktura ramek, kiedy każda ramka posiada swego rodzica (z wyjątkiem ramki głównej) i może zawierać swoje ramki podrzędne w wielu poziomach. Taką strukturę hierarchiczną ramek można edytować przy pomocy konfiguratora.
Konfiguratory:
Lista ramekEdytowalna lista hierarchiczna ramek.
Przyciski:
NowaOtworzy okno konfiguracyjne, w którym można dodać nową ramkę do wybranego poziomu hierarchicznego.
EdytujOtworzy okno konfiguracyjne, w którym można edytować zaznaczoną ramkę.
UsuńUsunie zaznaczoną ramkę
W górę/W dółMożna dowolnie zmieniać kolejność ramek.
Po naciśnięciu przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy Alt+klawisz do góry/klawisz w dół.
Konfiguratory:
IdentyfikatorIdentyfikator tekstowy ramki. Identyfikator musi być wyłączny w obiekcie PmaWorkspace.
Do konkretnej ramki pozostałe metody i konfiguratory odnoszą się właśnie przy pomocy tego identyfikatora (patrz na przykład wartość "target" w parametrze sFramePars metody CreateView).
Identyfikator ten nie może posiadać wartości "blank" oraz "self" oraz nie może rozpoczynać się znakiem "dolne podkreślenie".
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba lub dolne podkreślenie.
Typ ramkiTyp ramki z punktu widzenia zawartych w niej ramek.
Simple - nie zawiera żadnych ramek - Tylko w tej ramce będą wyświetlane przeglądarki komponentów.
Horizontal - podramki rozlokowane poziomo (obok siebie) - Taki typ ramki służy do definiowania ramek podrzędnych rozlokowanych w kierunku poziomym.
Vertical - ramki rozlokowane pionowo (pod sobą) - Taki typ ramki służy do definiowania ramek podrzędnych rozlokowanych w kierunku pionowym.
Typ obwódkiOkreśla sposób uwidocznienia obwódki ramki, służy do optycznego oddzielenia sąsiadujących ramek.
Obszar dla wyświetlanej przeglądarki w ramce jest mniejszy o ewentualną obwódkę. Ma to sens tylko dla ramek typu Simple, przeznaczonych do wyświetlania przeglądarek
None - żadna obwódka - Ramka jest zupełnie bez jakiegokolwiek uwidocznienia obwódki i bez jakiegokolwiek optycznego oddzielenia od ramek sąsiadujących.
Inset - efekt zanurzenia - Ramka jest zaopatrzona w obwódkę, która wytwarza wrażenie że zawartość ramki jest wgłębiona pod poziom otoczenia. Obwódka ma szerokość 2 pikseli.
Przeglądarka komponentuŚcieżka do obiektu, który przedstawia przeglądarkę komponentu (ścieżka do obiektu PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, ...), który zostanie otwarty w tej ramce po pierwszym otwarciu obszaru roboczego.
Zmianę przeglądarki w tej ramce można wykonać przy pomocy metody Pm.CreateView.
Ma to sens tylko dla ramek typu Simple, przeznaczonych do wyświetlania przeglądarek
Wartość domyślna ParamsDodatkowe parametry dla otwieranej przeglądarki komponentu.
Odpowiednikiem takiego parametru jest parametr sViewPars w metodach CreateView. Na przykład obiekt PmaPanel z parametrami Pmg obiektów (np. "pars:{boiler:5;}").
- Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
- Ma to sens tylko dla ramek typu Simple, przeznaczonych do wyświetlania przeglądarek
- Tekst w tym konfiguratorze określa się bez cudzysłowiu (bez początkowego i końcowego znaku ").
Wielkość ramki
Typ rozmiaru ramkiRozmiar ramki. Może być określona względnie (* lub w procentach) lub bezwzględnie (w pikselach).
Npx - Absolutny rozmiar ramki (w pikselach) - Na przykład 50px lub 50.
N% - Względny rozmiar ramki (w procentach) - Względny rozmiar ramki określona w procentach z wielkości ramki nadrzędnej, zmniejszona o wielkość ostatnich ramek z wielkościami absolutnymi. Na przykład 25%.
* - Dostępna reszta rozmiaru ramki rodzica - (gwiazdka) Cała reszta (lub jego względna część w przypadku kilku takich ramek).
Od wielkości ramki nadrzędnej odjęte zostaną wielkości pozostałych ramek o wielkościach względnych lub bezwzględnych.
Pozostała wielkość zostanie rozdzielona w równym stopniu pomiędzy pozostałe ramki tego samego poziomu, które wymagają resztę wielkości.
Wielkość ramkiSłuży do wprowadzania wartości absolutnego rozmiaru ramki w pikselach lub względnego rozmiaru ramki w procentach.
Minimalna szerokość (px)Minimalna szerokość ramki (w pikselach).
Nie okraśle się jeżeli konfigurator "Typ rozmiaru ramki" został określony bezwzględnie (w pikselach).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy podczas zmniejszania obszaru roboczego można zmniejszać ramki aż do rozmiaru zerowego.

Minimalny rozmiar można wprowadzić dla każdej ramki, można go również ustawić globalnie w głównej ramce (w głównej ramce o identyfikatorze MainFrame) osobno dla aplikacji lokalnej i Webowej.

Ustawienie minimalnych rozmiarów ("Minimalna szerokość" lub "Minimalna wysokość") jest ważnym na przykład podczas wyświetlania obszaru roboczego w Webie na małych urządzeniach (smartphone Android ...).
Urządzenia te wyświetlają obszar roboczy w małym rozmiarze (tak, żeby się zmieścił na małym ekranie), wtedy nie można go powiększyć oraz niezręcznie przesuwać w małych ramkach.
Dla tych przypadków zalecane jest ustawienie minimalnych rozmiarów na wartości zakładanych rozmiarów wyświetlanych paneli (np. według konfiguratorów Szerokość panela / Wysokość panela wyświetlonego obiektu PmaPanel).
Minimalna wysokość (px)Minimalna wysokość ramki (w pikselach).
Nie okraśle się jeżeli konfigurator "Typ rozmiaru ramki" został określony bezwzględnie (w pikselach).
Jeżeli nie jest ustawione, wtedy podczas zmniejszania obszaru roboczego można zmniejszać ramki aż do rozmiaru zerowego.

Minimalny rozmiar można wprowadzić dla każdej ramki, można go również ustawić globalnie w głównej ramce (w głównej ramce o identyfikatorze MainFrame) osobno dla aplikacji lokalnej i Webowej.

Ustawienie minimalnych rozmiarów ("Minimalna szerokość" lub "Minimalna wysokość") jest ważnym na przykład podczas wyświetlania obszaru roboczego w Webie na małych urządzeniach (smartphone Android ...).
Urządzenia te wyświetlają obszar roboczy w małym rozmiarze (tak, żeby się zmieścił na małym ekranie), wtedy nie można go powiększyć oraz niezręcznie przesuwać w małych ramkach.
Dla tych przypadków zalecane jest ustawienie minimalnych rozmiarów na wartości zakładanych rozmiarów wyświetlanych paneli (np. według konfiguratorów Szerokość panela / Wysokość panela wyświetlonego obiektu PmaPanel).
© MICROSYS, spol. s r.o.