Promotic

PmaWorkspace - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmaWorkspace.

Obszar pracy można rozdzielić na dowolną ilość mniejszych prostokątnych części, które nazywamy ramkami (frames). Pozostałe okna interfejsu użytkownika są następnie lokowane do odpowiedniej ramki (okna obiektów PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup ...). Takie okno, wyświetlone w odpowiedniej ramce, nazywamy spojrzeniem na komponent lub przeglądarką komponentu. W takich przeglądarkach wystarczy z kolei określić, w której ramce (lub na którym obszarze roboczym) ma okno zostać wyświetlone, i nie jest konieczne jawnie określać dokładnego ulokowania. Jest możliwe nawet równocześnie otwarcie kilku obszarów pracy, na przykład na każdym monitorze można mieć jeden zmaksymalizowany obszar pracy.

W jednej ramce może być w jednej chwili otwarta wyłącznie jedna przeglądarka komponentu (PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup ...). Przy otworzeniu nowej przeglądarki najpierw zostanie zamknięta istniejąca przeglądarka i dopiero potem zostanie otwarta nowa przeglądarka.

Jeżeli obiekt PmaWorkspace jest ustawiony jako główne okno aplikacji, wtedy okno obszaru roboczego zostanie automatycznie otwarte po uruchomieniu aplikacji oraz zostanie otwarte na cały czas uruchomienia aplikacji.
Zamknięcie głównego okna spowoduje zatrzymanie aplikacji (jeżeli jest spełnione uprawnienie "AppStop", zostanie wywołane zdarzenie onAppStopBegin, itd.).

Jeżeli obiekt PmaWorkspace nie jest ustawiony jako główne okno aplikacji (chodzi o zwykłe, pomocnicze okno), wtedy okno obszaru roboczego nie jest automatycznie otwarte po uruchomieniu aplikacji. Otwarcie okna można wykonać przy pomocy metody CreateView a obszar roboczy typu okno pomocnicze działa tak samo jak dowolna inna przeglądarka obiektu Promotic. Obszar roboczy typu okno pomocnicze może więc być wyświetlony jako samodzielne okno, w ramce innego obiektu PmaWorkspace lub w obiekcie PmgFrame.
Uwaga: W przypadku wnurzenia obiektu PmaWorkspace do ramki innego obiektu PmaWorkspace, można adresować ramkę docelową do otwarcia przeglądarki (lub inną czynność) tylko identyfikatorem ramki (np. "target:left;"), bez względu na to, w którym z wnurzonych do siebie obiektów PmaWorkspace ramka się znajduje. Oczywistym warunkiem jest, żeby identyfikatory ramek były unikalne nie tylko w poszczególnych obiektach PmaWorkspace, lecz również we wszystkich wnurzonych do siebie obiektach PmaWorkspace. Można to sobie wyobrazić w ten sposób, że ramki obiektu pomocniczego PmaWorkspace w obiekcie nadrzędnym przy otwarciu zostaną tymczasowo rozwinięte i udostępnione zostaną ich identyfikatory do nadrzędnego obiektu PmaWorkspace. Ilość wnurzeń pomocniczych obiektów PmaWorkspace nie jest ograniczony i można go dynamicznie zmieniać przez otwarcie odpowiednich przeglądarek obiektów Promotic.

W obiekcie PmaWorkspace można założyć następne obiekty PmaWorkspace, PmaPanel oraz PmaReport (to ma sens tylko jeżeli obiekty te są oknami pomocniczymi otwieranymi tylko z okna tego obiektu).
Obiekt ten można wytworzyć w obiektach: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
Podczas wytwarzania tego obiektu zostanie zaoferowana konfiguracja wstępna, patrz Konfiguracje wstępne w grupie "Obszary pracy (PmaWorkspace)".

Obiekt PmaWorkspace potrafi swoje rozłożenie obszaru roboczego oferować Web klientom w formie strony html. W takim obszarze roboczym w Webie można wtedy wyświetlać inne oferowane Web komponenty (PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, PmaWebDir ...), jeżeli te są także oferowane do Webu. Oferowanie stron Wwbowych można zezwolić w karcie "PmaWorkspace > Web serwer". Patrz: Podsumowanie technologii Web w systemie PROMOTIC.
Z punktu widzenia licencji jest klient, wymagający dane z tego Web komponentu klientem typu PmWebClient.
© MICROSYS, spol. s r. o.