Update cookies preferences
Promotic

PmaWorkspace - Podrobný popis objektu

Viz: objekt PmaWorkspace.

Pracovní plochu lze rozdělit na libovolný počet menších obdélníkových částí, které nazýváme rámy (frames). Ostatní okna uživatelského rozhraní aplikace se pak umísťují do příslušného rámu (okna objektů PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup ...). Toto okno, zobrazitelné v příslušném rámu, nazýváme pohled na komponentu nebo prohlížeč komponenty. U těchto prohlížečů pak stačí pouze určit, ve kterém rámu (nebo ve které pracovní ploše) se má okno zobrazit, a není nutno explicitně určovat přesné umístění. Je dokonce možné otevřít více pracovních ploch současně, například na každém monitoru mít jednu maximalizovanou pracovní plochu.

V jednom rámu může být v danou chvíli otevřen pouze jeden prohlížeč komponenty (PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup ...). Při otevření nového prohlížeče se nejprve zavře existující prohlížeč a poté se otevře prohlížeč nový.

Pokud objekt PmaWorkspace je nastaven jako hlavní okno aplikace, pak okno pracovní plochy je otevřeno automaticky po spuštění aplikace a zůstane otevřeno po celou dobu běhu aplikace.
Zavření hlavního okna způsobí zastavení aplikace (pokud je splněno oprávnění "AppStop", je vyvolána událost onAppStopBegin, atd.).

Pokud objekt PmaWorkspace není nastaven jako hlavní okno aplikace (jde o běžné, pomocné okno), pak okno pracovní plochy není otevřeno automaticky po spuštění aplikace. Okno lze otevřít metodou CreateView a pracovní plocha typu pomocné okno se chová stejně jako kterýkoliv jiný prohlížeč Promotic objektu. Pracovní plocha typu pomocné okno tedy může být zobrazena jako samostatné okno, v rámu jiného objektu PmaWorkspace nebo v objektu PmgFrame.
Upozornění: V případě zanoření objektu PmaWorkspace do rámu jiného objektu PmaWorkspace, lze pak adresovat cílový rám pro otevření prohlížeče (nebo jinou operaci) jenom identifikátorem rámu (např. "target:left;"), bez ohledu na to, ve kterém z do sebe zanořených objektů PmaWorkspace se rám nachází. Podmínkou samozřejmě je, aby identifikátory rámů byly jedinečné nejenom v jednotlivých objektech PmaWorkspace, ale i ve všech do sebe zanořených objektech PmaWorkspace. Lze si to představit tak, že rámy pomocného objektu PmaWorkspace se v nadřízeném objektu při otevření dočasně rozvinou a zpřístupní se jejich identifikátory do rodičovského objektu PmaWorkspace. Počet zanoření pomocných objektů PmaWorkspace není omezen a lze ho dynamicky měnit otevřením příslušných prohlížečů Promotic objektů.

V objektu PmaWorkspace lze založit další objekty PmaWorkspace, PmaPanel a PmaReport (toto má smysl pouze pokud tyto další objekty jsou pomocná okna otevíraná pouze z okna tohoto objektu).
Tento objekt lze vytvořit v objektech: PmaRoot, PmaFolder, PmaPrototype. V těchto objektech lze vytvořit více takových objektů.
Při vytváření tohoto objektu se nabídne předkonfigurace, viz Předkonfigurace ve skupině "Pracovní plochy (PmaWorkspace)".

Objekt PmaWorkspace umí své rozvržení pracovní plochy nabízet Web klientům v podobě html stránky. V této pracovní ploše na Webu lze pak zobrazovat jiné nabízené Web komponenty (PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, PmaWebDir ...), pokud jsou tyto také do Webu povoleny. Nabízení Web stránek lze povolit v kartě "PmaWorkspace > Web server". Viz: Přehled Web technologie v systému PROMOTIC.
Z hlediska licence je klient požadující data z této Web komponenty typu PmWebClient.
© MICROSYS, spol. s r.o.