Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Rámce - karta objektu PmaWorkspace

Popis:
Definice rozložení rámců v pracovní ploše. Pracovní plocha je základní okno, jehož klientská oblast je reprezentována kořenovým rámcem s identifikátorem MainFrame. Velikost kořenového rámce je tedy určena velikostí okna pracovní plochy. Každý rámec (včetně kořenového rámce) lze v této kartě rozdělit na libovolné množství podrámců buď ve vodorovném nebo ve svislém směru. Každý vzniklý podrámec lze dále rozdělit na libovolné množství dalších podrámců. Vzniká tedy hierarchická struktura rámců, kdy každý rámec má svého rodiče (s výjímkou kořenového rámce) a může obsahovat své podrámce v mnoha úrovních. Tuto hierarchickou strukturu rámců lze editovat konfigurátorem.
Konfigurační položky:
Seznam rámcůEditovatelný hierarchický seznam rámců.
Tlačítka:
NovýOtevře konfigurační okno, ve kterém lze přidat nový rámec do vybrané hierarchické úrovně.
EditaceOtevře konfigurační okno, ve kterém lze editovat označený rámec.
SmazatSmaže označený rámec
Nahoru/DolůLze libovolně měnit pořadí rámců. Po stisku tlačítka Nahoru/Dolů bude položka posunuta směrem nahoru/dolů v seznamu. Stejného efektu lze dosáhnout kombinací kláves Alt+šipka nahoru/šipka dolů.
Konfigurační položky:
IdentifikátorTextový identifikátor rámce. Identifikátor musí být jedinečný v objektu PmaWorkspace. Na konkrétní rámec se ostatní metody a konfigurátory odkazují pomocí tohoto identifikátoru (viz například údaj "target" v parametru sOptions metody OpenView).

Tento identifikátor nesmí mít hodnoty "blank" a "self" a nesmí začínat znakem "podtržítko".

Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo nebo podtržítko.

Typ rámceTyp rámce z hlediska obsažených podrámců.
Simple - neobsahuje žádné podrámce - Pouze do tohoto rámce se budou zobrazovat prohlížeče komponent.
Horizontal - podrámce umístěny vodorovně (vedle sebe) - Tento rámec je určen pro definici podrámců vodorovně umístěných.
Vertical - podrámce umístěny svisle (pod sebou) - Tento rámec je určen pro definici podrámců svisle umístěných.
Velikost rámceVelikost rámce. Lze zadávat relativně (* nebo v procentech) nebo absolutně (v pixelech).
Npx nebo N - Absolutní velikost rámce (v pixelech). Například 50px nebo 50.
N% - Relativní velikost rámce zadaná v procentech z velikosti rodičovského rámce, zmenšeného o velikosti ostatních rámců s absolutními velikostmi. Například 25%.
* - (hvězdička) Celý dostupný zbytek (nebo jeho poměrná část, je-li takových rámců více). Od velikosti rodičovského rámce se odečtou velikosti ostatních rámců s absolutními nebo relativními velikostmi. Zbývající velikost si rozdělí všechny rámce stejné úrovně, které požadují zbytkovou velikost.
Minimální šířka (px)Minimální šířka rámce (v pixelech).

Nazadává se pokud konfigurátor "Velikost rámce" je zadán absolutně (v pixelech).

Pokud není nastaveno, pak lze při zmenšování pracovní plochy zmenšovat rámec až na nulovou velikost.

 
Minimální velikosti lze zadat v každém rámci, lze je však také nastavit celkově v kořenovém rámci (v hlavním rámci s identifikátorem MainFrame).
 
Nastavit minimální velikosti ("Minimální šířka" nebo "Minimální výška") je důležité například při zobrazování pracovní plochy na Webu na malých zobrazovacích zařízeních (mobily Android ...). Tato zařízení totiž jinak zobrazí pracovní plochu v malé velikosti (tak, aby se vešla na malý display), nelze ji pak zvětšit a špatně se skroluje v malých rámcích. Pro tyto případy je doporučeno nastavit minimální velikosti na hodnoty předpokládých rozměrů zobrazených obrazů (např. podle konfigurátorů Šířka obrazu / Výška obrazu zobrazeného objektu PmaPanel).
Minimální výška (px)Minimální výška rámce (v pixelech).

Nazadává se pokud konfigurátor "Velikost rámce" je zadán absolutně (v pixelech).

Pokud není nastaveno, pak lze při zmenšování pracovní plochy zmenšovat rámec až na nulovou velikost.

Typ okrajeUrčuje způsob zvýraznění okraje rámce, sloužící k optickému odlišení sousedních rámců od sebe navzájem. Plocha pro zobrazovaný prohlížeč v rámci je o případný okraj menší. Má smysl pouze pro rámce typu Simple, určené k zobrazovaní prohlížečů.
None - žádný okraj - Rámec je zcela bez jakéhokoliv zvýrazněného okraje a bez jakéhokoliv optického odlišení od sousedních rámců.
Inset - efekt zanoření - Rámec je opatřen okrajem, vytvářející dojem, že je obsah rámce zapuštěna pod úroveň okolí. Okraj má šířku 2 pixely.
Prohlížeč komponentyCesta k objektu, který představuje prohlížeč komponenty (cesta k objektu PmaPanel, PmaReport, PmaAlarmGroup, ...), který bude v tomto rámci po prvním otevření pracovní plochy. Změnu prohlížeče v tomto rámci lze pak provést metodami OpenView.

Má smysl pouze pro rámce typu Simple, určené k zobrazovaní prohlížečů.

Výchozí hodnota ParamsDodatečné parametry pro otevíraný prohlížeč komponenty. Obdoba tohoto parametru je parametr sParams v metodách OpenView. Například objekt PmaPanel s parametry Pmg objektů (např. "pars:{boiler:5;}").
- Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při otevírání okna).
- Má smysl pouze pro rámce typu Simple, určené k zobrazovaní prohlížečů.
- Text uvedený v tomto konfigurátoru se zadává bez uvozovek (bez počátečního a koncového znaku ").

Historie:
Pm8.02.00: zrušen dialog Dlg_WorkspaceFrame
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice