Promotic

FillFromInfo - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Metoda służy do wczytania danych z powszechnych obiektów INFO systemu, które projektantowi udostępniają Pma obiekty przy pomocy metody PmaObject.GetInfo. Dane są albo wszystkie wczytane do wewnętrznego bufora tabeli (styl "static") lub tabela zapisze tylko odniesienie do obiektu (styl "bind"), wtedy przy każdym wymogu o wyświetlenie danych (przy przewijaniu lub przy wywołaniu metody Draw lub przy pierwszym wyświetleniu) z obiektu jest odczytana tylko bieżąca część danych do wyświetlenia.
Składnia:
Empty FillFromInfo(Object Object, String Style)
Parametry:
Object(Object) Odniesienie do obiektu INFO systemu, który można uzyskać przy pomocy metody PmaObject.GetInfo, a z którego będą wczytywane dane.
Style(String) Określa, w jaki sposób dane będą odczytywane z obiektu. Możliwe wartości:
"static" - Dane z obiektu będą wczytane jednorazowo i zapisane do tabeli przy wywołaniu tej metody
"bind" - Dane z obiektu będą wczytane i zapisane do tabeli przy wywołaniu tej metody i przy dalszym ruchu w tabeli lub przez wywołanie metody Draw będą ponownie odczytywane z obiektu.
Notatka:
Obiekty INFO są wspierane w obiektach PmaDatabase oraz PmaDataTable, dane można wczytywać z tych dwu obiektów.

Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Jest konieczne połączenia danych w Pma obiekcie "/Data/MyData1" z obiektem PmgWTable. W panelu w karcie "Metody" zostanie wytworzona Metoda projektanta "GetDataInfo", która będzie zawierać skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

return pMe.Pm("/Data/MyData1").FillFromInfo("data");
Podczas inicjalizacji Pmg obiektu (w zdarzeniu onStart) znajduje się skrypt: Obiekt PmgWTable przy pomocy metody FillFromInfo zostanie wypełniony informacjami o danych z obiektu "/Data/MyData1" a parametr bind określa, że powiązanie zostanie zachowane przez cały czas wyświetlania. Obecnie wystarczy na przykład w zdarzeniu onRefresh tego obiektu wywołać tylko metodę Draw, która z obiektu Info stwierdzi bieżące wartości i wyświetli je na ekran w Pmg obiektcie:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aDataInfo = pMe.PmPanel.Methods.GetDataInfo();
pMe.FillFromInfo(aDataInfo, "bind");
pMe.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.