Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FillFromInfo - metoda obiektu PmgWTable

Opis:
Metoda służy do wczytania danych z powszechnych obiektów INFO systemu, które projektantowi udostępniają Pma obiekty przy pomocy metody PmaObject.GetInfo. Dane są albo wszystkie wczytane do wewnętrznego bufora tabeli (styl "static") albo tabela zapisze tylko odniesienie do obiektu (styl "bind"), wtedy przy każdym wymogu o wyświetlenie danych (przy przewijaniu lub przy wywołaniu metody Draw lub przy pierwszym wyświetleniu) z obiektu jest odczytana tylko bieżąca część danych do wyświetlenia.
Składnia:
Empty FillFromInfo(Object Object, String Style)
Wołanie:
oTable.FillFromInfo(oObject.GetInfo, "static")
Parametry:
Object(Object) Odniesienie do obiektu INFO systemu, który można uzyskać przy pomocy metody PmaObject.GetInfo, a z którego będą wczytywane dane.
Style(String) Określa, w jaki sposób dane będą odczytywane z obiektu. Możliwe wartości:
"static" - dane z obiektu będą wczytane jednorazowo i zapisane do tabeli przy wywołaniu tej metody
"bind" - dane z obiektu będą wczytane i zapisane do tabeli przy wywołaniu tej metody i przy dalszym ruchu w tabeli lub przez wywołanie metody Draw będą ponownie odczytywane z obiektu.
Notatka:
Obiekty INFO są wspierane w obiektach PmaDatabase oraz PmaDataTable, dane można wczytywać z tych dwu obiektów.
 
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Przykład:
Niechaj w panelu jest ulokowany obiekt PmgWTable, niechaj oDb jest odniesieniem do obiektu PmaDatabase, którego dane z tabeli "Temperatura" (niechaj ma 10000 wierszy) ma obiekt PmgWTable wyświetlać. Obiekt PmaDatabase musi być w stanie otwartym, żeby mógł przy pomocy metody FillFromInfo oferować dane. Styl jest "bind", tzn. nie będzie wczytywać wszystkich 10000 wierszy, lecz tylko te, które mają zostać bieżąco wyświetlone.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oDb, oTable
Set oDb = pMe.Pm("/Database")
Set oTable = pMe.Items("/Table")

oDb.Database = "ODBCsource"
oDb.Type = "ODBC"
oDb.Table = "Temperatura"
oDb.User = "Admin"
oDb.Password = "Admin"
oDb.Open

oTable.FillFromInfo oDb.GetInfo("data"), "bind"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice