Update cookies preferences
Promotic

BackColor - właściwość obiektu PmgWTable

Opis:
Wstępnie ustawiony kolor tła nie stałych komórek tabeli.
Ten kolor mają ustawiony wszystkie nie stałe komórki tabeli, dla których nie został jawnie ustawiony kolor przy pomocy metody SetCellBackColor.
Składnia:
String BackColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor tła" tego obiektu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
W celu uwidocznienia zmian przy zapisie jest konieczne wywołać metodę Draw.

Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Table");

var sColor = oTable.BackColor;   // Odczyt z właściwości
oTable.BackColor = "#ffff00";   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r.o.