Promotic

CreateItem - metoda obiektu PmForm

Opis:
Wytworzy jedną pozycję formularza.
Składnia:
Object CreateItem(String sType, [String sId], [String sTitle], [String sProps], [String sPars])
Parametry:
sType(String) Typ Pmf obiektu. Na podstawie tego typu jest wytworzony wymagany obiekt.
Tą wartość można później stwierdzić przy pomocy właściwości PmfObject.Type.
"string" - Wytworzy obiekt PmfString = Wprowadzanie tekstu
"number" - Wytworzy obiekt PmfNumber = Wprowadzanie liczby całkowitej lub rzeczywistej
"bool" - Wytworzy obiekt PmfBool = Wprowadzanie wartości logicznej (Checkbox)
"enum" - Wytworzy obiekt PmfEnum = Wybór jednego z kilku (Combobox)
"button" - Wytworzy obiekt PmfButton = Przycisk
"layout" - Wytworzy obiekt PmfLayout = Obszar dla innych Pmf obiektów
"separ" - Wytworzy obiekt PmfSepar = Separator pomiędzy konfiguratorami
"table" - Wytworzy obiekt PmfTable = Tabela
"tree" - Wytworzy obiekt PmfTree = Drzewo
sId[opcjonalne] (String) Identyfikator Pmf obiektu.
Identyfikator można zastosować na przykład do uzyskania Pmf obiektu przy pomocy metody GetItem lub w celu testowania w zdarzeniu oExtra.onChange.
Jeżeli identyfikator nie został określony lub posiada wartość null, wtedy nie można się odwoływać do tego obiektu.
Tą wartość można później stwierdzić przy pomocy właściwości PmfObject.Id.
sTitle[opcjonalne] (String) Wyświetlana nazwa Pmf obiektu.
Nazwa standardowo jest wyświetlana po lewej od konfiguratora.
Jeżeli istnieje wymóg, wtedy system do tej nazwy doda znak "dwukropek".
Jeżeli nazwa jest pusty łańcuch, wtedy nie zostanie wyświetlona ale zostanie wydzielony obszar dla niej (właściwość TitlePos nie zostanie zmieniona).
Jeżeli nazwa nie została określona lub posiada wartość null, wtedy nie wyświetla się ale zostanie wydzielony obszar dla niej (równocześnie właściwość TitlePos zostanie ustawiona na "no").
Tą wartość można później stwierdzić lub zmienić przy pomocy właściwości PmfObject.Title.
sProps[opcjonalne] (String) Wartości początkowe właściwości wytwarzanego obiektu. Składnia tego parametru jest "NazwaWłaściwości:Wartość;...". Dane są tutaj w formacie KeyVal.
Na przykład podczas wytwarzania obiektu PmfNumber można wprowadzić: "Min:0;Max:100;"
sPars[opcjonalne] (String) Parametry wytworzonego Pmf obiektu. Określają gdzie zostanie obiekt wytworzony. "parent:$sys;pos:after=xy". Dane są tutaj w formacie KeyVal.
parent:id - Określa, w którym obiekcie PmfLayout zostanie obiekt wytworzony.
Domyślną wartością jest $main.
pos:before=id - Wytworzyć obiekt przed wcześniej wytworzony obiekt o identyfikatorze id.
pos:after=id - Wytworzyć obiekt za wcześniej wytworzony obiekt o identyfikatorze id.
pos:first - Ustawić obiekt jako pierwszy.
pos:last (domyślnie) - Ustawić obiekt jako ostatni.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmForm.GetItem (metoda)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oString = oForm.CreateItem("string", "IdStr", "Tytuł", "Value:wartość");

Historia:
Pm8.03.08: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.