Promotic

Obiekt PmfLayout

Opis:
Obiekt przedstawia jedną pozycję formularza typu:
Właściwości i metody tego obiektu:
CreateItem()Wytworzy jeden podelement formularza w obszarze wydzielonym przez rodzicielski obiekt PmfLayout
GetItem()Zwraca Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza)
GetItems()Zwraca tablicę Pmf obiektów.
SubtypeOkreśla, czy wzłobione obiekty zostaną usszeregowane pionowo lub poziomo
RemoveItem()Usunie Pmf obiekt (tzn. istniejącą pozycję formularza)
RemoveItems()Usunie pozycje Pmf obiektu
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
BodyFontCzcionka obszaru Body Pmf obiektu
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
EnabledZezwolenie/zakaz edycji wartości
FormZwraca obiekt PmForm
IdIdentyfikator Pmf obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitleFontCzcionka obszaru Title Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleZwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("layout", ...).
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Obiekt ten posiada wygląd, który można określić przy pomocy właściwości Subtype.
Przykład1:
Skrypt w zdarzeniu PmgForm.onFormLoad wytworzy PmfLayout a w nim jedną pozycję formularza.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = pMe.Form;
var Layout = oForm.CreateItem("layout", "Lay1", null, "Subtype:horz;");
var oStr = Layout.CreateItem("string", "id_str");

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.