Promotic

TitleFont - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Czcionka obszaru Title Pmf obiektu.
Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to przyjmuje (dziedziczy) wartość z tej samej właściwości TitleFont obiektu nadrzędnego.
Składnia:
String TitleFont
Wartości:
font-style font-variant font-weight font-size font-family - Łańcuch tekstowy w formacie CSS.
inherit - Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia czcionkę jako łańcuch tekstowy w formacie CSS.
Zmiana wartości właściwości w runtime nie zmieni rozmiar Pmf obiektu ani rozmiar jego podobszarów.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Ustawienie i odczytywanie czcionki w formacie CSS.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oObject.TitleFont = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zapis do właściwości
var sTitleFont = oObject.TitleFont;   // Odczyt z właściwości
oObject.TitleFont = "inherit";   // Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.