Promotic

TitleFont - właściwość obiektu PmfObject

Opis:
Czcionka obszaru Title Pmf obiektu.
Składnia:
String TitleFont
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia czcionkę jako łańcuch w formacie CSS.
Ta właściwość dziedziczy z właściwości TitleFont nadrzędnego Pmf obiektu. Zapis ważnej wartości czcionki do właściwości anuluje dziedziczenie wartości z obiektu nadrzędnego. Zapis wartości "inherit" do właściwości zezwoli dziedziczenie wartości z obiektu nadrzędnego.
Zmiana wartości właściwości w trybie runtime nie zmieni rozmiar Pmf obiektu ani rozmier jego podobszarów.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
Ustawianie i odczytywanie czcionek w formacie CSS.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oObject.TitleFont = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zapis do właściwości
var sTitleFont = oObject.TitleFont;   // Odczyt z właściwości
oObject.TitleFont = "inherit";   // Umożliwienie dziedziczenia wartości właściwości z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.