Promotic

onFocus - zdarzenie obiektu PmfObject

Opis:
Zdarzenie jest wywołane jeżeli Pmf obiekt uzyska lub utraci fokus
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
ev.Type(String) Typ fokusa.
"in" - Pmf obiekt uzyskał fokuc
"out" - Pmf obiekt utracił fokus
Notatka:
- Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
- Zdarzenie to nie działa w obiekcie: PmfLayout, PmfSepar, PmfString (dla Subtype:static).
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfString (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onFocus.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oForm = pMe.Form;
function onStringChangeFocus(ev)
{
Pm.Debug("onFocus, Type=" + ev.Type);
}

var oString = oForm.CreateItem("string", "id_Str1", "String 1", "");
oString.Value = oForm .ClientType ? "PM Runtime" : "PM Develop";

oString.AddEvent("onFocus", "id_Str1", onStringChangeFocus);

Historia:
Pm9.00.11: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.