Update cookies preferences
Promotic

Przykład: Wytworzy okno PmForm ustawione jako wybór większej ilości pozycji z listy

W jednym skrypcie (np. po naciśnięciu przycisku w zdarzeniu onButtonUp). Na początku znajdują się zmienne, które ustawią opis okna oraz tabelek. Dalej zmienna aList, która przedstawia listę pozycji do wyboru, gdzie pojedyńcze pozycje posiadają własną wartość oraz tekst do wyświetlenia (w przykładzie jest emulowana). Również zmienna aSelect przy pomocy której można określić które pozycje zostaną wybrane. W funkcji onViewClose zostanie ustawione w jaki sposób wybrana lista pozycji zostanie opracowana.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

// ****** Setting values ********
var sTitle = "Select n items from the list";
var sTitleL = "List of items";
var sTitleR = "Selected items";
var nTabColWidth = 18;
var oTableL, oTableR, oRowL, oRowR, iRow, iBodyRow, e, oArea11L, oArea12L, oBtnToRight, oBtnToLeft, oArea11R, oArea12R;

// aList = PmArray a two-dimensional field, where 1 column represents the identifier and the second text for display
var aList = Pm.CreatePmArray(2, 16, 2);
for (iRow = 0; iRow < aList.GetSize(1); iRow++)
{
aList.SetItem("id" + iRow, iRow, 0);
aList.SetItem("text" + iRow, iRow, 1);
}

// aSelect = one-dimensional array of preselected identifiers
var aSelect = Pm.CreatePmArray().Array1("id2", "id7");

// close the form with the OK button
function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var nRows = oArea11R.RowCount;
var aSel = Pm.CreatePmArray(1, nRows);
for (iRow = 0; iRow < nRows; iRow++)
{
aSel.SetItem(oArea11R.GetRow(iRow).PrivateData, iRow);
}

// RETURN Array ID selected
Pm.Debug(aSel, 1);
}
}
// ****** END Setting parameters ********


// ******* LOAD FORM ***********************
var nBodyRowL = aList.GetSize(1);
var nBodyRowR = aSelect.GetSize(1);
nBodyRowL = nBodyRowL - nBodyRowR;

function onViewLoad(ev)
{
var oForm = ev.Form;
oForm.Title = sTitle;
oForm.BgColor = "#c0dcc0";

var oLay = oForm.CreateItem("layout", "Lay", null, "Subtype:horz;BodyHeightMode:resize;BodyWidthMode:resize;");

// XXXXXXXXXX init LEFT table XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
oTableL = oLay.CreateItem("table", "id_tableL", null, "BodyHeightMode:resize;BodyWidthMode:resize;");
oTableL.InitRows(nBodyRowL, 1, 0);
oTableL.InitCols(1, 0);
oTableL.SetColWidth(nTabColWidth, 1, -1);   // Table Column width
oTableL.SetSel(0, 0);   // Table Set active row

oArea12L = oTableL.GetArea(12);   // TableArea 12=MainHead
oArea12L.BgColor = "#c0dcc0";
oArea12L.GetRow(0).GetCell(0).Value = sTitleL;

oArea11L = oTableL.GetArea(11);   // TableArea 11=MainBody
oArea11L.BgColor = "#ffffff";
oArea11L.HorzAlign = "left";

// XXXXXXXXXX CENTER buttons XXXXXXXXXXX
var oLayC = oLay.CreateItem("layout", "LayC", null, "Subtype:vert;");   // layer for center buttons
oBtnToRight = oLayC.CreateItem("button", "id_butt_add");
oBtnToRight.Value = ">>";
oBtnToRight.AddEvent("onAction", "ToRightButton", onRight);

oBtnToLeft = oLayC.CreateItem("button", "id_butt_clear");
oBtnToLeft.Value = "<<";
oBtnToLeft.AddEvent("onAction", "ToLeftButton", onLeft);

// XXXXXXXXXX init RIGHT table XXXXXXXXXXXXXX
oTableR = oLay.CreateItem("table", "id_tableR", null, "BodyHeightMode:resize;BodyWidthMode:resize;");
oTableR.InitRows(0, 1, 0);
oTableR.InitCols(1, 0);
oTableR.SetColWidth(nTabColWidth, 1, -1);   // Table Column width
oTableR.SetSel(0, 0);   // Table Set active row

oArea12R = oTableR.GetArea(12);   // TableArea 12=MainHead
oArea12R.BgColor = "#c0dcc0";
oArea12R.GetRow(0).GetCell(0).Value = sTitleL;

oArea11R = oTableR.GetArea(11);   // TableArea 11=MainBody
oArea11R.BgColor = "#ffffff";
oArea11R.HorzAlign = "left";

onFillData();
}

function onFillData(ev)
{
e = 0;
nBodyRowR = aSelect.GetSize(1);
oTableR.DeleteRow(1, 0, -1);
for (iRow = 0; iRow < aList.GetSize(1); iRow++)
{
var bSel = 0;
for (iBodyRow = 0; iBodyRow < nBodyRowR; iBodyRow++)
{
if (aList.GetItem(iRow, 0) == aSelect.GetItem(iBodyRow))
{
bSel = 1;
}
}
if (!bSel)
{
oRowL = oArea11L.GetRow(e);
oRowL.GetCell(0).Value = aList.GetItem(iRow, 1);
oRowL.PrivateData = aList.GetItem(iRow, 0);
e++;
}
else
{
oTableR.InsertRow(1, -1);
oRowR = oArea11R.GetRow(-1);
oRowR.GetCell(0).Value = aList.GetItem(iRow, 1);
oRowR.PrivateData = aList.GetItem(iRow, 0);
}
}
}

// move the highlighted left item to the right
function onRight(ev)
{
var oRow = oTableL.GetSel(0);
if (oRow != null)
{
oRowL = oArea11L.GetRow(oRow.Row);
aSelect.Insert(-2, oRowL.PrivateData);
oTableL.DeleteRow(1, -1);
onFillData();
}
}

// move the highlighted right item to the left
function onLeft(ev)
{
var oRow = oTableR.GetSel(0);
if (oRow != null)
{
oRowR = oArea11R.GetRow(oRow.Row);
for (iRow = 0; iRow < aSelect.GetSize(1); iRow++)
{
if (oRowR.PrivateData == aSelect.GetItem(iRow))
{
aSelect.Remove(iRow, 1);
break;
}
}
oTableL.InsertRow(1, -1);
onFillData();
}
}

// Wytworzy PmViewCreator - Obiekt umożliwia otworzyć różnego rodzaju przeglądarek
var oCreator = Pm.CreateView(null, "/#glob/form", "", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";size:640,350;");
oCreator.View.onLoad = onViewLoad;
oCreator.View.onClose = onViewClose;

// Otworzy formularz w oknie modalnym:
oCreator.Open();
© MICROSYS, spol. s r.o.