Promotic

InsertRow - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Wstawienie jednego lub kilku wierszy.
Składnia:
Empty InsertRow(Long nRowArea, Long iRow, [Long nCount])
Parametry:
nRowArea(Long) Określenie obszaru (area) tabeli (patrz Obszary w tabeli).
Narazie można wprowadzić tylko wartość 1 = obszar danych tabeli (Body). To znaczy dodawać do nagłówka (Head) oraz stopki (Foot) narazie nie można (można tylko ustawić podczas inicjalizacji przy pomocy metody InitRows).
iRow(Long) Indeks wiersza (indeksowane od 0).
-1 = wstaw na koniec.
nCount[opcjonalne] (Long) Ilość wierszy (domyślnie: 1).
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.InsertRow(1, -1, 1);
Przykład2:
Na zaznaczonym wierszu tabeli (tylko dla tryb "row") wstawi nowy wiersz a do pierwszej kolumny tego wiersza zapisze tekst.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTable = pMe.Items("/Form").Form.GetItem("idTable");
var oTabArea = oTable.GetArea(11);

var iRow = oTable.GetSel(0).Row;
oTable.InsertRow(1, iRow);
var oRow = oTabArea.GetRow(iRow);
oRow.GetCell(0).Value = "Text InsertRow";

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.