Promotic

onSelChange - zdarzenie obiektu PmfTable

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas zmiany wyboru wiersza lub komórki.
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli wybór w tabeli jest zmieniany za pomocą myszki lub klawiatury.
Zdarzenie to nie zostanie wywołane jeżeli zmiana wyboru w tabeli następuje w wyniku wywołania metod SetSel, DeleteRow, InsertRow, MoveRow, itd.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfTable (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onSelChange.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onTableSelChange(ev)
{
Pm.Debug("PmfTable.onSelChange Row=" + oTable.GetSel(0).Row);
}

var oForm = pMe.Form;
var oTable = oForm.CreateItem("table", "id_tab1");
oTable.InitRows(5, 1, 1);
oTable.InitCols(6, 1);
// ... Różne ustawienia tabeli

oTable.AddEvent("onSelChange", "tabchange", onTableSelChange);
© MICROSYS, spol. s r.o.