Promotic

Obiekt PmfTableColumn (Kolumna obszaru tabeli)

Opis:
Obiekt przedstawia kolumnę określanego obszaru tabeli.
Właściwości i metody:
BgColorUstawienie/ustalenie koloru tła wybranej kolumny obszaru tabeli
FontCzcionka kolumny tabeli
HorzAlignWyrównanie poziome tekstu wybranej kolumny obszaru tabeli
PrivateDataWartość prywatna kolumny w tabeli
TextColorUstawienie/ustalenie koloru tekstu wybranej kolumny obszaru tabeli
VertAlignWyrównanie pionowe tekstu wybranej kolumny obszaru tabeli
Notatka:
Obiekt można uzyskać przez wywołanie metody PmfTableArea.GetCol.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.