Promotic

GetSel - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Stwierdzi wybrane wiersze lub komórki.
Składnia:
Variant GetSel(Long nType)
Parametry:
nType(Long) Musi być zawsze wartość 0.
Wartość zwrotna:
Wartość zwrotna jest zależna od ustawienia właściwości SelType.
- Jeżeli nie zostało nic wybrane wtedy zostanie zwrócone null.
- Jeżeli SelType == "row" wtedy zostanie zwrócona obiekt PmMap o ustawionych właściwościach:
oRet.Row - numer wybranego wiersza
oRet.Area - tutaj znajduje się zawsze wartość 11, tzn. wiersz znajduje się zawsze w obszarze 11 = MainBody = Główny obszar danych.
- Jeżeli SelType == "cell" wtedy zostanie zwrócona obiekt PmMap o ustawionych właściwościach:
oRet.Row - numer wybranego wiersza
oRet.Col - numer wybranej kolumny
oRet.Area - tutaj znajduje się zawsze wartość 11, tzn. wiersz znajduje się zawsze w obszarze 11 = MainBody = Główny obszar danych.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfTable.SetSel (metoda)
- PmfTable.SelType (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var val = oTable.GetSel(0);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.