Promotic

Obiekt PmfTable

Opis:
Obiekt przedstawia jedną pozycję formularza typu: "Tabela".
Właściwości i metody tego obiektu:
BgColorUstawienie/ustalenie koloru tła tabeli
DeleteColUsunięcie jednej lub kilku kolumn
DeleteRowUsunięcie jednego lub kilku wierszy
EnsureVisiblePrzewinie tabelkę na wymaganą pozycję.
GetAreaZwraca odniesienie do konkretnego obszaru tabeli (do obiektu PmfTableArea)
GetAreaWidthZwraca bierzącą szerokość obszaru według określonych parametrów
GetColWidthZwraca szerokośc kolumny tabeli
GetSelStwierdzi wybrane wiersze lub komórki
HorzAlignWyrównanie poziome tekstu tabeli
InitColsInicjalizacja ilości kolumn tabeli
InitRowsInicjalizacja ilości wierszy tabeli
InsertColWstawienie jednej lub kilku kolumn
InsertRowWstawienie jednego lub kilku wierszy
SelTypeTyp wyboru wiersza lub komórek
SetColWidthUstawia szerokośc kolumn tabeli
SetSelUstawia lub anuluje zaznaczenie wierszy lub komórek w tabeli
TextColorUstawienie/ustalenie koloru tekstu tabeli
VertAlignWyrównanie pionowe tekstu tabeli
Powiązane podobiekty:
PmfTableArea(Obszar tabeli) Obiekt przedstawia obszar tabeli (obszar danych, nagłówek, stopka lub lewa część)
PmfTableColumn(Kolumna obszaru tabeli) Obiekt przedstawia kolumnę określanego obszaru tabeli
PmfTableRow(Wiersz obszaru tabeli) Obiekt przedstawia wiersz wybranego obszaru tabeli
PmfTableCell(Komórka obszaru tabeli) Obiekt przedstawia komórkę wybranego obszaru tabeli
Właściwości i metody wspólne dla wszystkich obiektów typu PmfObject:
AddEventRejestracja funkcji do określonego zdarzenia
BodyFontCzcionka obszaru Body Pmf obiektu
BodyHeightIniPoczątkowa wysokość obszaru Body
BodyHeightModeSposób zmiany wysokości obszaru Body
BodyWidthIniPoczątkowa szerokość obszaru Body
BodyWidthModeSposób zmiany szerokości obszaru Body
EnabledZezwolenie/zakaz edycji wartości
FormZwraca obiekt PmForm
IdIdentyfikator Pmf obiektu
ParentZwraca odniesienie do nadrzędnego Pmf obiektu
PrivateDataWartość prywatna obiektu
RemoveEventWyrejestrowuje funkcję w określonym zdarzeniu
TitleWyświetlana nazwa Pmf obiektu
TitleFontCzcionka obszaru Title Pmf obiektu
TitlePosPozycja obszaru Title Pmf obiektu
TypeTyp Pmf obiektu
VisibleZwraca lub ustawia widoczność/niewidoczność Pmf obiektu
Zdarzenia:
onActionJest wywołane podczas powstania ważnej logicznej akcji nad obiektem
onFocusJest wywołane jeżeli Pmf obiekt uzyska lub utraci fokus
onSelChangeJest wywołane podczas zmiany wyboru wiersza lub komórki
Notatka:
- Obiekt można wytworzyć przy pomocy metody PmForm.CreateItem("table", ...).
- Obiekt ten działa również w Web panelach.


Obszary w tabeli:
Tabela zawiera 6 obszarów:
11 = MainBody = Główny obszar danych: Obszar jest zawsze widoczny.
12 = MainHead = Nagłówek głównego obszaru: Obszar jest widoczny tylko jeżeli ilość wierszy w tym obszarze jest większa od 0.
13 = MainFoot = Stopka głównego obszaru: Obszar jest widoczny tylko jeżeli ilość wierszy w tym obszarze jest większa od 0.
21 = LeftBody = Lewy obszar danych: Obszar jest widoczny tylko jeżeli ilość kolumn w tym obszarze jest większa od 0.
22 = LeftHead = Nagłówek lewego obszaru: Obszar jest widoczny tylko jeżeli jest widoczny obszar LeftBody oraz MainHead.
23 = LeftFoot = Stopka lewego obszaru: Obszar jest widoczny tylko jeżeli jest widoczny obszar LeftBody oraz MainFoot.


Podczas inicjalizacji tabeli ilość kolumn oraz ilość wierszy jest określana przy pomocy metody InitCols oraz InitRows.
Ilość kolumn oraz ilość wierszy można później dynamicznie zmieniać przy pomocy metod InsertCol, DeleteCol, InsertRow, DeleteRow.

Dostęp do danego obszaru jest przy pomocy metody GetArea.
Ustawienie wartości określonej komórki w określonym obszarze: oPmfTable.GetArea(11).GetRow(1).GetCell(2).Value = 3.14

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.