Promotic

Objekt PmfTable

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Tabulka".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
BgColorNastavení/zjištění barvy pozadí tabulky
DeleteColSmazání jednoho nebo více sloupců
DeleteRowSmazání jednoho nebo více řádků
EnsureVisibleZaskroluje tabulku na požadovanou pozici.
GetAreaVrací referenci na zadanou oblast tabulky (na objekt PmfTableArea)
GetAreaWidthVrací aktuální šířku oblasti podle zadaných argumentů
GetColWidthVrací šířku sloupce tabulky
GetSelZjistí vybrané řádky nebo buňky
HorzAlignHorizontální zarovnání textu tabulky
InitColsInicializace počtu sloupců tabulky
InitRowsInicializace počtu řádků tabulky
InsertColVložení jednoho nebo více nových sloupců
InsertRowVložení jednoho nebo více nových řádků
SelTypeTyp výběru řádku nebo buňek
SetColWidthNastaví šířku sloupců tabulky
SetSelZadaný řádek (nebo buňku) v tabulce označí jako vybraný
TextColorNastavení/zjištění barvy textu tabulky
VertAlignVertikální zarovnání textu tabulky
Související objekty:
PmfTableArea(Tabulková oblast) Objekt představuje oblast tabulky (datová oblast, záhlaví, zápatí nebo levá část)
PmfTableColumn(Sloupec oblasti tabulky) Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky
PmfTableRow(Řádek oblasti tabulky) Objekt představuje řádek zvolené oblasti tabulky
PmfTableCell(Buňka oblasti tabulky) Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEventZaregistruje funkci do zadané události
BodyHeightIniPočáteční výška Body oblasti
BodyHeightModeZpůsob změny výšky Body oblasti
BodyWidthIniPočáteční šířka Body oblasti
BodyWidthModeZpůsob změny šířky Body oblasti
EnabledPovolení/zákaz editace hodnoty
IdIdentifikátor Pmf objektu
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
RemoveEventOdregistruje funkci v zadané události
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitlePosPozice Title oblasti Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleVrací nebo nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onActionVyvolá se při vzniku důležité logické akce nad objektem
onFocusVyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
onSelChangeVyvolá se při změně výběru řádku nebo buňky
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("table", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Oblasti v tabulce:
Tabulka obsahuje 6 oblastí:
11 = MainBody = Hlavní datová oblast: Oblast je viditelná vždy.
12 = MainHead = Záhlaví hlavní oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud počet řádků v této oblasti je nenulový.
13 = MainFoot = Zápatí hlavní oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud počet řádků v této oblasti je nenulový.
21 = LeftBody = Levá datová oblast: Oblast je viditelná pouze pokud počet sloupců v této oblasti je nenulový.
22 = LeftHead = Záhlaví levé oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud je viditelná oblast LeftBody a MainHead.
23 = LeftFoot = Zápatí levé oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud je viditelná oblast LeftBody a MainFoot.


Při inicializaci tabulky se počet sloupců a počet řádků nastavuje pomocí metod InitCols a InitRows.
Počet sloupců a počet řádků lze pak dynamicky měnit pomocí metod InsertCol, DeleteCol, InsertRow, DeleteRow.

Přístup k dané oblasti je metodou GetArea.
Nastavení hodnoty dané buňce v dané oblasti: oPmfTable.GetArea(11).GetRow(1).GetCell(2).Value = 3.14

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.