Promotic

Objekt PmfTable

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: "Tabulka".
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
BgColor Nastavení/zjištění barvy pozadí tabulky
DeleteCol Smazání jednoho nebo více sloupců
DeleteRow Smazání jednoho nebo více řádků
EnsureVisible Zaskroluje tabulku na požadovanou pozici.
GetArea Vrací referenci na zadanou oblast tabulky (na objekt PmfTableArea)
GetAreaWidth Vrací aktuální šířku oblasti podle zadaných argumentů
GetColWidth Čtení šířky sloupce tabulky
GetSel Zjistí vybrané řádky nebo buňky
HorzAlign Horizontální zarovnání textu tabulky
InitCols Inicializace počtu sloupců tabulky
InitRows Inicializace počtu řádků tabulky
InsertCol Vložení jednoho nebo více nových sloupců
InsertRow Vložení jednoho nebo více nových řádků
SelType Typ výběru řádku nebo buňek
SetColWidth Nastaví šířku sloupců tabulky
SetSel Zadaný řádek (nebo buňku) v tabulce označí jako vybraný
TextColor Nastavení/zjištění barvy textu tabulky
VertAlign Vertikální zarovnání textu tabulky
Související objekty:
PmfTableArea(Tabulková oblast) Objekt představuje oblast tabulky (datová oblast, záhlaví, zápatí nebo levá část)
PmfTableColumn(Sloupec oblasti tabulky) Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky
PmfTableRow(Řádek oblasti tabulky) Objekt představuje řádek zvolené oblasti tabulky
PmfTableCell(Buňka oblasti tabulky) Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEvent Zaregistruje funkci do zadané události
BodyHeightIni Počáteční výška těla
BodyHeightMode Způsob změny výšky těla
BodyWidthIni Počáteční šířka těla
BodyWidthMode Způsob změny šířky těla
Enabled Povolení/zákaz editace hodnoty
Id Identifikátor Pmf objektu
PrivateData Privátní hodnota objektu
RemoveEvent Odregistruje funkci v zadané události
Title Zobrazovaný název Pmf objektu
TitlePos Pozice zobrazovaného názvu Pmf objektu
Type Typ Pmf objektu
Visible Nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onAction Vyvolá se při vzniku důležité logické akce nad objektem
onFocus Vyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
onSelChange Vyvolá se při změně výběru řádku nebo buňky
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("table", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Oblasti v tabulce:
Tabulka obsahuje 6 oblastí:
11 = MainBody = Hlavní datová oblast: Oblast je viditelná vždy.
12 = MainHead = Záhlaví hlavní oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud počet řádků v této oblasti je nenulový.
13 = MainFoot = Zápatí hlavní oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud počet řádků v této oblasti je nenulový.
21 = LeftBody = Levá datová oblast: Oblast je viditelná pouze pokud počet sloupců v této oblasti je nenulový.
22 = LeftHead = Záhlaví levé oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud je viditelná oblast LeftBody a MainHead.
23 = LeftFoot = Zápatí levé oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud je viditelná oblast LeftBody a MainFoot.


Při inicializaci tabulky se počet sloupců a počet řádků nastavuje pomocí metod InitCols a InitRows.
Počet sloupců a počet řádků lze pak dynamicky měnit pomocí metod InsertCol, DeleteCol, InsertRow, DeleteRow.

Přístup k dané oblasti je metodou GetArea.
Nastavení hodnoty dané buňce v dané oblasti: oPmfTable.GetArea(11).GetRow(1).GetCell(2).Value = 3.14

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice