Promotic

Objekt PmfTable

Popis:
Objekt představuje jednu položku formuláře typu: Tabulka.
Vlastnosti a metody tohoto objektu:
BgColorNastavení/zjištění barvy pozadí tabulky
DeleteCol()Smazání jednoho nebo více sloupců
DeleteRow()Smazání jednoho nebo více řádků
EditTypeNastavení/zjištění povolení editace buněk tabulky
EnsureVisible()Zaskroluje tabulku na požadovanou pozici.
GetArea()Vrací referenci na zadanou oblast tabulky (na objekt PmfTableArea)
GetAreaWidth()Vrací aktuální šířku oblasti podle zadaných argumentů
GetColWidth()Vrací šířku sloupce tabulky
GetSel()Zjistí vybrané řádky nebo buňky
HorzAlignHorizontální zarovnání textu tabulky
InitCols()Inicializace počtu sloupců tabulky
InitRows()Inicializace počtu řádků tabulky
InsertCol()Vložení jednoho nebo více nových sloupců
InsertRow()Vložení jednoho nebo více nových řádků
MoveRow()Přesune řádek tabulky na zadanou pozici
SelTypeTyp výběru řádku nebo buňek
SetColWidth()Nastaví šířku sloupců tabulky
SetSel()Nastaví nebo zruší výběr řádků nebo buňek v tabulce
TextColorNastavení/zjištění barvy textu tabulky
VertAlignVertikální zarovnání textu tabulky
Související objekty:
PmfTableArea(Oblast tabulky) Objekt představuje oblast tabulky
PmfTableColumn(Sloupec oblasti tabulky) Objekt představuje sloupec zvolené oblasti tabulky
PmfTableRow(Řádek oblasti tabulky) Objekt představuje řádek zvolené oblasti tabulky
PmfTableCell(Buňka oblasti tabulky) Objekt představuje buňku zvolené oblasti tabulky
Vlastnosti a metody společné všem objektům typu PmfObject:
AddEvent()Zaregistruje funkci do zadané události
BodyFontPísmo Body oblasti Pmf objektu
BodyHeightIniPočáteční výška Body oblasti
BodyHeightModeZpůsob změny výšky Body oblasti
BodyWidthIniPočáteční šířka Body oblasti
BodyWidthModeZpůsob změny šířky Body oblasti
EnabledPovolení/zákaz editace hodnoty
FormVrací objekt PmForm
IdIdentifikátor Pmf objektu
ParentVrací referenci na rodičovský Pmf objekt
PrivateDataPrivátní hodnota objektu
RemoveEvent()Odregistruje funkci v zadané události
TitleZobrazovaný název Pmf objektu
TitleFontPísmo Title oblasti Pmf objektu
TitlePosPozice Title oblasti Pmf objektu
TypeTyp Pmf objektu
VisibleVrací nebo nastaví viditelnost/neviditelnost Pmf objektu
Události:
onActionVyvolá se při vzniku důležité logické akce nad objektem
onEditAcceptVyvolá se po ukončení editace buňky tabulky
onFocusVyvolá se pokud Pmf objekt získá nebo ztratí fokus
onSelChangeVyvolá se při změně výběru řádku nebo buňky
Poznámka:
- Objekt lze vytvořit metodou PmForm.CreateItem("table", ...).
- Tento objekt je funkční i ve Web obrazech.


Oblasti v tabulce:
Tabulka obsahuje 6 oblastí:
11 = MainBody = Hlavní datová oblast: Oblast je viditelná vždy.
12 = MainHead = Záhlaví hlavní oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud počet řádků v této oblasti je nenulový.
13 = MainFoot = Zápatí hlavní oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud počet řádků v této oblasti je nenulový.
21 = LeftBody = Levá datová oblast: Oblast je viditelná pouze pokud počet sloupců v této oblasti je nenulový.
22 = LeftHead = Záhlaví levé oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud je viditelná oblast LeftBody a MainHead.
23 = LeftFoot = Zápatí levé oblasti: Oblast je viditelná pouze pokud je viditelná oblast LeftBody a MainFoot.


Při inicializaci tabulky se počet sloupců a počet řádků nastavuje pomocí metod InitCols a InitRows.
Počet sloupců a počet řádků lze pak dynamicky měnit pomocí metod InsertCol, DeleteCol, InsertRow, DeleteRow.

Přístup k dané oblasti je metodou GetArea.
Nastavení hodnoty dané buňce v dané oblasti: oPmfTable.GetArea(11).GetRow(1).GetCell(2).Value = 3.14

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.