Promotic

SetSel - metoda obiektu PmfTable

Opis:
Ustawia lub anuluje zaznaczenie wierszy lub komórek w tabeli.
Składnia:
Empty SetSel(Long nType, Variant vPar)
Parametry:
nType(Long) Typ ustawienia zaznaczania wierszy lub komórek w tabeli.
0 - Zaznaczy wiersze lub komórki w tabeli według aktualnej wartości właściwości SelType.
- Jeżeli SelType == "row" wtedy zostanie zaznaczony jeden wiersz tabeli a w parametrze vPar należy określić indeks tego wiersza.
- Jeżeli SelType == "cell" wtedy zostanie zaznaczona jedna komórka tabeli a w parametrze vPar należy określić indeksy wiersza, kolumny i obszaru tabeli określające komórkę, która ma zostać zaznaczona.
-1 - Anuluje zaznaczenie wierszy lub kolumn w tabeli.
vPar(Variant) Wprowadzona tutaj wartość jest zależna od ustawienia parametru nType i wartości właściwości SelType.
- Jeżeli nType == 0 wtedy:
- Jeżeli SelType == "row" wtedy należy określić indeks wiersza w obszarze MainBody.
- Jeżeli SelType == "cell" wtedy należy określić obiekt PmMap.
W właściwościach Area, Row oraz Col tego obiektu należy określić indeksy obszaru, wiersza oraz kolumny tabeli określające komórkę, która ma zostać zaznaczona.
- Jeżeli nType == -1 wtedy wprowadzając wartość null zostanie anulowane zaznaczenie wszystkich wierszy lub komórek tabeli.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmfTable.GetSel (metoda)
- PmfTable.SelType (właściwość)
Przykład1:
Ustawia zaznaczenie wiersza w trybie SelType == "row".
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.SetSel(0, 5);
Przykład2:
Ustawia zaznaczenie komórki w trybie SelType == "cell".
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var mMap = Pm.CreatePmMap();
mMap.Area = 11;
mMap.Row = 5;
mMap.Col = 2;
oTable.SetSel(0, mMap);
Przykład3:
Anuluje zaznaczenie komórki lub wiersza.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTable.SetSel(-1, null);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.