Promotic

TitleFont - właściwość obiektu PmForm

Opis:
Czcionka obszaru Title Pmf obiektu.
Składnia:
String TitleFont
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość zwraca lub ustawia czcionkę jako łańcuch w formacie CSS.
Po tej właściwości wartość czcionki jest dziedziczona przez obiekt $root (PmfLayout).
Zmiana wartości właściwości w trybie runtime nie zmieni rozmiar Pmf obiektu ani rozmier jego podobszarów.
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Jeżeli wartość właściwości nie jest określona, wtedy wartością domyślną jest czcionka określona przez w konfiguratorze "Stosuj inną czcionkę w oknach systemowych".
Domyślną wartością tej czcionki jest "normal normal normal 400 11px 'Microsoft Sans Serif'".
Przykład:
Ustawianie i odczytywanie czcionek w formacie CSS.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oForm.TitleFont = "normal normal 400 13px 'Arial'";   // Zapis do właściwości
var sTitleFont = oForm.TitleFont;   // Odczyt z właściwości

Historia:
Pm9.00.20: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.