Update cookies preferences
Promotic

onAction - zdarzenie obiektu PmfButton

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas powstania ważnej logicznej akcji nad obiektem.
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu opisującego informacje o zdarzeniu
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
ev.Action(String) Typ akcji.
"main" - Zwolnienie lewego przycisku myszki lub klawisza "spacja" lub "Enter"
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfButton (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onAction.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onButtonUp(ev)
{
if (ev.Action == "main")
{
Pm.Debug("Click UP");
// . . .
}
}

var oForm = pMe.Form;
var oBtn = oForm.CreateItem("button", "id_butt1");
oBtn.Value = "Button";
oBtn.AddEvent("onAction", "id_butt1", onButtonUp);
© MICROSYS, spol. s r.o.