Promotic

Array1 - metoda obiektu PmArray

Opis:
Wytworzy i wypełnia 1-wymiarową tablicę (array) wartości.
W celu wytworzenia tablicy 1-wymiarowej często lepiej jest wywołać metodę Pm.Array1, która wytworzy tablicę bez wcześniejszego wywoływania metody Pm.CreatePmArray.
Składnia:
Array Array1(Variant arglist)
Parametry:
arglist(Variant) Lista wartości, które są przyszeregowane elementom tablicy oddzielona przecinkami, Jeżeli nie są przedstawione żadne parametry, wtedy zostaje wytworzona tablica o zerowej wielkości.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca ten sam obiekt, nad którym została wywołana. Metoda ta jest pomocą, by w jednym wierszu można wytworzyć obiekt PmArray a równocześnie napełnić go wartościami - patrz Przykład.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Do ogólnego wytworzenia 1- lub 2-wymiarowej tablicy jest przeznaczona metoda Create.
Przykład:
Wytworzy 1-wymiarową tablicę z wartości (10, 20, 30, 40)
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var a = Pm.CreatePmArray().Array1(10, 20, 30, 40);
// lub
var a = Pm.Array1(10, 20, 30, 40);

Historia:
Pm8.02.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.