Promotic

Excel

Microsoft Excel – arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla SO Windows
Wyjściowym formatem dla dla Excela jest plik *.xls lub *.xslx.

Praca z bazami danych Excel
- W domyślnym ustawieniu rejsetru Windows przewiduje się, że pierwszy wiersz dowolnej tabeli Excel zawiera nazwy kolumn. Ustawienie to przejawia się w tym, że ewentualny pierwszy wiersz tabeli nie jest dostępny (np. dla obiektów PmaAdo oraz PmaDatabase). W celu udostępnienia tego wiersza jest konieczne następująca zmiana ustawienia rejestru Windows:
w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel zmienić wartość FirstRowHasNames z wartości 01 (domyślna) na 00.
- W tabeli (arkuszu) Excel nie można usuwać wierszy.
- Przy pomocy obiektu PmaDatabase nie można odczytywać lub zapisywać danych do pól w tabeli (arkuszu) Excel, jeżeli komórka ta jest zdefiniowana jako komórka kalkulowana (obliczone).
- Jeżeli obiekt PmaDatabase zapisuje do pól w tabeli (arkuszu) Excel, nad którymi są wykonywane kalkulacje lub wyświetlane grafy, wtedy jest zalecane ustawić w obiekcie PmaDatabase konfigurator "Typ bazy danych" na Excel 4.0 z powodu błędu w wsparciu MS w zapisie typu danych w pozostałych typach Excel.


Do bazy danych można zapisywać:
- przy pomocy obiektu PmaAdo za pośrednictwem ADO Provider Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) lub Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
- przy pomocy obiektu PmaDatabase.
- lub w skrypcie przy pomocy metody GetObject. Patrz Przykłady pracy z aplikacją Excel


Następne opisy dotyczące Microsoft Excel patrz:
© MICROSYS, spol. s r. o.