Promotic

Przykłady pracy z MS Excel

Baza danych Excel w obiekcie PmaDatabase

- Podczas wytwarzania obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaDatabase - Baza danych" ustaw: Excel.
- W nowo powstałym obiekcie PmaDatabase w karcie "Baza danych" ustaw konfiguratory: Technologia, Baza danych (plik, folder, źródło danych), Tabela (plik), itd.

Baza danych Excel w obiekcie PmaAdo

- Przy założeniu obiektu z Konfiguracja wstępna "PmaAdo - Baza danych ADO" wybierz bazę danych typu: Excel oraz w konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" wybierz: MsExcel 2007,2011 - Provider Microsoft lub MsExcel 2003 - Provider Jet.4.
- W konfiguratorze "Parametry podłączenia do bazy danych" jest konieczne ustawić ścieżkę oraz nazwę pliku bazodanowego.
Po wytworzeniu jest wytworzony obiekt PmaAdo, który posiada w karcie "Metody" metodę DtiOper. Metoda ta jest podstawowym interfejsem do pracy z tabelkami w bazie danych i może być wykorzystana na przykład przez przeglądarkę Konfiguracja wstępna "Panel z tabelkową przeglądarką danych z możliwością edycji".

Interfejs stosuje technologię ADO i może być według potrzeby uzupełnione o dalszą funkcjonalność:
Przykład:
Wytworzy nową tabelkę data z kolumnami nTime (czas), 'flags' (liczba całkowita) oraz 'value1' (liczba rzeczywista).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.DbExecute("", "CREATE TABLE data (nTime date, flags integer, value1 double)", "");


Wytworzenie tabeli (CREATE TABLE) w bazie danych Excel oznacza wytworzenie nowego arkusza (Sheet).
Usunięcie tabeli (DROP TABLE) nie spowoduje usunięcie arkusza, lecz tylko usunie jego zawartość.

W skrypcie przy pomocy metody GetObject oraz CreateObject

- Przy pomocy metody GetObject można otworzyć oraz uzyskać referencję do aplikacji MsExcel. Następnie do pracy z arkuszami oraz danymi można zastosować wewnętrzną implementację języka VBA (Visual Basic For Aplications), który jest częścią składową Microsoft Office.
- Ograniczeniem może być względnie długi okres czasu podczas odczytu lub zapisu dużej ilości danych.
Przykład1:
Otwarcie pliku Test.xls, w nim arkusz 'Sheet1'. Odczyt wartości w komórce "B3" oraz przypisanie do zmiennej a. Zapis wartości 3.14 do komórki "D7". Wyświetlenie aplikacji MsExcel. Zapis oraz zamknięcie aplikacji.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oWbs, oExcelApp, oSheet, a;
oWbs = Pm.AxGetObject("new", "Excel.Application");
oExcelApp = oWbs.WorkBooks.Open("c:\\\\Data\\\\Test.xls", 3, false, 4);
oSheet = oExcelApp.Sheets("Sheet1");
a = oSheet.Cells(3, 2).Value;
oSheet.Cells(7, 4).Value = 3.14;
oExcelApp.Parent.Windows(1).Visible = true;
oExcelApp.Save();
oExcelApp.Application.Quit();


Przykład2:
Wytworzy nowy plik EXCEL.
Wyświetlenie aplikacji MsExcel.
Wytworzy arkusz aplikacji (według domyślnego ustawienia Excel).
Wytworzy referencję na pierwszy arkusz.
Zapis wartości do pierwszego arkusza, zapisanie oraz zamknięcie aplikacji.
Istnieje możliwość eksportu zawartości do pliku w formacie pdf (od wersji Microsoft Office 2007).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oExcelApp, oWorkbook, oSheet;
oExcelApp = Pm.AxGetObject("new", "Excel.Application");
oExcelApp.Visible = true;
oWorkbook = oExcelApp.WorkBooks.Add;
oSheet = oExcelApp.Sheets(1);

oSheet.Cells(1, 1).Value = oWorkbook.Sheets.Count;
oSheet.Cells(1, 2).Value = 34;
oSheet.Cells(2, 1).Value = Pm.Time;
oSheet.Cells(2, 1).NumberFormat = "d/m/yyyy h:mm:ss";

oExcelApp.ExportAsFixedFormat(0, "C:\\\\Data\\\\Test\\\\Report.pdf", , , , , true);   // Export to pdf format file
oSheet.SaveAs("C:\\\\Data\\\\Test.xls");
oExcelApp.Quit();
Nawigacja:
 
 
- Przykłady pracy z MS Excel
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.