Promotic

GetArray - metoda objektu PmaDatabase

Popis:
Vytvoří pole (array) nebo matici hodnot načtených ze zvolených sloupců tabulky.
Metoda přečte všechny hodnoty jednoho nebo více sloupců tabulky podle nastavení parametru vWhat.
Syntaxe:
Array GetArray(String sType, Variant vWhat)
Parametry:
sType(String) Typ zvolených hodnot v tabulce:
"col" - vracejí se data jednoho nebo více sloupců tabulky (tzn. se vytvoří 1-rozměrné pole nebo matice dat) v závislosti na hodnotě parametru vWhat.
"all" - Vrací se data všech sloupců tabulky, tzn. celá tabulka (tzn. se vytvoří 2-rozměrné pole). Hodnota vWhat musí být nastavena na hodnotu: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
vWhat(Variant) Určuje hodnoty kterých sloupců budou vráceny. Hodnota vWhat musí být typu string, celé číslo nebo pole celých čísel.
Pokud je typu String, pak je to název sloupce nebo řetězec názvů sloupců oddělené středníkem, například "col4;col5;col6".
Pokud je celé číslo, pak vWhat>=0 znamená index zvoleného sloupce (vWhat=0 znamená první sloupec, vWhat=-2 znamená poslední sloupec).
Pokud vWhat je pole celých čísel, pak tato čísla určují indexy sloupců tabulky, jejichž data budou vrácena.


"xxx" - vWhat je textový řetězec určující buď název sloupce, například col4 nebo textový řetězec názvů sloupců oddělené středníkem, například "col4;col5;col6".
>=0 - celé číslo >=0 znamená index zvoleného sloupce (vWhat=0 znamená první sloupec).
-2 - Hodnota -2 znamená vrácení dat posledního sloupce.
Pokud vWhat je pole celých čísel, pak tato čísla určují indexy sloupců tabulky, jejichž data budou vrácena.
array - Pokud vWhat je pole celých čísel (například vWhat=Array(0,2,6)), pak čísla v poli určují indexy sloupců tabulky, jejichž data budou vrácena.
Vrácená hodnota:
objekt PmArray pro JavaScript nebo datový typ Array pro VBScript.
Poznámka:
Použití této metody může při zjišťování velkého objemu dat z obsáhlých tabulek (desetitisíce řádků, ...) trvat i významně dlouho v závislosti na konkrétní HW konfiguraci počítače. Je nutno v tom případě testovat.
Příklad1:
Do arr se přiřadí 1-rozměrné pole obsahující všechny hodnoty ve sloupci s názvem "variable1"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

arr = oDatabase.GetArray("col", "variable1");
Příklad2:
Do arr se přiřadí 1-rozměrné pole obsahující všechny hodnoty ve třetím sloupci (indexováno od 0)
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

arr = oDatabase.GetArray("col", 2);
Příklad3:
Do arr se přiřadí matice, která obsahuje v prvním řádku všechny hodnoty ve sloupci s názvem "variable1", ve druhém řádku všechny hodnoty ve sloupci s názvem "variable2"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

arr = oDatabase.GetArray("col", "variable1;variable2");
Příklad4:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var cols = Pm.Array1(0, 1, 2);
arr = oDatabase.GetArray("col", cols);
© MICROSYS, spol. s r. o.