Update cookies preferences
Promotic

Menu a nástrojová lišta editoru grafiky

Nástrojová lišta (toolbar):

(Menu editoru grafiky) - Otevře hlavní menu editoru grafiky.
(Menu editace Pmg objektů) - Otevře menu editace vybraných Pmg objektů.
(Editace objektu PmgRoot) - Otevře konfigurační okno pro editaci objektu PmgRoot.
(Nový Pmg objekt) - Otevře okno "Předkonfigurace Pmg objektů".
(Odstranit) - (Del) Odstraní vybrané Pmg objekty
(Rastr) - Nad právě editovaným obrazem bude zobrazen rastr (grafická mříž pro lepší orientaci v obrazu).
Rastr lze nastavit v konfigurátoru "PmgRoot > Obraz > Zobrazit rastr".
(Editace složených objektů) - (G) Pokud povoleno, pak je lze vybrat a editovat vnořené Pmg objekty (podobně jako lze vybrat a editovat Pmg objekty na ploše).
(Menu pro volbu režimu změny velikosti podobjektů) - Otevře menu pro volbu režimu změny velikosti podobjektů.
(Menu pro volbu režimu změny pozice Pmg objektů) - Otevře menu pro volbu režimu změny pozice vybraných Pmg objektů.
(Zamknutí všech objektů) - Všechny Pmg objekty budou mít zakázánu změnu pozice
(Undo = Zpět) - (Ctrl+Z) Zrušení předchozí konfigurační změny obrazu.
(Redo = Znovu) - (Ctrl+Y) Znovunastavení konfigurační změny která byla zrušena akcí Undo
(Menu zvětšení/zmenšení obrazu) - Nastavení zvětšení/zmenšení aktuálně editovaného obrazu v rozsahu 25%-500%
(Maximalizace editoru grafiky) - Umožňuje maximalizovat editor grafiky na celou plochu vývojového prostředí
(Výběr režimu zobrazení) - Mohou být zobrazeny buď všechny Pmg objekty, nebo pouze objekty odpovídající zobrazení v okně objektu PmaPanel, ve Webu nebo při tisku obrazu.
Viz konfigurátor "Objekt ZAKÁZÁN ...".
- Zobrazit všechny objekty
- Zobrazit jako lokální obraz
- Zobrazit jako Web obraz
- Zobrazit jako při tisku
(Zarovnat vlevo) - Zarovná vybrané Pmg objekty k levému okraji aktivního Pmg objektu.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Zarovnat vpravo) - Zarovná vybrané Pmg objekty k pravému okraji aktivního Pmg objektu.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Zarovnat nahoru) - Zarovná vybrané Pmg objekty k hornímu okraji aktivního Pmg objektu.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Zarovnat dolů) - Zarovná vybrané Pmg objekty k dolnímu okraji aktivního Pmg objektu.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Centrovat vodorovně) - Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby X-ové souřadnice jejich středů byly stejné jako X-ová souřadnice středu aktivního Pmg objektu.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Centrovat svisle) - Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby Y-ové souřadnice jejich středů byly stejné jako Y-ová souřadnice středu aktivního Pmg objektu.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Sjednotit vodorovné mezery) - Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby vodorovné mezery mezi nimi byly stejné.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Sjednotit vertikální mezery) - Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby svislé mezery mezi nimi byly stejné.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Sjednotit šířky) - Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou šířku jako aktivní Pmg objekt.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Sjednotit výšky) - Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou výšku jako aktivní Pmg objekt.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.
(Sjednotit šířky a výšky) - Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou šířku a výšku jako aktivní Pmg objekt.
Tlačítko je viditelné pouze pokud jsou v editoru grafiky vybrány alespoň dva Pmg objekty.

Kontextové menu:

Toto menu se vyvolá po stisknutí pravého tlačítka myši v oblasti plochy obrazu.

- Nový objekt ... (Ins): Otevře okno "Předkonfigurace Pmg objektů".
- Editace: Menu editace aktivního Pmg objektu
- Editace objektu ... (E): Otevře konfigurační okno pro editaci aktivního Pmg objektu.
- Editace objektu: Pozice (L): Otevře konfigurační kartu Pozice.
- Editace objektu: Události (C): Otevře konfigurační kartu Události.
- Editace objektu: Proměnné (V): Otevře konfigurační kartu Proměnné.
- Editace objektu: Parametry objektu (P): Otevře konfigurační kartu PmgObject > Objekt > Parametry Pmg objektu.

- Textová editace objektu ... (Ctrl+B): Otevře konfigurační okno "Textová editace objektu", ve kterém lze editovat nebo prohlížet obsah vybraných Pmg objektů v textové podobě.

- Editace objektu PmgRoot: Otevře konfigurační okno objektu PmgRoot.
- Editace písem aplikace (Ctrl+T): Otevře okno Správce registrovaných písem aplikace.

- Přejmenovat (F2): Přejmenuje vybraný objekt.
- Odstranit (Del): Odstraní všechny vybrané Pmg objekty v obrazu.
- Vytvořit kopii objektu (Ctrl+Shift+Ins): Vedle aktivního Pmg objektu vytvoří jeho kopii.
- Kopírovat do nového objektu PmgPrototype ...: Otevře konfigurační okno "Kopírovat do nového objektu PmgPrototype" pro nastavení parametrů kopírování objektu PmgBox do nového objektu PmgPrototype.
- Konvertovat na objekt PmgBox: Zkonvertuje objekt PmgInstance na objekt PmgBox.
- Změnit pozici/velikost: Změna pozice nebo velikosti vybraných Pmg objektů.
- Změnit pozici (M): Aktivuje režim pro změnu pozice vybraných Pmg objektů
- Změnit velikost (R): Aktivuje režim pro změnu velikosti vybraných Pmg objektů

- Zarovnat vlevo: Zarovná vybrané Pmg objekty k levému okraji aktivního Pmg objektu.
- Zarovnat vpravo: Zarovná vybrané Pmg objekty k pravému okraji aktivního Pmg objektu.
- Zarovnat nahoru: Zarovná vybrané Pmg objekty k hornímu okraji aktivního Pmg objektu.
- Zarovnat dolů: Zarovná vybrané Pmg objekty k dolnímu okraji aktivního Pmg objektu.

- Centrovat vodorovně: Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby X-ové souřadnice jejich středů byly stejné jako X-ová souřadnice středu aktivního Pmg objektu.
- Centrovat svisle: Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby Y-ové souřadnice jejich středů byly stejné jako Y-ová souřadnice středu aktivního Pmg objektu.

- Sjednotit vodorovné mezery: Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby vodorovné mezery mezi nimi byly stejné.
- Sjednotit vertikální mezery: Přesune vybrané Pmg objekty tak, aby svislé mezery mezi nimi byly stejné.

- Sjednotit šířky: Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou šířku jako aktivní Pmg objekt.
- Sjednotit výšky: Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou výšku jako aktivní Pmg objekt.
- Sjednotit šířky a výšky: Změní velikost vybraných Pmg objektů tak, aby měly stejnou šířku a výšku jako aktivní Pmg objekt.
- Přesunout: Přesun vybraných Pmg objektů do jiného objektu
- Přesunout do aktivního objektu ... (T): Umožňuje tak jednoduše tvořit složené objekty. Otevře konfigurační okno "Vytvoření složeného Pmg objektu". Viz Složené Pmg objekty.
- Přesunout do nového objektu PmgBox ... (Ctrl+J): Otevře konfigurační okno "Vložit do nového objektu PmgBox".
Poté vytvoří nový objekt PmgBox a vloží do něj všechny vybrané Pmg objekty. Viz Složené Pmg objekty.
- Přesunout do objektu PmgRoot: Přesune vybrané Pmg objekty z jejich rodičovského objektu do objektu PmgRoot.

- Přesunout v paměti pod aktivní objekt: Přesune vybrané Pmg objekty v paměti pod aktivní objekt.
- Přesunout v paměti nad aktivní objekt: Přesune vybrané Pmg objekty v paměti nad aktivní objekt.
- Přesunout v paměti pod všechny objekty: Přesune vybrané Pmg objekty v paměti pod všechny objekty.
- Přesunout v paměti nad všechny objekty: Přesune vybrané Pmg objekty v paměti nad všechny objekty.
- Přesunout v paměti na zadanou pozici ... (O): U objektu zobrazí konfigurátor pro index pořadí objektu.
- Vybrat: Menu výběru Pmg objektů
- Vybrat objekt (Ctrl+Space): Vybere nebo zruší výběr aktivního Pmg objektu.
- Vybrat vše (Ctrl+A): Vybere všechny Pmg objekty na dané úrovni.
- Invertovat výběr: Invertuje výběr Pmg objektů na dané úrovni.
- Podobjekty: Operace nad podobjekty aktivního Pmg objektu
- Přesunout podobjekty do objektu PmgRoot: Přesune všechny podobjekty z aktivního Pmg objektu do objektu PmgRoot.
- Vyjmout podobjekty: Vyjme všechny podobjekty z aktivního Pmg objektu a vloží je do schránky Windows.
- Kopírovat podobjekty: Zkopíruje všechny podobjekty aktivního Pmg objektu do schránky Windows.
- Odstranit podobjekty: Odstraní všechny podobjekty aktivního Pmg objektu
- Povolit zakázané podobjekty: Všem podobjektům aktivního Pmg objektu zruší nastavený konfigurátor "PmgObject > Objekt > Objekt ZAKÁZÁN v runtime".
- Zobrazit skryté podobjekty: Zobrazí všechny podobjekty aktivního Pmg objektu, které byly skryté.
Objekt lze skrýt v menu "Dočasně skrýt v editoru grafiky" nebo v menu "Menu Pmg objektu > Dočasně skrýt v editoru grafiky".

- Vyjmout (Ctrl+X): Přesune vybrané Pmg objekty do schránky Windows.
- Kopírovat (Ctrl+C): Zkopíruje vybrané Pmg objekty do schránky Windows.
- Vložit do objektu PmgRoot (Ctrl+V): Vloží objekty ze schránky Windows do objektu PmgRoot.
- Vložit jinak (Ctrl+Shift+V): Otevře okno Vložit Pmg objekty pro volbu různých možností vložení objektů ze schránky Windows.

- Dočasně skrýt v editoru grafiky (H): Dočasně skryje vybraný Pmg objekt v editoru grafiky.
Znovu zobrazit skrytý objekt lze v menu "Menu Pmg objektu > Zobrazit skrytý objekt v editoru grafiky".
Zobrazit všechny skryté objekty v editoru grafiky lze v menu "Zobrazit všechny skryté objekty".
- Zobrazit všechny skryté objekty: Zobrazí všechny objekty v editoru grafiky, které byly skryté.
Objekt lze skrýt v menu "Dočasně skrýt v editoru grafiky" nebo v menu "Menu Pmg objektu > Dočasně skrýt v editoru grafiky".
- Zakázat v runtime (D): Ve všech vybraných objektech nastaví konfigurátor "PmgObject > Objekt > Objekt ZAKÁZÁN v runtime".
- Povolit všechny v runtime zakázané objekty: Všem objektům v obrazu zruší nastavený konfigurátor "PmgObject > Objekt > Objekt ZAKÁZÁN v runtime".

- Najít: Hledání textu nebo Pmg objektu podle názvu nebo typu.
- Najít text (Ctrl+F): Vyhledá zadaný text ve všech objektech

- Najít objekt podle názvu: Vyhledá Pmg objekt podle jeho metody GetPathName
- Najít objekt podle typu: Vyhledá Pmg objekt podle jeho vlastnosti Typ objektu
- Export: Menu exportu Pmg objektů
- Export celého obrazu ...: Provede export celého obrazu
- Export všech objektů ...: Provede export všech Pmg objektů v obrazu
- Export vybraných objektů ...: Otevře konfigurační okno "Export dat do textového CSV souboru". Viz Import/Export v editoru grafiky.

- Uložit do předkonfigurací ...: Ze skupiny vybraných objektů vytvoří jeden objekt.
Otevře okno Název uživatelského Pmg objektu, ve kterém lze zadat název objektu. Viz Jak uložit Pmg objekt do předkonfigurací objektů.
- Import: Menu importu Pmg objektů
- Import do objektu PmgRoot ...: Otevře okno pro výběr importovaného souboru. Poté provede import objektů ze souboru do objektu PmgRoot. Viz Import/Export v editoru grafiky.
- Import do vybraného objektu ...: Otevře okno pro výběr importovaného souboru. Poté provede import objektů ze souboru do vybraného Pmg objektu. Viz Import/Export v editoru grafiky.

Historie:
Pm9.00.28:
- Nové uspořádání položek v menu editoru grafiky.
- Nová položka Vložit jinak v menu editoru grafiky nabízející rozšířené možnosti vložení objektů ze schránky Windows.
Pm9.00.25:
- Možnost přesouvat vybrané Pmg objekty pomocí myši mezi složenými objekty
- musí být povolena editace podobjektů
- Možnost vložení vybraných Pmg objektů do nového objektu PmgBox pomocí volby v menu "Přesunout / Přesunout do nového objektu PmgBox ...".
Pm8.00.06: Opravená chyba: Nefungoval import celého obrazu (při výběru v menu "Import / Import do vybraného objektu ...").
Pm8.00.01: Opravená chyba: Oprava funkce (Undo = Zpět) po rychlých posunech Pmg objektů.
© MICROSYS, spol. s r.o.