Update cookies preferences
Promotic

Menu editace Pmg objektů

Toto menu se vyvolá kliknutím myši na ikonu (Menu editace Pmg objektů) v nástrojové liště editoru grafiky.

Položky menu:
- Zpět (Ctrl+Z): Zrušení předchozí konfigurační změny obrazu.
- Znovu (Ctrl+Y): Znovunastavení konfigurační změny která byla zrušena akcí Undo

- Kopírovat (Ctrl+C): Vybrané Pmg objekty zkopíruje do schránky Windows
- Vyjmout (Ctrl+X): Vybrané Pmg objekty přesune do schránky Windows
- Vložit do objektu PmgRoot (Ctrl+V): Vloží objekty ze schránky Windows do objektu PmgRoot.
- Vložit jinak (Ctrl+Shift+V): Otevře okno Vložit Pmg objekty pro volbu různých možností vložení objektů ze schránky Windows.
- Odstranit (Del): Odstraní vybrané Pmg objekty
- Vybrat vše (Ctrl+A): Vybere všechny Pmg objekty v obrazu
- Kopírovat celou grafiku: Zkopíruje celý grafický obsah do schránky Windows
- Vložit celou grafiku: Vloží celý grafický obsah ze schránky Windows
- Kopírovat do nového objektu PmgPrototype ...: Otevře konfigurační okno "Kopírovat do nového objektu PmgPrototype" pro nastavení parametrů kopírování objektu PmgBox do nového objektu PmgPrototype.
- Konvertovat na objekt PmgBox: Zkonvertuje objekt PmgInstance na objekt PmgBox.

- Nový Pmg objekt ... (Ins): Otevře okno "Předkonfigurace Pmg objektů".
- Změna pozice Pmg objektů (M): Aktivuje režim pro změnu pozice vybraných Pmg objektů
- Změna velikosti Pmg objektů (R): Aktivuje režim pro změnu velikosti vybraných Pmg objektů

- Najít Pmg objekt: Vyhledá Pmg objekt podle zvolených vlastností
- Podle názvu ...: Vyhledá Pmg objekt podle jeho metody GetPathName
- Podle typu ...: Vyhledá Pmg objekt podle jeho vlastnosti Typ objektu
- Najít text ... (Ctrl+F): Vyhledá zadaný text ve všech Pmg objektech

- Export: Provede export Pmg objektů nebo celého obrazu do zvoleného XML souboru
- Editovaného obrazu ...: Provede export celého obrazu
- Všech Pmg objektů ...: Provede export všech Pmg objektů v obrazu
- Vybraných Pmg objektů ...: Provede export vybraných Pmg objektů v obrazu
- Import ...: Provede import Pmg objektů nebo celého obrazu ze zvoleného XML souboru

- Písma aplikace ... (Ctrl+T): Otevře konfigurační okno "Písma aplikace"
- Editace objektu PmgRoot ...: Otevře konfigurační okno pro editaci objektu PmgRoot.

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.