Promotic

Release - metoda obiektu PmaSequencer

Opis:
Przedwczesne zwolnienie czekającego elementu.
Składnia:
Long Release(Long CheckType, Long SetType, [Variant CheckVal], [Variant SetVal])
Parametry:
CheckType(Long) Określa, które czekające pozycje mają zostać zwolnione
0 - zwolnić wszystkie pozycje (w tym przypadku parametr CheckVal nie ma znaczenia)
1,2,3 - zwolnić pozycje, które spełniają warunek: Val1 (2,3) = CheckVal. Działa tylko jeżeli pozycje są niezależne (patrz konfigurator "Typ uruchamiania elementów").
10 - zwolnić tylko pierwszą pozycję w wątku (w tym przypadku parametr CheckVal nie ma znaczenia)
11,12,13 - zwolnić tylko pierwszą pozycję w wątku, która spełnia warunek: Val1 (2,3) = CheckVal. Działa tylko jeżeli pozycje są niezależne (patrz konfigurator "Typ uruchamiania elementów").
SetType(Long) Określa, w jaki sposób powinny się tym zwolnieniem zmienić wartości (Val1, Val2, Val3) pozycji
0 - nie zmieniać wartości (w tym przypadku parametr SetVal nie ma znaczenia)
1,2,3 - do wartości Val1 (2,3) zwolnionej pozycji dodać wartość SetVal
CheckVal[opcjonalne] (Variant) porównywana wartość, patrz parametr CheckType
SetVal[opcjonalne] (Variant) ustawiana wartość, patrz parametr SetType
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość zapisanych elementów
Notatka:
Pozycje są dodawane do wątku przy pomocy metody Add a tam są uszeregowane według czasu zwolnienia (pierwsza pozycja wątku to ta, która ma zostać zwolniona jako pierwsza). Pozycja zostanie z wątku zwolniona po upływie jego czasu lub po wywołaniu metody Release. Każda zwolniona pozycja wywoła zdarzenie onStep. Metoda Release może zwolnić większą ilość pozycji, i wtedy zostanie wywołane zdarzenie onStep wielokrotnie (dla każdej zwolnionej pozycji osobno).
Skrypt w zdarzeniu onStep nie zostanie wywołany natychmiastowo (nie spowoduje przerwanie aktywnego skryptu, w którym zostanie wywołana metoda Release) ale zostanie wywołana aż po zakończeniu aktywnego skryptu.
Patrz również:
- PmaSequencer.Add (metoda)
Przykład1:
Zwolni z wątku wszystkie pozycje
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Release(0);
Przykład2:
Zwolni z wątku wszystkie pozycje, które posiadają wartość Val1="ID1"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oSequencer = pMe.Pm("/Sequencer");
oSequencer.Release(1, 0, "ID1");
© MICROSYS, spol. s r. o.