Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Widżet Chart - wykres słupkowy"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Widżety / Widżety - Wykresy".
Wytworzy obiekt PmgFrame zkonfigurowany jako - Widżet Chart - wykres słupkowy.

Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt PmgFrame w wybranym panelu, nowy podobiekt PmaWebDir i do folderu Resource w aplikacji skopiuje pliki Charts.js oraz plik tekstowy licencji Chart_Licence.txt.

Łącze w obiekcie PmgFrame odnosi się do strony html widget.htm w obiekcie PmaWebDir. To żądanie wywołuje metodę widget w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify. Powoduje to utworzenie strony html z łączem do biblioteki widżetów chart.js i konfiguruje parametry wyświetlanego wykresu. Jednocześnie żąda (w określonym czasie) o dane do wyświetlenia, które są dostarczane przez metodę data.

Jest konieczne zmodyfikowanie skryptu w metodzie "data", tak, żeby zawierał on wymagane dane aplikacji do wyświetlenia.

Właściwości, typ i parametry wyświetlanego wykresu są modyfikowane w metodzie "widget", a ich składnia jest dostępna na stronach internetowych widżetu:
Ten widżet (chart.js) jest objęty licencją MIT (czasie powstania tej konfiguracji wstępnej). To znaczy, że nie ma ograniczeń i można go dowolnie rozpowszechniać.
Ostrzeżenie:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w SO Windows musi być zainstalowany program WebView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime wersja Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku INI aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron Webowych (/#glob/webbrowser)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Konfiguracja wstępna:
- Wytworzy obiekt PmgFrame
- Tworzy podobiekt PmaWebDir w podanym obiekcie PmaPanel
- Umieści pliki widżetów "chart.js" i "Chart_Licence.txt" w folderze Resource.
Konfiguracja wstępna wymaga wsparcia dla Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A w pliku INI aplikacji jest konieczne wprowadzenie klucza WebView2=1 w sekcji [Promotic].
Nazwa podobiektu PmaWebDirNazwa podobiektu PmaWebDir
Plik widgetTyp wprowadzenia pliku widget
Włóż plik
Zastosuj istniejący plik
Przepisz istniejący plik
Włóż plik zmieniając nazwę
Nazwa obiektu widżetNazwa obiektu widżet
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.