Promotic

Konfiguracja wstępna "Widżet Chart - Wykres kołowy"Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana do grupy: "/ Widżety". Wytworzy obiekt PmgFrame zkonfigurowany jako - Widżet Chart - Wykres kołowy.

Konfiguracja wstępna tworzy obiekt PmgFrame w wybranym panelu, nowy podobiekt panelu PmaWebDir i do folderu Resource w aplikacji skopiuje pliki Charts.js oraz plik tekstowy licencji Chart_Licence.txt..

Łącze w obiekcie PmgFrame odnosi się do strony html widget.htm w obiekcie PmaWebDir. To żądanie wywołuje metodę widget w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify. Powoduje to utworzenie strony html z łączem do biblioteki widżetów chart.js i konfiguruje parametry wyświetlanego wykresu. Jednocześnie żąda (w określonym czasie) o dane do wyświetlenia, które są dostarczane przez metodę data.

Konieczne jest zmodyfikowanie skryptu w metodzie data, tak aby zawierał on wymagane dane aplikacji do wyświetlenia.

Właściwości, typ i parametry wyświetlanego wykresu są modyfikowane w metodzie widget, a ich składnia jest dostępna na stronach internetowych widżetu:
Ten widżet (chart.js) jest objęty licencją MIT (czasie powstania tej konfiguracji wstępnej). To znaczy, że nie ma ograniczeń i można go dowolnie rozpowszechniać.
Uwaga:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w systemie operacyjnym Windows musi być zainstalowany program WewbView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime w wersji Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku "ini" aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron WWW (/#glob/webbrowser)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Wytworzy obiekt PmgFrame i podobiekt PmaWebDir i umieści pliki widżetów "chart.js" i "Chart_Licence.txt" w folderze Resource.
Nazwa podobiektu PmaWebDirNazwa podobiektu PmaWebDir
Nazwa obiektu widżetNazwa obiektu widżet
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.