Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Okno do wyboru pliku/folderu"

Okno wyboru ograniczone do folderów oraz plików zamieszczonych do określonych folderów na dysku

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." v menu kontekstowym obiektu lub naciśnięciem klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana w grupie: "/ Panele (PmaPanel) / Pozostałe".
Taką konfigurację wstępną można wytworzyć w obiekcie: PmaFolder, PmaRoot, PmaPanel lub PmaWorkspace.

Konfiguracja wstępna panela (obiekt typu PmaPanel) działa również jako Web panel.

Konfiguracja wstępna wytworzy zkonfigurowany obiekt typu PmaPanel o nazwie "FileBrowser". Panel zawiera obiekt PmgForm, który jest w zdarzeniu onFormLoad ustawiony jako eksplorator plików. Przyciski umożliwią ponad zaznaczoną pozycją wykonać wymaganą operację.

Panel posiada następujące metody:
Init - określi foldery, które będą głównymi folderami eksploratora plików
CreateDir - do wytwarzania folderów
DeleteDir - do usunięcia pustego foldera
DeleteFile - do usuwania plików
GetFromDir - zwraca listę istniejących folderów oraz plików w określonym folderze
MoveFile - do przesunięcia pliku


W metodzie "Init" neleży ustawić główne foldery dla eksploratora plików. To ustawienie początkowe jest w formacie JSON i ustawi:
name - nazwa użytkownika wybranego folderu
desc - opis użytkownika dla wybranego folderu
path - ścieżka do wybranego folderu
readonly - określa, czy folder (wraz z jego podfolderami i plikami) jest, 1=tylko do odczytu, 0=do odczytu i zapisu
subfolder - określa, czy można wejść również do podfolderów. 1=tak, 0=nie.


Elementy sterujące wyborem pliku:
Strzałkami lub myszką umożliwia zaznaczyć plik lub folder. Poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki lub klawiszem Enter można wejść do podfoldera. Przycisk OK zwraca pełną ścieżkę wybranego pliku. Operacje reprezentowane przyciskami zostaną wykonane ponad zaznaczonym plikiem (folderem).

Ograniczenia eksploratora:
- Usuwać można tylko pojedyńcze pliki.
- Folder można usunąć tylko jeżeli jest posty.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: "FileExplorer"
Zezwól jako komponent WEBowyOkreśla, czy obiekt ten ma być zarejestrowany jako komponent Web serwera
Po wytworzeniu konfiguracji wstępnej konfigurator "PmaPanel > Web serwer > Zezwól jako komponent WEBowy" zostanie ustawiony na daną wartość.
Przykład:
Przykład otwarcia okna do wyboru pliku i uzyskania pełnej ścieżki do pliku. Skrypt jest wołany na przykład w zdarzeniu onButtonUp obiektu PmgButton.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onViewClose(ev)
{
if (ev.CloseReason == "ok")
{
var sFullPath = ev.ReturnValue;
Pm.Debug(sFullPath);
}
}

// Otwarcie okna do wyboru z domyślną ścieżką do pliku
var oCreator = Pm.CreateView(null, "../FileBrowser", "pars:{path:#app:Cfg/data.csv;};", "target:_blank;modal:1;pos:view," + pMe.ViewX + "," + pMe.ViewY + ";");
oCreator.View.Arguments = "load";   // "load" or "save"
oCreator.View.onClose = onViewClose;
oCreator.Open();

Historia:
Pm9.00.25: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.